Випуск 4, Номер 1, 2019

У цьому номері

(10 статей)
Yevheniy Shapovalov, Anatoliy Salyuk, Kotynsky Andrii, Roman Tarasenko
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2019.01.014
cc.14-18
Andriy Masikevych, Mykhailo Kolotylo, Roman Bat, Yuriy Masikevych, Myroslav Malovanyy, В. М. Атаманюк, Kateryna Petrushka
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2019.01.024
cc.24-31
Michał Łopata, Renata Tandyrak, Renata Augustyniak, Katarzyna Parszuto, Anna Płachta, Zuzanna Cybulska
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2019.01.032
cc.32-38
Kateryna Hushchyna, Kayla McLellan, Tri Nguyen-Quang
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2019.01.045
cc.45-51