Інтерактивні методики та технічні засоби навчання на заняттях з історії Давніх Греції та Риму для студентів спеціальності «музеєзнавство, пам’яткознавство»

2016;
: сс. 69 - 73
1
Інститут гуманітарних і соціальних наук Національний університет «Львівська політехніка»

Проаналізовано комплекс інтерактивних методик, застосованих під час занять з історії Давніх Греції та Риму для студентів спеціальності “Музеєзнавство, пам’яткознавство”, а також результати, яких вдалось досягти внаслідок їх впровадження у навчальному процесі.

1. Комар О. Інтерактивні технології у ВНЗ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/375/1/interaktu vni_tehn_VNZ.pdf. 2. Пометун О. Енциклопедія інтерак- тивного навчання. — К., 2012. — 142 с. 3. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. — К., 2002. — 135 с. 4. Старєва А. Інтерактивна технологія навчання студентів у вищій школі // Наукові праці. Педагогічні науки. — 2005. — Т. 42. — № 29. — С. 29–32. 5. Старєва А. Підготовка майбутнього вчителя історії до реалізації особистісно—орієнтованого навчання // Професіоналізм викладача вищої школи: освітні технології (до 90—річчя заснування МДУ) : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. — Миколаїв, 2004. — 274 с. 6. Комар О. Модернізація сучасного навчально-виховного процесу / Збірник наукових праць. — К., 2005. — Ч. II. — С. 159–166. 7. Якимова Л. Активізація навчального процесу у сучасній вищій школі: методичний огляд. — К., 2010. — 32 с. 8. Вербицкий А. Активные методы обучения в высшей школе: контекстный подход. — М., 1989. — 127 с. 9. Лисейко Я. Особливості викладання курсу історії стародавніх Греції та Риму для студентів спеціальності «Музейна справа та охорона пам’яток історії і культури»// Історико-культурні студії. — Львів, 2015. — № 2. — С. 61–66. 10. Кадикало О. Психологія і педагогіка. Особливості проведення навчальних дискусій. — Львів, 2013. — 20 с. 11. Навчання дебатів : зб. матер. для керівників дебатних клубів та вчителів, які навчають дебатів і дискусій. / Авт.-уклад.: І.Сущенко. — К., 2003. — 82 с. 12. Освітні технології : навч.-метод. посіб. / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін. — К., 2001. — 256 с. 13. Навчання в дії: Як організувати підготовку вчителів до застосування інтерактивних технологій навчання : метод. посіб. / А. Панченков, О. Пометун, Т. Ремех. — К., 2003. — 72 с.