Теоретичні праці членів ОУН щодо формування української регулярної армії

2016;
: cc. 63 - 67
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Розкрито роботу військових діячів ОУН над творенням військової доктрини з формування регулярної армії Української держави 1929–1939 рр. Звернено увагу на характеристику основних праць М. Капустянського, В. Курмановича, Р. Сушка щодо творення українського війська і воєнної доктрини. Представлено творчі здобутки військових діячів ОУН, які стали цінним внеском в організаційну та вишкільну діяльність Організації українських націоналістів міжвоєнного періоду.

1. ЦДАВОВ України. — ф. 3833; ф.4331. 2. ДАЛО. — ф. 121; ф.139. 3. Організація Українських Націоналістів 1929–1954 : зб. ст. у 25-ліття ОУН. — На чужині: Видання першої української друкарні у Франції, 1955. — 448 с. 4. На зов Києва: Український націоналізм у Другій світовій війні: зб. ст., спогад. і докум. — Торонто; Нью-йорк, 1985. — 542 с. 5. Овад Х. Полковник Роман Сушко (1894–1944): на вшанування його пам’яті / Х.Овад. — Торонто, 2006. — 305 с. 6. Полковник Роман Сушко // Поклик сумління. — Львів, 1994. — Ч. 13. — Квітень. — С. 8–9. 7. Наріжний С. Українська еміграція: Культурна праця української еміграції між двома війнами / С. Наріжний. — Прага, 1942. — Ч. 1. — 352 с. ; Ч. 2 — К., 1999. — 272 с. 8. Маркусь В. Півстоліття ОУН (1929–1979) / В. Маркусь // Сучасність. — 1979. — Ч. 4. — С. 45–63. 9. Кентій А. Нарис історії ОУН (1929–1941 рр.) / А. Кентій — К., 1998. — С. 1–105. 10. Шандрівський І. Г. Військово-політична та наукова діяльність Миколи Капустянського : автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / І. Г. Шандрівський; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2003. — 20 с. 11. Wysocki R. Organizacja Ukrainskich Nacjonalistow w Polsce w latach 1929–1939: Geneza, struktura, program, ideologia / R. Wysocki. — Lublin, 2003. — 433 s. 12. Капустянський М. Військова підготовка ОУН / М. Капустянський // ОУН. 1929–1954. — Париж, 1955. — С. 115–139. 13. Чинний виступ УВО // Сурма. — 1930. — Ч. 9. — С. 1–2. 14. ЦДАВОВ України — ф. 1075. — оп. 1. — спр. 21. — арк. 1. 15. Капустянський М. Нариси споминів 1929–1939 років / М. Капустянський // Укр. Історик — 1983 — № 1–4 — С. 98–105. 16. Онацький ____________Є. У Вічному місті. Записки українського журналіста. Рік 1930 / Є. Онацький. — Буенос-Айрес : вид-во М. Денисюка, 1954. — 534 с. 17. Мірчук П. Нарис історії Організації Українських Націоналістів Т. 1: 1920–1939 / П. Мірчук, за ред. С. Ленкавського. — Мюнхен; Лондон; Нью-Йорк: Укра- їнське видавництво, 1968. — 597 с. 18. Непогасний огонь віри : зб. на пошану полк. А. Мельника Голови Проводу Українських Націоналістів. — Париж : Націоналіст, 1974. — 763 с. 19. Капустянський М. Похід українських армій на Київ — Одесу в 1919 році: корот. воєн.-істор. огляд / М. Капустянський. — Львів, 1921. — 88 с. — (Матеріяли до воєнної історії; Кн. 1 Ч. 1, 2). 20. Начерк підручника для українських старшин та підстаршин. — Саскатун, 1938. — 413 с. 21. Книш З. Бойові дії ОУН на ЗУЗ в першому десятилітті її існування / З. Книш // ОУН. 1929–1954. — На чужині, 1955. — С. 89–102. 22. ЦДАГО України. — ф. 6 — оп. 1. — спр. 301. — арк. 180. 23. Передирій В. Календар Червоної Калини / В. Передирій // Періодика Західної України. 20–30-рр. ХХ ст. — Львів, 1999. — С. 88–89, 92–93.