ДІЯЛЬНІСТЬ СИДОРА ГОЛУБОВИЧА НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ (ЛИСТОПАД – ГРУДЕНЬ 1918 р.)

1
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті проаналізовано діяльність Сидора Голубовича у період листопада-грудня 1918 р. З’ясовано його роль у державотворчому процесі напередодні створення ЗУНР та участь у роботі першого уряду держави. Зокрема значну увагу зосереджено на висвітленні діяльності політика на посаді державного секретаря судівництва. Показано головні здобутки першого Державного секретаріату у львівський та тернопільський період його роботи.

ди в ЗУНР – ЗО УНР (листопад 1918 р. – грудень 1919 р.). Краєзнавство. Науковий журнал, № 3, С. 51–66. 2. Гуцал, П. З. (2006). Рада Державних Секретарів ЗахідноУкраїнської Народної Республіки в Тернополі (листопадгрудень 1918 р.). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія, Вип. 3, С. 38–44. 3. Гуцал, П. З. (2002). Сидір Голубович – голова уряду ЗУНР. Тернопілля ’98–99: Регіональний річник, С. 114–116. 4. Гуцал, П., Півторак, Р. (1998). Уряд ЗУНР у Тернополі. Свобода, 1 грудня, С. 3. 5. Державний архів Львівської області. Ф. 257. Наукова комісія товариства по вивченню історії оборони м. Львова і південно-східних воєводств, оп. 1. Спр. 36. Завірені копії протоколів засідань Ради державних секретарів ЗУНР, 12 грудня 1918 – 24 травня 1919, 15 арк. 6. Кугутяк, М. В. (гол. ред.).(2008). ЗахідноУкраїнська Народна Республіка 1918–1923. Ілюстрована історія. Львів-Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 524 с. 7. Карпенко, О. Ю. (кер. роб., відп. ред.). (2001). ЗахідноУкраїнська Народна Республіка 1918–1923: Документи і матеріали у 5-ти томах. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, Т. 1: Листопадова 1918 р. національно-демократична революція. Проголошення ЗУНР, 584 с. 8. Карпенко, О. Ю. (кер. роб., відп. ред.). (2001). Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923: Документи і матеріали у 5-ти томах. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, Т.2. Державотворчі й адміністративно-організаційні процеси, 708 с. 9. Карпенко, О. Ю. (кер. роб., відп. ред.). (2005). Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923: Документи і матеріали у 5-ти томах. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, Т. 4. Збройні сили у боротьбі за свободу і незалежність, 885 с. Збірник законів, розпорядків та обіжників проголошених Державним Секретаріятом Зах. Укр. Нар. Републики. (1918). Станиславів, С. 4–7. 10. Лазарович, М. В. Друга столиця ЗУНР. Режим доступу: http://www.ji. lviv.ua/n63texts/lazarovych1.htm; 11. Макарчук, С. А. (1997). Українська республіка галичан. Нариси про ЗУНР. Львів: Світ, 190 с. 12. Павлишин, О. Й. (1999). Українська Національна Рада ЗУНР-ЗО УНР: реконструкція особового складу (жовтень 1918–червень 1919). Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні, Вип. 2, С. 234–252. 13. Розпорядок Державного Секретаріату ЗУНР про впровадження доразових судів. (1918). Український голос, 3 грудня, С. 1–2. 14. Тищик, Б. Й. (2001). Законотворча діяльність та державний устрій Західноукраїнської Народної Республіки. Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис, № 5–6, С. 195– 201. 15. Тищик, Б. Й., Вівчаренко О. А. (1993). Західноукраїнська Народна Республіка 1918–1923 (До 75-річчя утворення). Коломия: Світ, 118 с. 16. Цегельський, Л. М. (1960). Від леґенд до правди. Нью-Йорк; Філадельфія: «Булава», 313 с.