Замок у Вишнівці: історія виникнення, становлення та локалізації

2014;
: cc. 69 - 75
Автори: 
Підставка Р. В.

Проведено історіографічний аналіз стосовно дослідження замку у містечку Вишнівець Тернопільської області. На основі документальних джерел узагальнено інформацію про виникнення, трансформацію та локалізацію оборонних споруд Вишнівця. Запропоновано гіпотезу стосовно основних історичних періодів розвитку оборонної фортифікації вказаного містечка протягом ХV—ХVІІ ст.

1. Акты и грамоты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные археологической комиссией. Т. ІІ. — 1598–1637. — СПб., 1862. — С. 148. 2. Антонович В. Археологическая карта Волынской губернии. — М., 1900. — С. 80. 3. Заяць А. До історії правової локації волинських міст ХVІ — першої половини XVIІ ст.: локаційні привілеї у Литовській і Волинській (Руській) метриках. — ж. «Архіви України», № 4–5. — 2001. — [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/2001-4-5-4.php#Zayac43. 4. Кривенко А., Крощенко Л. Комплексні дослідження істо- рико-архітектурної спадщини Вишнівця // АСУ. В 3 ч. — К.: Українознавство, 1996. — С. 198–208. 5. Однороженко О. А. Князівська геральдика Волині середини XIV–XVIII ст. — Харків: Просвіта, 2008. — 180 с. 6. Опис Вишневецького замку. [Вміщений у Інвентарі маєтностей князів Вишневецьких, що знаходилися у Кременецькому і Летичівському повітах Волинського і Подільського воєводств]. 1748 р. Мова польська. — ІР НБУВ, ф.1, спр.150. 7. Папа І. Загадка походження князя Федька Несвіцького: давні та новітні дискусії / Івана Папа // Вісник Львівського університету. Серія Історія. — 2011 р. — Вип. 46. — С. 42–64. 8. ПСРЛ. — Т. 2. — Прибавление к Ипатьевской летописи. — Густинская летопись. — Санкт- Петербург. — 1843. — С. 360. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://dlib.rsl.ru/viewer/01004161787#?page=372. 9. Руська (Волинська) метрика. Регестри документів Коронної канцелярії для українських земель (Волинське, Київське, Брацлавське, Чернігівське воєводства (1569–1673). — Дрежкомархів України. — К., 2002. — С. 238. 10. Собчук В. Мережа оборонних споруд Південної Волині (серед. ХІV — 1-ша полов. ХVІІ ст.) / В. Собчук // Середньовічні та ранньомодернові оборонні споруди Волині. Під ред. В. Собчука / Кременець, 2006. — С. 20–33. 11. Теодорович Н. Историко-статистическое описание церквей и приходов Волынской епархии. — Т. ІІІ. — Почаев. — 1893 г. — С. 91. 12. Щоденник Еріха Лясоти із Стеблева // Запорозька старовина. — Київ-Запоріжжя: НДІ козацтва Запорізьке відділення, 2003. — С. 222–277. — [Електронний ресурс]. — Точка доступу: http://www.svit.in.ua/kny/bookla.htm. 13. Яковенко Н. Дзеркала ідентичності. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI — початку XVIII століття — Laurus. — 2012 р. — С. 326. 14. Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Slawuce. — pod. ker. Z. L. Radzymińskiego / T. 1. — 1366–1506. — Lwów. — 1877. — S. 54–55. 15. Czamańska I. Wiśniowieccy. Monografia rodu/Ilona Czamańska// W-wo Poznańskie. — Poznań. — 2007. — 552 s. 16. Halecki O. Dzieje unii Jagełonskiej. — T. I. — Kraków. — 1919 r. — S. 142; 16. Niemcewicz J. Podróże historyczne po ziemiach Polskich mędzy rokiem 1811 a 1828 odbyte. — Paryż-Petersburg. — 1858 r. — S. 205. 17. Niesiecki K. Herbarz Polski / K. Niesiecki. Lipsk. O. — 1839. S. 11–12.; O. 7. — 1841. S. 424.; T. 9. — 1842. S. 345— 363; S. 430–431.; T. 10. — 1845. S. 115–121. 18. Okolski S. Orbis Polonus in quo antiqua Sarmaturum gentilitia et arma delucidantur / S. Okolski. Cracowiae: In Officina Typographica Francifci Cefarij, 1641. T. I. S. 524–532. 19. Puliaski K. Książęta Wiśniowiecki w XVI w. — Przewodnik naukowy i literacki. — T. V., — Z. 1. — 1877 r. — 59–80. 20. Rawita- Gawronski Fr. Ksiażeta Nieswieccy, Zbarascy i Wisniowieccy do konca XVI w. /Fr. Rawita-Gawronski // Ateneum Wilenskie. 1930. 7. S. 111–144. 21. Stadnicki K. Bracia Władysława- Jagiełły Olgierdowicza króla Polski, Wielkiego Xięcia Litwy. Lwów, 1867 // [Електронний ресурс]: Podlaska Biblioteka Cyfrowa. Точка доступу: http://www.pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=2592&dirids=1. 22. Stryjkowski M. Kronika polska, litewska, żmodska i wszystkiej Rusi etc. Warszawa, 1846. T. II. S. 57–59. 23. Tegowski J. Jescze o pohodzeniu kniazia Fiodora Nieswickiego / J. Tegowski // Genealogia. Studia. Materialy Historyczne. 1996. Tom. 8. S. 87–90. Tęgowski J. Pochodzenie kniaziów Iwana i Fiodora Nieswickich // Genealogia. № 7. 1996. S. 125 — 135. Tomkiewicz S. Testament Jeremego Wiśniowieckiego. /Stanislaw Tomkiewicz // Miesięcznik heraldyczny. — № 4. — Warszawa. — 1930. — S. 68. 26. Wiatrowski A. Wiśniowiec/ Antoni Wiatrowski // Przegląd Lubulsko-Kresowy. — № 10. — 1925. — S. 6–9. 27. Mazurkiewicz J. Krótki zarys dziejów Wiśniowca/Jan Mazurkiewicz // Wiśniowiec na Wolyniu. — 1936. — 26 s. 28. Wielkiego Księstwa Litewskiego I Żmódskiego Kronika. Wyd. przez Stanislawa Ptaszyckiego. — Wilno. — 1907 r. — S. 28. 29. Wolff J. Kniaziowie Litewsko- Ruscy od konca czternastego wieku / J. Wolff. Krakow, 1895. — S. 566.

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => hZthCoun6bI0sJVEpdjVI391qArQDAboQRJaAsqDSEg [:db_insert_placeholder_1] => hZthCoun6bI0sJVEpdjVI391qArQDAboQRJaAsqDSEg [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 3.236.241.39 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:4615;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-27 04:08:19.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679879299 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).