ЛАБОРАТОРІЇ ЯК ОСЕРДЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЧАСТИНИ ЛЬВІВСЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ (1944 – початок 1980-х рр.)

Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті проаналізовано особливості організації роботи лабораторій Львівської політехніки упродовж радянського періоду на основі архівних документів. Початок Другої світової війни перервав навчальну і наукову роботу закладу та завдав серйозної шкоди матеріальній базі. Відповідно, процеси відновлення роботи лабораторій, вирішення труднощів їхнього оснащення, розробки напрямів науково-дослідної роботи післявоєнного етапу постають цікавим об’єктом для дослідження. Архівні матеріали, зокрема щорічні звіти про діяльність інституту, плани, тематика та звіти науково-дослідної роботи, офіційне листування з міністерством та іншими вищими інституціями, матеріали нарад, інформація про міжнародну співпрацю та участь у виставках досягнень науки та техніки в інших країнах тощо надають солідну базу для всебічного вивчення згаданої проблематики. У дослідженні здійснено спробу висвітлити процеси відновлення та створення нових лабораторій та специфіку їхньої діяльності упродовж періоду 1940-х– початку 1980-х рр.

1. Державний архів Львівської області (далі – ДАЛО). Ф. Р-120. Львівський політехнічний інститут (1939–1984 рр.). Оп. 6. Спр. 151. Докладные записки об организации отраслевых научно-исследовательских лабораторий. 26 арк. 2. ДАЛО. Ф. Р-120. О. 6. Спр. 93. Приказы, инструктивные письма МВ и ССО СССР и УССР и переписка по вопросам научно-исследовательской работы (1960-1961). 118 арк. 3. ДАЛО. Ф. Р-120. Оп. 1. Спр. 3. Переписка с Всесоюзным комитетом по делам высшей школы, областным отделом народного образования и другими по вопросам организации учебы. 40 арк. 4. ДАЛО. Ф. Р-120. Оп. 1. Спр. 38. Отчет о научноисследовательской работе института за 1940 г. и переписка с Всесоюзнм Комитетом по Делам Высшей школы и его составлении. 5. ДАЛО. Ф. Р-120. Оп. 1. Спр. 75. Протокол совещания деканов и помощников деканов от 16 мая 1941 г. 6. ДАЛО. Ф. Р-120. Оп. 1. Спр. 85. Справочник для поступающих в інститут в 1941/1942 учебном году. 7. ДАЛО. Ф. Р-120. Оп. 40. Спр. 1510. Отчет о научно-исследовательской деятельности института за 1983 год. 407 арк. 8. ДАЛО. Ф. Р-120. Оп. 40. Спр. 38. Приказы по институту по учебно-методической деятельности с № 112 по № 216. 404 арк. 9. ДАЛО. Ф. Р-120. Оп. 40. Спр. 39. Приказы по інституту по научноисследовательской работе с № 1 по № 69. 365 арк. 10. ДАЛО. Ф. Р-120. Оп. 40. Спр. 763. Отчет о научноисследовательской деятельности института за 1980 год. 11. ДАЛО. Ф. Р-120. Оп. 5. Спр. 136. Отчет о работе института по улучшению підготовки специалистов за 1961-1965 годи.54 арк. 12. ДАЛО. Ф. Р-120. Оп. 5. Спр. 2. Отчет о работе института за 1944-1945 уч. год. 13. ДАЛО. Ф. Р-120. Оп. 5. Спр. 390. Отчет об учебнометодической, научно-исследовательской и ідейновоспитательной работе института за 1973/1974 уч. год. 187 арк. 14. ДАЛО. Ф. Р-120. Оп. 6. Спр. 1. Устав научноисследовательского сектора института 1944 год. 2 арк. 15. ДАЛО. Ф. Р-120. Оп. 6. Спр. 136. Отчеты о научноисследовательской работе лабораторий и студенческого проектно-конструкторского бюро института за 1964 год. 16. ДАЛО. Ф. Р-120. Оп. 6. Спр. 140а. Справки о развитии института за 25 лет Севетской власти в западных областях Украины. 14 арк. 17. ДАЛО. Ф. Р-120. Оп. 6. Спр. 2. Отчет о научно-исследовательской деятельности института за 1944-45 учебный год. 18 арк. 18. ДАЛО. Ф. Р-120. Оп. 6. Спр. 4. Отчет о научно-исследовательской деятельности института за 1945 год. 18 арк. 19. ДАЛО. Ф. Р-120. Оп. 6. Спр. 6. Штатные расписания и сметы по хосразчетним научно-исследовательским работам на 1945 год. 31 арк. 20. ДАЛО. Ф. Р-120. Оп. 6. Спр. 8. Отчет и сведения о научно-исследовательской работе института за 1946 год. 43 арк. 21. ДАЛО. Ф. Р-120. Оп. 6. Спр. 29. Отчет о научно-исследовательской деятельности института за 1949 год. 180 арк. 22. ДАЛО. Ф. Р-120. Оп. 6. Спр. 96. Статистические отчеты и сведения о распределении научных работников, о виполнении тематического плана и внедрении научных работ в народное хозяйство, о создании и изготовлении, впервые в СРСР новых типов машин, механизмов, аппаратов и приборов за 1960 год. 15 арк. 23. ДАЛО. Ф. П-3. Львовский обком Компартии Украины. Оп. 1. Спр. 269.