Випуск 8, Номер 2, 2023

У цьому номері

(8 статей)
Oksana Matsuska, Olga Sukhorska, Jaroslaw Gumnitsky, В. В. Сабадаш
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2023.02.071
сс.71-75
Margaryta Radomska, Rodney Stevens, Marta Semkiv, Yuliia Yatsenko, Serhii Lysovenko
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2023.02.076
.сс.76-86
В. В. Сабадаш, Jaroslaw Gumnitsky, Oleksiy Lopushansky, Oksana Matsuska, Anna Nowik-Zając
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2023.02.101
сс. 101-107
Olena Popovych, Marianna Havryshko, Галина Яремко, Yevhenii Makovskiy
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2023.02.117
сс. 117-125