Випуск 2, Номер 3, 2017

У цьому номері

(11 статей)
Roman Petruk, Volodymyr Kostyuk
cc. 115-119
В. М. Атаманюк, Д. П. Кіндзера, Iryna Huzova, Oksana Liuta
cc. 127-132
Sergij Vambol, Viola Vambol, Olexandr Kondratenko, Yana Suchikova
cc. 133-137
Tatyana Bojko, Iryna Dzhygyrey, Alla Abramova, Denys Skladannyy
cc. 139-144
Oksana Burla, Iryna Ablieieva, Leonid Plyatsuk, Myroslav Malovanyy
cc. 145-150
Olga Khetselius, Alexander Glushkov, Tamerlan Safranov, Vasily Buyadzhi, Yuliya Bunyakova, Anna Romanova
cc. 151-156
Vasily Buyadzhi, Valentin Ternovsky, Alexander Glushkov, Olga Khetselius, Andrey Svinarenko, Elena Bakunina
cc. 165-170