Інструкція для авторів

 1. Подання публікації
 2. Вимоги до оформлення статей
 3. Технічні вимоги до оформлення статей
 4. Приклади оформлення Списку літератури і REFERENCES
 5. Цитування в тексті

1. Подання публікації

До публікації в журналі приймають статті українською та англійською мовами проблемного, узагальнювального, методичного скерування, оригінальні наукові, практичні дослідження, які раніше не друкувались.

Збірник друкується англійською мовою, на сайті статті подаються англійською і українською мовами.

Наукова публікація у фаховому збірнику “Геодезія, картографія і аерофотознімання” повинна враховувати вимоги міжнародних наукометричних баз даних (SciVerse Scopus, Web of Science та ін.) до наукових статей.

Подані в збірник “Геодезія, картографія і аерофотознімання' статті проходять незалежне закрите рецензування.

До редколегії слід подавати: електронні варіанти статті (англ. і укр., для іноземців - англійською) у програмі Місrosoft Word 97-2003 -файли *.doc (файли *.docx, *.docm – не приймаються), обсяг статті - 8-15 сторінок;

заповнену анкету авторів (на сайті); 

заархівовані файли рисунків (англ. надписи на них) у форматі JPEG не менше 300 dpi  

та  скановану заяву довільної форми за підписом автора/авторів, що стаття не була опублікована або запропонована для публікації в будь-яких інших вітчизняних і зарубіжних журналах, і не є переробкою опублікованих раніше статей. Ці матеріали слід надсилати на електронну скриньку збірника “Геодезія, картографія і аерофотознімання”  istcgcap@lpnu.ua

СТАТТІ ІНОЗЕМНИХ АВТОРІВ ПРИЙМАЮТЬ ТІЛЬКИ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ!

2. Вимоги до оформлення статей

Виклад основного матеріалу статті повинен мати такі елементи:

 • вступ (постановка проблеми, аналіз останніх досліджень…);
 • мету;
 • методику;
 • результати;
 • наукову новизну та практичну значущість;
 • висновки.

Структура статті (сторінки – не нумерувати!):

 • індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки);
 • повний список (спів)авторів (ініціали та прізвища, порядковий номер у списку та додатково для співавтора для листування – зірочка (верхнім індексом)) – у другому і т. д. рядках;
 • відомості про (спів)авторів: посилання (верхній індекс – арабська цифра та додатково зірочка для автора-кореспондента) [якщо авторів два або більше], організація місця роботи та/або відомство, повна поштова адреса (корпус, будинок, вулиця, назва населеного пункту, країна), для (спів)автора для листування – додатково номери телефонів, факсу, електронна пошта, код ORCID (http://orcid.org/) (обо­в’язково!). Кожна наступна адреса та дані для листування починаються з нового рядка.
 • назва статті;
 • анотація (одним абзацем, обсягом не менше як 1800 знаків) – має бути структурованою (за логікою опису результатів у статті) та має містити таких елементів без їх явного виділення: мета, методика, результати, наукова новизна, практична значущість;
 • ключові слова (5–12 окремих слів/словосполучень, відділених комою)
 • основний текст статті розміщується у дві колонки однакової ширини;
 • посилання на літературні джерела (двоколонкова структура статті зберігається), джерела в основному тексті подаються у квадратних дужках [автор, рік], спочатку всі посилання кирилицею від А до Я, потім усі латиницею (A…Z), подані в алфавітному порядку. Бібліографічний запис використаної літератури слід оформлювати згідно зі стандартом « «ДСТУ 8302:2015. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», що чинний від 01.07.2016. - У заголовку бібліографічного запису подають відомості про одного, двох чи трьох авторів, при цьому імена цих авторів (за навкісною рискою) не повторюють. - Замість знака «крапка й тире» («. —»), який розділяє зони бібліографічного опису, у бібліографічному посиланні рекомендовано застосовувати знак «крапка». - Дві навкісні риски («//») можна замінювати крапкою, а назву виділяти шрифтом (курсивом). - Після назви дозволено не зазначати загального позначення матеріалу («Текст», «Електронний ресурс», «Ноти» тощо).
 • резюме однією колонкою: блок англійською мовою та латиницею: повний список (спів)авторів (транслітеровані ініціали та прізвища, порядковий номер у списку та додатково для співавтора (для листування) – зірочка (верхнім індексом)); відомості про (спів)авторів (транслітеровані назви організацій та вулиць)назва статті; анотація (одним абзацем, обсягом від 250 слів, не перевищуючи розміру сторінки) має бути структурованою (за логікою опису результатів у статті) та має містити такі елементи з їх явним виділенням: мета, методика, результати, наукова новизнапрактична значущість; ключові слова (5–12 окремих слів та/або у складі декількох словосполучень, відділених крапкою з комою, перед списком курсивом вказуємо Keywords; Стаття англійською мовою закінчується відповідним україномовним блоком.

Вимоги до списку посилань:

 • обсяг – не менше ніж 13 джерел;
 • не менше ніж 5 джерел латиницею – посилання на іноземний журнал з високим індексом впливовості, тобто джерела, які внесені до міжнародних наукометричних баз даних;
 • більша частина посилань (враховуючи оригінальні іноземні джерела) повинна бути не старша за 2000 р.;
 • джерела іноземною мовою в україномовній версії статті розміщуються після всіх джерел кирилицею
 • допускається не більше ніж 20 % самопосилань на кожного зі співавторів.

Перелік літературних джерел розташовується в алфавітному порядку та надається з підзаголовком СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ чи REFERENCES (якщо стаття іноземна). Наявність бібліографічного списку в статті є обов’язковою!

Посилання на літературні джерела (REFERENCES) – кириличні літературні джерела  подаються англійською мовою. Порядок джерел згідно алфавіту.

Для транслітерації прізвищ авторів рекомендовано користуватись системою автоматичної транслітерації згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55  - на сайті http://ukrlit.org/transliteratsiia

 

3. Технічні вимоги до оформлення статей

Параметри сторінки: розмір сторінки А4; поля: ліве – 18 мм, праве – 25 мм; верхнє – 20 мм, нижнє – 27 мм; верхній колонтитул – 20 мм, нижній колонтитул – 1,7 мм.

Шапку статті набирають шрифтом TNR на всю ширину аркуша (в одну колонку) в такому порядку:

 • індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки) – в першому рядку з вирівнюванням по лівому краю (шрифт TNR 12, напівжирний), інтервал перед – 0 пт, після – 12 пт;
 •  повний список (спів)авторів у другому рядку з вирівнюванням по лівому краю (шрифт TNR 12 ве­ликими літерами). Інтервал перед – 0 пт, після – 6 пт.
 • відомості про (спів)авторів (шрифт TNR 9 малими літерами). Інтервал перед блоком – 0 пт, після – 12 пт;
 • назва статті – з вирівнюванням по лівому краю (шрифт TNR 12, напівжирний великими літерами). Інтервал після – 12 пт.
 • анотація з вирівнюванням по ширині, шрифт TNR 10. Інтервал після – 0 пт;
 • ключові слова з вирівнюванням по ширині, шрифт TNR 10, простий; перед списком курсивом вказується. Ключові слова: знак розділу – кома. Інтервал після – 12 пт;
 • основний текст статті розміщують у дві колонки однакової ширини з відстанню між колонками 0,5 см і вирівнюванням по ширині. Текст статті набирають шрифтом TNR 11 pt з інтервалом 1.1 малими літерами. Абзацний відступ на 6 мм від початку рядка, однаковий по всій статті. Вирівнювання абзаців по ширині. Абзаци не відокремлюються один від одного. Заголовки набираються шрифтом TNR 11 pt, напівжирним, малими літерами. Відступу першого рядка немає, вирівнювання по центру. Від попереднього тексту підзаголовок відокремлюється інтервалом у 12 пт, від наступного – 6 пт.

Набір таблиць. Таблиці мають дати читачеві відомості в наочній і дохідливій формі, повинні бути складені лаконічно, зрозуміло і містити мінімальні дані, потрібні для ілюстрування тексту статті. У разі розміщення однієї таблиці на декількох сторінках над її продовженнями/закінченням вказується відповідно Продовження/Закінчення табл. 1. Шапку таблиці та номери стовпців необхідно повторювати на кожній сторінці цієї таблиці. Таблицю потрібно надрукувати за можливістю якомога ближче до першого посилання на неї в тексті. Таблиці набирають у Microsoft Word. Номер таблиці: стиль звичайний (шрифт TNR, розмір 11 pt, курсив), вирівнювання по правому краю. Назва таблиці: шрифт TNR, розмір 11 pt, напівжирний, вирівнювання по центру, інтервал перед – 0 пт, після – 6 пт. Текст і заголовки граф таблиці набирають основним шрифтом 10 pt з вирівнюванням посередині відповідних граф.

Ілюстрації. Рисунки та фотографії (растрові, чорно-білі, з роздільною здатністю не нижче за 300 dpi) вставляються в текст статті. Ілюстрації надаються у вигляді окремих файлів формату JPEG, TIFF. Перші посилання на ілюстраціїв тексті повинні, як правило, безпосередньо передувати ілюстрації або ж, щонайменше, бути розташованими якнайближче до ілюстрації. Зазвичай посилання дають у такій формі:... Як показано на рис. 1 або... На схемі (рис. 1) показано... За повторного посилання в тексті на ілюстрацію роблять запис (див. рис. 1). Підпис під рисунком має бути поза малюнком, інтервали перед і після – по 6 пт, набирають шрифтом TNR 10 pt, курсив, малими літерами з вирівнювання по центру.

Набір формул. Для набору формул використовують вбудований у Word for Windows редактор формул Microsoft Equation 3.0 або MathType 5. Формули розташовують окремими рядками, посередині колонки, і лише нескладні, невеликі формули, що не мають самостійного значення, розміщують усередині текстових рядків. Як виняток дозволяється розміщення громіздких формул (які неможливо поділити на окремі частини) на всю ширину сторінки, а не в дві колонки. Арабськими цифрами в круглих дужках позначають порядковий номер формули в статті. Його поміщають у правий край набору в один рядок із нумерованою формулою. Якщо формула багаторядкова, то номер розташовують у рядок з останнім рядком формули. До і після формул – інтервал по 6 пт. Загальні правила набору: 1) цифри у формулах набирають прямим шрифтом; 2) літерні позначення величин (символи), для яких застосовуються літери латинського алфавіту, набирають курсивом; 3) скорочені математичні терміни (наприклад, sin, arcsin, lg, lim, const, max) набирають прямим шрифтом; 4) скорочені назви фізичних і технічних одиниць вимірювання, метричних мір і похідних від них набирають прямим шрифтом, без крапок, наприклад: 12 км; 5) скорочення в індексах набирають прямим шрифтом, наприклад: Lпол (тобто польоту); якщо індекс є символом величини, він друкується курсивом, наприклад: (х-координата); 6) не дозволяється розміщувати позначення одиниць вимірювання поряд із формулою, що відображає залежність між величинами або між їх числовими значеннями у формі літер. У редакторі формул потрібно встановити такі параметри-розміри: загальний – 11 pt, великі індекси – 8 pt, малі індекси – 6 pt, великі символи – 17 pt, малі символи – 11 pt; стиль: текст функції, змінні, матриці-вектори, числа – шрифт TNR, для решти стилів – шрифт Symbol.

Посилання на літературні джерела (двоколонкова структура статті зберігається). Перелік літературних джерел розташовується в алфавітному порядку та надається з підзаголовком СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  чи REFERENCES (якщо стаття англомовна) – TNR 10 pt, великими літерами), який відокремлюється від основного тексту й самого списку інтервалами перед 12 пт, після 6 пт та розміщується посередині колонки. Присутність бібліографічного списку в статті є обов’язковою!

Далі однією колонкою подається:

 • блок англійською мовою та латиницею: повний список (спів)авторів, назва статті, анотація, ключові слова – формат відповідає україномовному блоку.

 

4. Приклади оформлення Списку літератури

( згідно з описаним вище стандартом « «ДСТУ 8302:2015)

Список літератури оформляється мовою першоджерел.

СТАТТЯ в журналі, газеті: один автор

Шинкаренко Д. А. Особливості транспортного комплексу великого міста. Вісн. Харків. нац. ун-ту імені В.Н.Каразіна. 2013. № 1084. Вип.39. С.196–200.

Два автори

Загірняк М., Костенко А. Про користування можливостями міжнародної бази даних Scopus. Вища школа. 2017. № 5–6. С.48–55.

Три і більше авторів

Левчук С. А., Рак Л. О., Хмельницький А. А. Моделювання статичного деформування складеної конструкції з двох пластин за допомогою матриць типу Гріна. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. Дніпропетровськ, 2012. Вип. 19. С. 212–218.

КНИГИ:

Один автор

Верлос Н. В. Конституційне право зарубіжних країн : курс лекцій. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 145 с.

Два автори

Гура О. І., Гура Т. Є. Психологія управління соціальною організацією : навч. посіб. 2-ге вид., доп. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. 212 с.

Три автори

Городовенко В. В., Макаренков О. Л., Сантос М. М. О. Судові та правоохоронні органи України : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 206 с.

Чотири і більше авторів

Клименко М. І., Панасенко Є. В., Стреляєв Ю. М., Ткаченко І. Г. Варіаційне числення та методи оптимізації : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 84 с.

Законодавчі та нормативні документи

Конституція України : офіц. текст. Київ : КМ, 2013. 96 с.

Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Дата оновлення: 28.09.2017. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 15.11.2017).

Монографія

Аванесова Н. Е., Марченко О. В. Стратегічне управління підприємством та сучасним містом: теоретико-методичні засади : монографія. Харків : Щедра садиба плюс, 2015. 196 с.

Петрик О. І. Шлях до цінової стабільності: світовий досвід і перспективи для України. Київ, 2008. С. 302—310.

Матеріали конференції

Антонович М. Жертви геноцидів першої половини ХХ століття: порівняльно-правовий аналіз. Голодомор 1932-1933 років: втрати української нації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 4 жовт. 2016 р. Київ, 2017. С. 133–136.

Дисертація

Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.-мат. наук. Київ, 2005. 276 с

Патент:

Спосіб лікування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності у дітей: пат. 76509 Україна.  № 2004042416; заявл. 01.04.2004; опубл. 01.08.2006, Бюл.  № 8 (кн.1). 120 с.

Електронні ресурси:

Палеха Ю. І., Леміш Н. О. Загальне документознавство. URL: https://textbook.com.ua/dokumentoznavstvo/1473445811

Приклади оформлення REFERENCES

 

Оформити References в стилі APA можна на сайті http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book/manual

а також у Google академії  за посиланням http://scholar.google.com.ua - (пошук відповідного джерела і через "послатися" - внизу, скопіювавши готове оформлення джерела в стилі APA ).

Бібліографічні посилання Академії Google дозволяють авторам стежити за цитуванням своїх статей. Ви можете дізнатися, хто посилається на ваші публікації, створити діаграму цитування та обчислити показники цього процесу.

У кириличних першоджерелах бажано вказувати (in Ukrainian), (in Russian) etc.

Якщо кириличні першоджерела у References (перекладені автором чи взятий переклад в Інтернеті)  при пошуку в Google академії не знаходяться, тоді доцільно вказувати їх URL адресу чи DOI.

 

СТАТТЯ в журналі, газеті: один автор

Ku, G. (2008). Learning to de-escalate: The effects of regret in escalation of commitment. Organizational Behavior and Human Decision Processes105(2), 221-232. doi:10.1016/j.obhdp.2007.08.002

 Два автори

Sanchez, D., & King-Toler, E. (2007). Addressing disparities consultation and outreach strategies for university settings. Consulting Psychology Journal: Practice and Research59(4), 286-295. doi:10.1037/1065- 9293.59.4.286

 Більше ніж два автори

Van Vugt, M., Hogan, R., & Kaiser, R. B. (2008). Leadership, followership, and evolution: Some lessons from the past. American Psychologist63(3), 182-196. doi:10.1037/0003-066X.63.3.182

КНИГА

Без автора

Merriam-Webster's collegiate dictionary (11th ed.). (2003). Springfield, MA: Merriam- Webster.

Один автор

Kidder, T. (1981). The soul of a new machine. Boston, MA: Little, Brown & Company.

 Два автори

Frank, R. H., & Bernanke, B. (2007). Principles of macro-economics (3rd ed.). Boston, MA: McGraw-Hill/Irwin

Група авторів

Australian Bureau of Statistics. (2000). Tasmanian year book 2000 (No. 1301.6). Canberra, Australian Capital Territory: Author. Retrieved fromhttp://www.ausstats.abs.gov.au/ausstats/subscriber.nsf/0/CA2568710006989... $File/13016_2000.pdf

1-7 авторів

Hubbard, R. G., Koehn, M. F., Omstein, S. I., Audendrode, M. V., & Royer, J. (2010). The mutual fund industry: Competition and investor welfare. New York, NY: Columbia University Press.

8 і більше авторів

Zinn, H., Konopacki, M., Buhle, P., Watkins, J. E., Mills, S., Mullins, J. W. ... Komisar, R. (2008). A people`s history of American empire: A graphic adaptation. New York, NY: Metropolitan Books.

Організація як автор

Реасе Согрs. (2006). А life inspired. Washington,   DС: Аuthог.

Частина книги:

Grosman, D. (2009). Writing in the dark. Іп Т. Моггіsоп (Еd.), Виrп this Ьоок (рр. 22-32). New York, NY: НагрегСоІІіns РиЬІіshers.

Багатотомні видання:

Milton, J. (1847). The prose works of John Milton (Vol. 1-2). Philadelphia, PA: John W. Moore.

Багатотомні видання (окремий том):

Niehuis, S. (2008). Dating. In J. T. Sears (Ed.), The Greenwood encyclopedia of love (Vol. 6, pp. 57-­60). Westport, CT: Greenwood.

 Книга під редакцією

Gibbs, J. T., & Huang, L. N. (Eds.). (2001). Children of color: Psychological interventions with culturally diverse youth. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

 

Дисертація

Young, R. F. (2007). Crossing boundaries in urban ecology: Pathways to sustainable cities (Doctoral dissertation). Available from ProQuest Dissertations & Theses database. (UMI No. 327681)

Матеріали конференцій:

Josang, A., Maseng, T., & Knapskog, S. J. (Eds.). (2009). Identity and privacy in the Internet age, 14th Nordic conference on secure IT systems, NordSec 2009. Heidelberg, Germany: Springer Berlin.

 Доповіді, звіти:

U.S. Department of Health and Human Services. (2005). Medicaid drug price comparisons: Average manufacturer price to published prices (OIG publication No. OEI-05-05- 00240). Washington, DC: Author. Retrieved fromhttp://www.oig.hhs.gov/oei/reports/oei-05-05-00240.pdf

Закони, статути, накази:

Law of Ukraine. On Land Protection. 962-IV  § section II article 6 (2003).

Патент:

Le Van Meautte, V. (2003). U.S. Patent No. 6,601,955. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.

Matіko, H. (1999). Patent of Ukraine 26933. Kyiv: State Patent Office of Ukraine

Електронні ресурси:

Ingwersen, P. (1992). Information retrieval interaction. Retrieved from http://www.db.dk/pi/iri

Muses, C. A. (Ed.). (1961). Esoteric teachings of the Tibetan Tantra. Retrieved from http://www.sacred-texts.com

 

5. Цитування в тексті (укр. і англ.)

Внутрішньотекстове посилання без цитати

один автор:(Павлюк, 2016)

(Beckman, 2011) 

два автори:

(Федоришин, Витвицька, 2010)

(Alekhin & Shagrova, 2009) або (Alekhin and Shagrova, 2009)

3-5 авторів:    (Максимчук та ін.,2016)

перший раз цитується: (Dobrynyn, Vendelshteyn & Kozhevnykov, 2004) або (Dobrynyn, Vendelshteyn and Kozhevnykov, 2004), при повторному цитуванні: (Dobrynyn et al., 2004)  або   Dobrynyn et al. (2004)

6 авторів і більше: (Максимчук та ін.,2019)

(Rusov et al.,2014)

на кілька робіт різних авторів одночасно: (Alekhin, 2004; Beckman, 2011)

Внутрішньотекстове посилання з цитатою всередині рядка

Wordsworth (2006) stated that romantic poetry was marked as a "spontaneous overflow of strong feelings" (p. 263).

Romantic poetry characterized by "spontaneous overflow of powerful feelings" (Wordsworth, 2006, p. 263).

Редколегія просить авторів у оформленні статей дотримуватись наведених вище рекомендацій.

АНКЕТНІ ДАНІ автора статей до журналу “Геодезія, картографія і аерофотознімання”

П.І.Б.:

Науковий ступінь

 

Вчені звання

 

Посада

 

Місце праці

 

Адреса, пошт.індекс

 

Телефон (моб.)

 

Ел. пошта

 

 

AttachmentSize
Шаблон оформлення142 KB