Influence of dobrotvir thermal power plant on environmental specifications

Authors: 

Volodymyr Pohrebennyk

The influence of the emissions of Dobrotvir TPP on the state of environmental pollution was evaluated: the state of air and soils and the state of waste management. The necessity to perform combined researches and ecological measures to reduce the negative impact of waste dumps on the environment was justified. It was established that the state of soils of ash and slag dumps was in crisis, the content of total forms of heavy metals in the soil is 2–10 times higher than TLV or a background concentration, large excesses of heavy metals of the I class of danger, namely Copper, Zinc and Lead were detected.

[1] Sameer Kumar, Dhruv Katoria and Dhruv Sehgal:
International Journal of Environmental Engineering and
Management. 2013, 4/6, 567.
[2] Vladica Čudić, Dragica Kisić, Dragoslava Stojiljković
and Aleksandar Jovović: Arh Hig Rada Toksikol, 2007,
58, 233.
[3] Pokale W. K. Sci. Revs. Chem. Commun.: 2(3), 2012, 212.
[4] Nechaeva T. P., Shul’zhenko S. V., Sas D. P. et all.
Problemy zagalnoi energetyky. 2008, 18, 54.
[5] Khlopytskyy O. O., Makarchenko N. P. Pratsi Odeskogo
politekhnichnogo universynety, 2013, 3, 91.
[6] Bakka M. T., Gumenyuk I. L., Redchys V. S. Ekologiya
girnychogo vyrubnytsva. Zhytomyr: ZHDTU, 2004.
[7] Pevzner M. E., Kostovetskii V. P. Ekologiya gornogo
proizvodstva, Moskva: Nedra, 2009.
[8] Okhrana truda i prirodnoi sredy pri dobychi i obogaschenii
poleznykh iskopaemykh, Kokhtla-Yarve, 2009.
[9] Kachynskyi A. B., Khmil T. A. Ekolohichna bezpeka
Ukrainy: analiz, otsinka ta derzhavna polityka, Kyiv:
NISD, 1997.
[10] Zmenshennya shkidlyvykh vykydiv u teplovii
ekektroenergetytsi Ukrainy cherez vykonannya vymog
Evropeiskogo eyergenychnogo spivtovarystva: Kyiv,
Muzhnarodnyi tsentr perspectyvnykh doslidzhen, 2011.
[11] Kovalenko T. and Kovalenko P. Electric power
engineering & control systems, 2013, Ukraine, Lviv, 36.