ASSESSMENT OF ECOLOGICAL SAFETY LEVEL OF KAMYANETS-PODILSKY CITY BY THE DENSITY OF PETROL STATIONS PLACEMENT

EP.
2018;
: cc. 13-20
1
Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University
2
Institute of Geological Sciences, NAS of Ukraine
3
National Aviation University
4
National Aviation University

The article is devoted to the assessment of the environmental threats from petrol stations. During operation, petrol stations cause the inflow of pollutant substances into natural environment. Besides this, the emergencies, leaks and spills of petroleum products during repairs and service of technological equipment are probable. The aim of the article is systematization of environmental risks from petrol stations at the urban territories as well as analysis of environmental threats from their manifestation.

[1] Averin H. V. Otsinka ryzyku vynyknennya avariy na ob'yektakh pidvyshchenoyi nebezpeky / H. V. Averin, V. M. Moskalets' // Okhorona pratsi. – 2008. – No. 6. – S. 17–21.

[2] Veres O. M. Doslidzhennya mnozhyny ryzykiv pryynyattya rishen' v haluzi ekolohiyi / O. M. Veres, V. M. Holysh // Visnyk Natsional'noho universytetu “L'vivs'ka politekhnika”. – 2010. – No. 689. – S. 67–80.

[3] Hadets'ka Z. M. Otsinka ekolohichnoho ryzyku na terytoriyi Ukrayiny / Z. M. Hadets'ka, N. V. Kuz'mych // Elektronne naukove fakhove vydannya “Efektyvna ekonomika”. – 2015. – # 12. – S. 46-54. – Rezhym dostupu: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2015/77.pdf

[4] Heneral'nyy plan m. Kam"yanets'-Podil's'koho Khmel'nyts'koyi oblasti. Osnovni polozhennya (broshura) / Ministerstvo rehional'noho rozvytku ta budivnytstva Ukrayiny; Derzhavne pidpryyemstvo “Naukovo-doslidnyy i proektnyy instytut mistobuduvannya”. ‒ Kyyiv, 2010. ‒ 44 s.

[5] Zerkalov D. V. Naukovi osnovy tekhnohennoekolohichnoyi bezpeky [Elektronnyy resurs] : monohrafiya / D. V. Zerkalov, M. D. Katsman, M. I. Adamenko ta in. ; za red. D. V. Zerkalova. – Elektron. dani. – K. : Osnova, 2014. – 1 elektron. opt. dysk (CD-ROM) ; 12 sm. – System. vymohy : Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows 98/2000/XP ; Acrobat Reader 7.0. – Nazva z tyt. ekrana.

[6] Ivanyuta S. P. Ekolohichna bezpeka rehioniv Ukrayiny / S. P. Ivanyuta [Elektronnyy resurs] // Stratehichni priorytety. – 2013. ‒ No. 3 (28). – C. 157–164. – Rezhym dostupu : http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=JRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/spa_2013_3_23.pdf. ‒ Nazva z ekranu.

[7] Kachyns'kyy A. B. Ekolohichna bezpeka Ukrayiny: systemnyy analiz perspektyv pokrashchennya / A. B. Kachyns'kyy [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : http://old.niss.gov.ua/book /Kachin/2-7.htm#a1.

[8] Kozachenko T. I. Heoinformatsiyne kartohrafuvannya tekhnohennykh zahroz vid potentsiyno nebezpechnykh ob'yektiv / T. I. Kozachenko // Visnyk heodeziyi ta kartohrafiyi. ‒ 2012. ‒ No. 1 (76). ‒ S. 14–25.

[9] Mistobuduvannya. Planuvannya i zabudova mis'kykh i sil's'kykh poselen' : DBN 360-92. – K. : Derzhbud Ukrayiny, 2002 – 138 s.

[10] Movchan Ya. I. Otsinka rivnya ekolohichnoyi bezpeky terytoriy za shchil'nistyu roztashuvannya avtozapravnykh stantsiy / Ya. I. Movchan, V. V. Sharavara // Materialy KhIII mizhnarodnoyi naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi Avia-2017 (m. Kyyiv, 19-21 kvitnya 2017 roku). – K. : NAU, 2017. – S. 28.34‒28.38.

[11] Orel S. M. Ryzyk. Osnovni ponyattya / S. M. Orel, M. S. Mal'ovanyy. ‒ L'viv : NU “L'vivs'ka politekhnika”, 2008. ‒ 88 s.

[12] Plan zonuvannya terytoriyi (zoninh) m. Kam'yanets'-Podil's'koho Khmel'nyts'koyi oblasti. Tom 1. Poyasnyuval'na zapyska / Ministerstvo rehional'noho rozvytku, budivnytstva ta zhytlovo-komunal'noho hospodarstva Ukrayiny; Derzhavne pidpryyemstvo “Naukovodoslidnyy i proektnyy instytut mistobuduvannya”. ‒ Kyyiv, 2015. ‒ 145 s.

[13] Pro osnovni zasady (stratehiyu) derzhavnoyi ekolohichnoyi polityky na period do 2020 roku [Elektronnyy resurs] : Zakon Ukrayiny vid 21.12.2010 r. No. 2818-VI / Verkhovna Rada Ukrayiny. ‒ Rezhym dostupu : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2818-17. ‒ Nazva z ekrana.

[14] Pro zatverdzhennya Derzhavnykh sanitarnykh pravyl planuvannya ta zabudovy naselenykh punktiv [Elektronnyy resurs] : Nakaz Ministerstva okhorony zdorov'ya Ukrayiny vid 19.06.1996 r. No. 173 / Ministerstvo okhorony zdorov"ya Ukrayiny. ‒ Rezhym dostupu : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0379-96/page. ‒ Nazva z ekrana.

[15] Taranyuk K. V. Metodychni osnovy upravlinnya ekolohichnymy ryzykamy na rehional'nomu rivni / K. V. Taranyuk // Mekhanizm rehulyuvannya ekonomiky. ‒ 2012. ‒ # 4. ‒ S. 132–138.

[16] Ustinova E. I. Mis'ke komunal'ne hospodarstvo : navch.- metod. posib. / E. I. Ustinova, A. Ye. Hay, O. O. Marits [ta in.]. – K. : NAU, 2008. – 116 s.