Випуск 3, Номер 1, 2018

У цьому номері

(13 статей)
Myroslav Malovanyy, Khrystyna Soloviy, Volodymyr Nykyforov, Jaromir Wojtowicz
cc. 1-12
Vitaliy Sharavara, Ruslan Havryliuk, Dmytro Gulevets, Serhii Savchenko
cc. 13-20
Lidiia Kupchyk, Oksana Salavor, Oksana Nychyk
cc. 25-28
Tri Nguyen-Quang, Kateryna Hushchyna, Kayla McLellan, Qurat-Ul An Sabir
cc. 29-36
Yelizaveta Chernysh, Leonid Plyatsuk, Olena Yakhnenko, Inna Тrunova, Ivan Kozii
cc. 49-52
Nataliya Popovych, Myroslav Malovanyy, Oksana Telak, Andriy Voloshchyshyn, Vasyl Popovych
cc. 53-58
Olha-Dzvenyslava Lacatosh, Zoryana Оdnorih, Оксана Мацієвська
cc. 59-64
Vasyl Dyachok, Anastasia Marakhovska, Jaroslava Zaharko
cc. 65-68
В. В. Сабадаш, Jaroslaw Gumnitsky
cc. 69-74
Зоряна Тартачинська, Liubov Luchyt
cc. 75-78