Сидір Голубович – голова уряду Західноукраїнської Народної Республіки (січень–червень 1919 р.)

2016;
: cc. 43 - 49
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто діяльність С. Голубовича на посаді голови Державного Секретаріату ЗУНР, з’ясовано зміст та основні напрями роботи уряду, визначено його здобутки та помилки. Розкрито головні аспекти зовнішньої політики, земельної, судової, військової, культурно-освітньої реформ, реформування органів державної адміністрації та суспільного порядку, економіки та фінансів.

1. Боднарчук В., Чорній Л. Проблема ЗУНР на Паризькій мирній конференції / Володимир Боднарчук, Лілія Чорній // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: зб. наук. праць. — Львів, 2000. — Вип. 6: Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиції. — С. 252–255. 2. Верига В. Взаємовідносини урядів УНР і ЗУНР у 1919 р. / Василь Верига // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Зб. наук. праць. — Львів, 2000. — Вип. 6: Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиції. — С. 243–248. 3. Вістник державних законів і розпорядків Західної Области Української Народної Республики. — Станиславів, 1919. — Вип. 1. — 31 січня. — С. 1–4. 4. Вістник державних законів і розпорядків Західної Области Української Народної Республіки. — Станиславів, 1919. — Вип. 3. — 2 березня. — С. 7-26. 5. Гай-Нижник П. Акт Злуки УНР і ЗУНР: втілення і крах ідеалу Соборної України / Павло Гай- Нижник // Вільне слово (Бухарест, Румунія). — 2010. — № 3–4. — С. 11–12. 6. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ—ХХ ст. / Ярослав Грицак. — Київ: [Б. в.], 1996. — 360 с. 7. Гуцал П. Сидір Голубович / Петро Гуцал // Рада: інформ.-метод. вісник. — 2005. — № 6. — С. 52–55. 8. Гуцал П. Сидір Голубович: штрихи до політичного портрета / Петро Гуцал // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / [за заг. ред. проф. М. М. Алексієвця]. — Тернопіль : Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 1999. — Вип. 8. — С. 53–55. 9. Гуцал П., Півторак Р. Уряд ЗУНР у Тернополі / Петро Гуцал, Роман Півторак // Тернопілля ’98—99: Регіон. річник. — Тернопіль, 2002. — С. 117–119. 10. Західно- Українська Народна Республіка 1918–1923. Ілюстрована історія / [автор ідеї, гол. ред. і кер. автор. кол. М. Кугу- тяк]. — Львів—Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2008. — 524 с. 11. Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923: Документи і матеріали у 5-ти т. / [кер. роб., відп. ред. О. Карпенко]. — Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001–2005. — Т. 2. Державотворчі й адміністративно- організаційні процеси. — 2001. — 708 с. 12. Західно- Українська Народна Республіка 1918–1923: Документи і матеріали у 5-ти т. / [кер. роб., відп. ред. О. Карпенко]. — СИДІР ГОЛУБОВИЧ — ГОЛОВА УРЯДУ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ 49 Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2001-2005. — Т. 3. Кн. 1. Соціально-економічні відносини і визвольні змагання. — 2005. — 644 с. 13. Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923: історія / [кер. авт. кол. і відп. ред. проф. О. Ю. Карпенко]. — Івано-Франківськ : Сіверсія, 2001. — 628 с. 14. Карпенко О. Основні напрями зовнішньої політики Західно-Української Народної Республіки / Олександр Карпенко // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Зб. наук. праць. — Львів, 2000. — Вип. 6: Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиції. — С. 232. 15. Кучик О. Міжнародне становище України в 1918–1919 рр. / Олександр Кучик // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, держав- ність : зб. наук. пр. — Львів, 2000. — Вип. 6: Західно- Українська Народна Республіка: історія і традиції. — С. 248–251. 16. Литвин М. Р., Науменко К. Є. Історія ЗУНР / М. Р. Литвин, К. Є. Науменко. — Львів : Олір, 1995. — 362 с. 17. Макарчук С. Українська республіка галичан. Нариси про ЗУНР / Степан Макарчук. — Львів: Світ, 1997. — 190 с. 18. Павлишин О. Підготовка аграрної реформи в ЗО УНР / Олег Павлишин // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : зб. наук. пр. — Львів, 2000. — Вип. 6: Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиції. — С. 170–183. 19. Панчук А. Зовнішня політика ЗУНР в історіографії / А. Панчук // Вісник Прикарпатського університету. Історія. — 2000. — Вип. ІІІ. — С. 189. 20. Полянський О. Листопадова 1918 р. Національно-демократична револю- ція й виникнення Західноукраїнської Народної Республіки / Олег Полянський // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / [за заг. ред. проф. М. М. Алек- сієвця]. — Тернопіль : Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 1999. — Вип. 8. — С. 3–8. 21. Тищик Б. Законотворча діяльність та державний устрій Західноукраїнської Народної Республіки / Борис Тищик // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. — 2001. — № 5–6. — С. 195–201. 22. Тищик Б. Й., Вівчаренко О. А. Західноукраїнська Народна Республіка 1918–1923 (До 75-річчя утворення) / Б. Й. Тищик, О. А. Вівчаренко. — Коломия: Світ, 1993. — 118 с. 23. Хлюпін Є. Перші контакти урядів ЗУНР та УНР / Євген Хлюпін // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : зб. наук. пр. — Львів, 2000. — Вип. 6: Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиції. — С. 238. 24. ЦДІА України у Львові. — Ф. 581. — Оп. 1. — Спр. 96. — 65 арк. 25. ЦДІА України у Львові. — Ф. 368. — Оп. 1. — Спр. 90. — 2 арк.