ОПТИМІЗАЦІЯ ПСЕВДОВИПАДКОВИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ГОЛДА В СИСТЕМАХ ЗВ’ЯЗКУ

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University

Розглянуто спосіб оптимізації псевдовипадкових послідовностей Голда для систем зв’язку із урахуванням особливостей генерації вказаних послідовностей, а саме того, що їх можна генерувати лише конкретну максимальну кількість N (наприклад 9, 33, 65 і т. д.). Але на практиці часті випадки, коли їх необхідно значно менше, тобто наявні надлишкові ПВП. Ви­никає проблема: які послідовності доцільніше вибрати як надлишкові, якщо вони не рівно­цінні. Аналізування структури кореляційних функцій, як періодичних, так і аперіодичних, показало, що їх структури істотно відрізняються як за кількістю бокових пелюсток, так і за їх рівнем. У результаті серед наявного масиву послідовностей виявлено менш ефективні, що доцільно використати як надлишкові. Розроблено алгоритм для здійснення оптимізації на основі даних про кореляційні функції окремих послідовностей. Показано, що оптимізація сприяє підвищенню завадозахищеності широкосмугових систем, у яких використано ці по­слідовності, та зменшенню ймовірності погіршення завадозахищеності. На основі запропо­нованих критеріїв виконано кількісне оцінювання ефективності здійсненої оптимізації.

[1]     Бокла Н. І. Дослідження кореляційних властивостей властивостей ПВП за кодом Голда з викорис­танням системи MATLAB. Вісник ДУІКТ, Т. 9, № 4, 2011.

[2]     Максимов В. В., Носков В. І., Храповицький І. А. Нові композитні коди Баркера і коди Голда в системі синхронізації широкосмугових сигналів. The scientific heritage, No. 94 (2002).

[3]     Мрачковський  О. Д., Часник А. А., Ганзенко В. А. Формування та властивості послідовностей Голда. Вісник національного технічного університету України “КПІ”. Серія: Радіотехніка. Радіоапарато­будування, 2011, № 45.

[4]     Варакин Л. Е. Системы связи с шумоподобными сигналами. Москва: Радио и связь, 1985. 384 с. 

[5]     Волков Л. Н. Системы цифровой радиосвязи: базовые методы и характеристики: учеб. пособ. / Л. Н. Волков, М. С. Немировский, Ю. С. Шинаков. Москва: Еко-Трендз, 2005. 392 с.

[6]     Сергиенко А. Б. Цифровая обработка сигналов: учеб. пособ. [3-е изд.]. СПб: БВХ-Петербург, 2011. 768 с.

[7]     Пестряков В. Б. Шумоподобные сигналы в системах передачи информации. Москва: Советское радио, 1973. 424 с.

[8]     Ипатов В. П. Широкополосные системы и кодовое разделение сигналов. Москва: Мир связи, 2007. 488 с.

[9]     Баринов В. П., Лебедев М. В., Кузнецов В. С. Анализ корреляционных характеристик расширяющих ансамблів. Электросвязь. 2006. № 3. С. 38–39. 

[10]  Семенко А. И., Бокла Н. И. Создание модифицированных псевдослучайных последовательностей Голда для телекоммуникационных систем с кодовым разделением каналов. Телекомунікаційні та інформаційні технології. 2014. № 3.

[11]   Столлингс В. Беспроводные линии связи и сети. Москва, Санкт-Петербург: Киев; Вильямс,2003. 639 с.

[12]  Скляр Б. Цифровая свіязь. Москва, Санкт-Петербург: Киев; Вильямс,2004. 1104 с.

[13]  Шахнович И .В. Современные  технологии беспроводной связи. Москва: Техносфера, 2006.

[14]  Гепко И. А., Олейник В. Ф., Чайка Ю. Д., Бондаренко А. В. Современные беспроводные сети: состояние и перспективы развития. Киев: ЕКМО, 2009. 672 с.

[15]  Сукачов Э. А.,  Бухан Д. Ю. Корреляционный анализ детерминированных сигналов. Одесса: Освіта України, 2014.