Переховування євреїв монахами Студійського Уставу на взуттєвій фабриці «Солід» у Львові в 1942–1944 рр.

2016;
: cc. 113 - 117
Автори:
1
Інститут гуманітарних та соціальних наук, Національний університет «Львівська політехніка»

Описано переховування єврейських родин у підвалах взуттєвої фабрики «Солід» у Львові монахами Студійського Уставу протягом 1942–1944 рр. Викладено історію фабрики і її директора ієромонаха Йоана (Петерса). У другій частині висвітлено становище робітників у львівському гетто, працю євреїв-шевців та їхню втечу з сім’ями у серпні 1942 р. на запрошення студитів. Звернено увагу на питання побуту, небезпек перед якими постали ці люди. Він робить висновок, що переховування такої великої кількості осіб належало до однієї з найскладніших ділянок щодо рятункової акції євреїв, яку проводили монахи-студити за розпорядженням архімандрита Студійського Уставу митрополита АндреяШептицького.

1. Бусганг Ю. Митрополит Шептицький: ще один погляд на життя й діяльність / Бусганг Ю. — Львів : Друкарські куншти, 2009. — С. 26–33. Редлих Ш. Моральные принципы в повседневной действительности: Митрополит Андрей Шептицкий и евреи в период Холокоста и Второй мировой войны / Ш. Редлих // Єгупець — Дух і Літера. — № 16. — С. 213–217. 2. Скіра Ю. Порятунок родини Штернів та Подошинів митрополитом Андреєм Шептицьким під час Голокосту / Ю. Скіра // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 28–29 жовтня 2016 року). — у 3-х ч. — Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. — Ч. 2. — С. 80–83. 3. Архів Святоуспенської Унівської Лаври, с. Унів. — F. 017. — S. 010. — DVD 378-002. 4. Lewin K. Przeźyłem. Saga Świętego Jura spisana w roku 1946 / К. Lewin. — Warszawa: Fundacja Zescytow Literackich, 2006. — 188 s. 5. Гординський В. Спогади про о. Йоана Петерса, отців студитів і братів Шептицьких / B. Гординський // Світильник істини: Джерела до історії Української католицької богословської академії у Львові 1928—1929—1944. — Частина III / Матеріали зібрав і опрацював д-р П.Синиця. — Торонто- Чикаго, 1983. — C. 463–468. 6. Левін К. Мандрівка крізь ілюзії / Левін К. — Львів : Свічадо, 2007. — 478 с. 7. Див.: Шептицький К. Митрополит Андрей Шептицький і обновлення східної чернечої традиції / К. Шептицький // Богословія. — 1926. — Т. 4. — Кн. 1–4. — С. 150–163. 8. Архів Інституту Історії Церкви Українського католицького університету. — П-1-1-743.10. — С. 1–16. 9. Інтерв’ю з ієромонахом Себастьяном (Дмитрухом) від 19.07.2016, м. Львів. Інтерв’юер: Ю. Скіра; 10. Ясна путь. — 1937. — № 11/12. — Листопад—грудень. — С. 21. 11. Винницька І. Жива історія українських політичних емігрантів в Канаді: інтерв’ю з братом Лаврентієм (Кузиком) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.franko.lviv.ua/Subdivisions/um/um4-5/Usna%20Istoriya/1-VYNNYT....— Назва з екрана.— Дата звернення: 1.10.2011. 12. Інтерв’ю з Степаном Яськівим від 04.09.2016, м. Львів. Інтерв’юери: Галина Терещук і Христина Кутнів; 13. Гонігсман Я. Катастрофа львівського єврейства (1941–1944) / Я. Гонігсман // Незалежний культурологічний журнал «Ї». — 2009. — № 58. — С. 160–190. 14. Архів Святоуспенської Унівської Лаври, с. Унів. — F. 017. — S. 010. — DVD 372-002. 15. Державний архів Львівської області. — Ф. 35. — Оп. 4. — Спр. 16. — Арк. 24–26. 16. Левін К. Митрополит Андрей Шептицький і жидівське суспільство / К. Левін // Світло. — 1960. — № 11. — С. 482–486. 17. Щоденник Львівського гетто. Спогади рабина Давида Кахане. — К. : Дух і Літера, 2003. — 267 с.