Preparation of quality drinking water as a basis of the environmetal safety and human health

Authors: 

Maryna Kravchenko

The problem of drinking water preparation with specified quantitative and qualitative composition is very acute today in various countries including Ukraine. The consequences of using the method of reverse osmosis at tap water purification using the equipment with the membrane element Filmtec XLE 440 (8"), produced by DOW Chemical (USA), have been reviewed. Positive characteristics as well as economical and technological shortcomings of reverse osmosis equipment have been proved.

[1] Bryk M. T. Naukovy zapiski, 2000, 18, 4.
[2] Mark R. Riley, Charles P. Gerba, Menachem Elimelech:
Journal of Biological Engineering, 2011, 5: 2.
[3] Derzhavni sanitarni pravyla i normy gigienychnih
vymoh do vody pitnoi, priznachenoi dlya spojivannya
lyudinoyu: DSanPin 2.2.4-171-10, K.: MOZ Ukrainy –
2010. – 18 p.
[4] Ditnerskiy Y. I. Baromembrannie procesy. Himiya.
Moscva, 1986, 272.
[5] Ditnerskiy Y. I. Membrannie processi razdeleniya
zhydkyh smesey. Himiya. Moscva 1975, 232.
[6] Plate N. A. Criticheskie technologgii. Membrani, 1999, 1, 4.
[7] Karelin Y. V. Criticheskie technologgii. Membrani,
2001, 12, 3.
[8] Svyttsov A. A. Vvedenie v membrannuyu technologiyu.
RHTU im. D. I. Mendeleeva, Moscva, 2006, 170.
[9] Kravchenko M. V. Ecologichna bezpeka ta prirodokoristuvannya,
2015, 17, 74.
[10] Kravchenko M. V., Zagray Y. M. Problemi vodopostachannya,
vodovidvedennta ta hydravlici, 2011, 18, 6.
[11] Kravchenko M. V. Rozrobka funkcionalnoyi tehnologii
pidgotovki pitnoi vodi na osnovi vdoskonalennya
baromembrannih procesiv: diss. ... cand. Tech. Sc.: 21.06.01 /
Marina Vasylivna Kravchenko, K., 2012. – 190 p.
[12] Spolniy A. V. Himicheskie elementi v fyzyolohii i
ecologii cheloveka. Mir. Moscva, 2004, 216.