Теоретичні думки В. Петріва щодо впорядкування й експонування документів та експонатів в українському музеї-архіві при інституті громадознавства в Празі

2014;
: c. 49 - 52
1
Інститут гуманітарних і соціальних наук Національний університет «Львівська політехніка»
2
Львівський національний медичний університет Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Розглянуто теоретичні основи відомого військового діяча, генерал-хорунжого В. Петріва щодо впорядку- вання і експонування документів та експонатів в українському музеї-архіві при Інституті громадознавства в Празі.

1. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВОВ) м. Київ. Ф. 3947 Особистий фонд В. Петріва. 2. Віднянський С. Культурно-освітня і наукова діяльність української еміграції в Чехо- Словаччині: Український вільний університет (1921–1945). — К., 1994. — 82 с. 3. Бублик Т. Наукова та культурно-освітня діяльність української еміграції в Чехо-Словаччині та Німеччині в 20-30 рр. ХХ ст.: дис... канд. іст. наук: 07.00.01. — К., 1997. — 179 с. 4. Литвин М. Збройні Сили України І пол. ХХ ст. Генерали і адмірали / М. Литвин, Ю. Науменко: Інститут українознавства ім. І. Крип’яке- вича НАНУ. — Львів; Харків: 2007. — 244. 4. Мельник Р. Проблема будівництва Збройних сил УНР у теоретичних розробках Всеволода Петріва // Всеукраїїнський науковий журнал «Мандрівець», липень-серпень 2010. — С. 16–20. 5. Мушинка М. Музей Визвольної Боротьби України і доля його фондів. — Мельборн, 1996; Він же. Музей визвольної боротьби у Празі та його останній директор Симон Наріжний // Русская, украинская и белорусская эмиграция в Чехословакии между двумя мировыми войнами. Результаты и перспективы исследований. Фонды Славянской библиотеки и пражских архивов: Сб. докл. междунар. конф. (Прага, 14–15 авг. 1995 г.): в 2-х ч. — Прага, 1995. — Ч. 2. — С. 806–815. 6. Обідний М. Наші завдання в охороні пам’яток // Вістник Укр. нац. музею-архіву при Укр. ін-ті громадознавства у Празі. — Прага, 1928. — Ч. 1. — С. 10–11.7. Палієнко М. Г. Створення та діяльність Українського історичного кабінету в Празі (1930–1945 рр.) // Вісник Київ. нац. лінгв. ун-ту. Серія «Історія. Економіка. Філософія». — 2001. — Вип. 5. — С. 349–356. 8. Сергійчук В. Своєї честі не віддам нікому: Військово-історичні праці. Спомини / [упоряд. Сергійчук В.]; Київський національний університет ім. Т. Шевченка. Центр українознавства, ЦДАВОВ та управління України. — Київ: Поліграфкнига, 2002. — 640 с. 8. Сухобокова О. Український культурно- освітній осередок у Чехо-Слоцькій республіці у 1920-х рр. / Історія України № 41–42, листопад 2012 р. — С. 3–8. 9. Петрів В. Проект впорядкування військово-історичних документів і експонатів в Українському національному музеї-архіві при інституті Громадознавства. Військово- історичні праці. Листи / [упоряд. В. Сергійчук]; Київський національний університет ім. Т. Шевченка. Центр українознавства. — К., 2002. — С. 43–45.