Особливості викладання курсу історії Стародавніх Греції та Риму для студентів спеціальноті “музейна справа та охорона пам’яток історії та культури”

2015;
: cc. 61 - 65
1
Інститут гуманітарних і соціальних наук Національний університет «Львівська політехніка»

Проаналізовано методи та методики викладання, а також особливості організації вивчення курсу історії Давніх Греції та Риму на основі робіт студентів спеціальності «Музеєзнавство та пам’яткоохоронна діяльність».

1. Балух В. Історія античної цивілізації. — Чернівці, 2008. — Т. 1: Стародавня Греція. — 654 с.; Т. 2: Стародавній Рим. — 848 с. Т. 3.: Практикум. — 544 с. 2. Бандровський О. Методика викладання історії старо- давнього світу в середній школі. — Львів, 2002. — 328 с. 3. Белкин М. Система лекционных курсов и практических занятий по античной истории в Санкт-Петербургском университете // Матер. науч. конф. «Антиковедение в системе современного образования». — М., 2002. — C. 32. 4. Гребенюк А. Цивилизации античного мира и средне- вековой Европы. Античная цивилизация. Методологические очерки. — М., 1997. — 297 с. 5. Дементьева В. Антико- ведение в вузе: обеспечение конструктивного и аксио- логического характера образования // Матер. научн. конф. «Антиковедение в системе современного образования». — М., 2002. — С. 9. 6. Дудка Р. Практикум з історії Стародавньої Греції та Риму. — Ніжин, 2006. — 284 с. 7. Зелинский Ф. Древний мир и мы. — СПб, 1997. — 430 с. 8. История Древней Греции / Под ред. В. И. Кузищина. — М., 2000. — 399 с. 9. История Древнего Рима / Под ред. В. И. Кузищина. — М., 2000. — 383 с. 10. Історія стародавніх Греції та Риму: плани семінарських занять та методичні поради для самостійної роботи студентів бакалаврів спеціальності «Музеєзнавство та пам’ятко- охоронна діяльність» / уклад.: Я. Б. Лисейко. — Львів, 2014. — 18 с. 11. Кадеев В. И. История древней Греции и Рима. — Харьков : Колорит, 2006. — 326 с. 12. Кнабе Г. С. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. — М., 1993. — 527 с. 13. Кісіль С. Практикум з історії стародавньої Греції та Риму / С. Кісіль, О. Медалієва. — Черкаси, 2008. — 280 с. 14. Кулікова Л. Класична греко-римська міфологія та культура в системі шкільної історичної освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук / Кулікова Лілія Борисівна. — К., 2006. — 40 с. 15. Куликова Л. Б. Классическое гуманитарное образование. История, опыт, традиции: монография. — К. : Університетське вид-во Пульсари, 2002. — 168 с. 16. Мартемьянов А. Из опыта преподавания истории античного мира в Харьковском университете // Материалы научной конференции «Антиковедение в системе современного образования». — М., 2002. — С. 38. 17. Підлісна Г. Антична література. — К., 1992. — 255 с. 18. Телепень С. Из опыта преподавания истории античности студентам, обучающимся по специальности «Русский язык, литература и история» // Матер. научн.конф. «Антиковедение в системе современного образования». — М., 2002. — С. 33–35. 19. Уколова В. И. Актуальные проблемы преподавания истории Древнего мира в современной школе // Матер. науч. конф. «Антиковедение в системе современного образования». — М., 2002. — С. 8. 20. Чумаченко Б. Вступ до культурології античності. — К., 2009. — 174 с.