Встановлення екологічної безпечної ширини прибережної захисної смуги вздовж водних об’єктів

https://doi.org/10.23939/istcgcap2018.02.055
Надіслано: Лютий 27, 2018
Переглянуто: Листопад 22, 2018
Прийнято: Грудень 20, 2018
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет "Львівська політехніка"
3
Національний університет "Львівська політехніка"
4
Кафедра кадастру територій, Національний університет “Львівська політехніка"

Мета. Встановлення прибережних захисних смуг по берегах річки Шопурка в межах водоохоронних зон на території  Великобичківської селищної ради з метою охорони поверхневих водних об’'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності. Метою досліджень є визначення безпечних екологічних прибережних захисних смуг водних об’єктів з врахуванням екологічних факторів. Методика. Використана методика досліджень полягає у застосуванні алгоритму визначення ширини прибережної захисної смуги, який дозволяє на науково-обґрунтованому рівні визначати ширину прибережної захисної смуги водойм в залежності від видів лісової рослинності, гранулометричного складу ґрунтів, експозиції схилів та виду обробітку ґрунту. Результати.  Запропонована методика визначення оптимальної ширини прибережної захисної смуги дозволяє обґрунтувати актуальність і необхідність її застосування. Для даної річки визначена ширина прибережної захисної смуги у відповідності з вимогами Водного кодексу України та розрахованої відповідно до формули (1). Це дозволить усунути неоднозначність визначення ширини прибережної захисної смуги за розрахунками водгоспів України та за Водним кодексом України і сприятиме однозначному встановленню площ прибережних захисних смуг. Наукова новизна. Реалізація методології формування ширини прибережної захисної смуги відповідно до запропонованого  алгоритму та чинних нормативних матеріалів показала, що відхилення в положенні прибережної захисної смуги вздовж р. Шопурка становлять 20 м. Площа земель прибережної захисної смуги згідно з Водним кодексом становить 1,82 га, а згідно з формулою (1) становить 3,29 га. Таким чином, загальна площа прибережної захисної смуги за нашими розрахунками буде збільшена на 1,47 га.  Практична значущість. Встановлені розміри та межі прибережних захисних смуг  на р. Шопурка Закарпатської області дадуть можливість вести контроль за використанням земель прибережної смуги, сприятиме покращенню екологічного та санітарного стану річки.

 1. Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Сай В. М./Нормативно-правове та геодезичне забезпечення ведення кадастру земель водного фонду/НУ ЛП., Львів, 2009. – 122 ст.
 2. Дубняк С. А Рекомендації щодо поліпшення екологічного стану прибережних територій дніпровських водосховищ / А. А. Коробка, А. М., Сакевич, В. Я. Шевчук - К.: КСП - 1999. - 182 с.
 3. Великий Бичків. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://uk.wikipedia.org/wiki/ Великий Бичків.
 4. Водне господарство в Україні / підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / А. В. Яцика, В. М. Хорєва. - К.: Ґенеза, 2000 - 456 с.
 5. Водний кодекс України із змінами, внесеними Законом України : за станом на 21 верес. 2000 р. за №1990 - ІІІ / Верховна рада України - Офіц. вид. - К.: Парлам. вид-во, 2000. - 30 с. - (Бібліотека офіційних видань).
 6. Желих С. І. Сучасні проблеми раціонального використання водних ресурсів / С. І. Желих // Рідна природа. - 2006. - №3. - С. 52 - 59.
 7. Земельний кодекс України : за станом на 25 жовтня. 2001 р - Львів: Укр. технології, 2001. - 104 с.
 8. Інтерактивна карта ґрунтів України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://geomap
 9. Карта лісів України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://stat.nonews.co/ukraine/maps/wood/.
 10. Лемківський С. С. Раціональне використання і охорона водних ресурсів: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / С. С. Лемківський, М. М. Падун. - К.: Либідь, 2006. - 208 с.
 11. Лоїк Г. К. Правове забезпечення консервації деградованих, малопродуктивних і техногенно забруднених земель / Г. К. Лоїк, О. В. Кустовська // Стан та перспективи розвитку юридичної науки та освіти: міжнарод. наук.-техн. конференція, 2006.
 12. Методика упорядкування водоохоронних зон річок України / Яцик А. В., Томільцева А. І., Філімоненко Р. П., Томільцев М. Г. - К.: Оріони, 2004. - 128 с.
 13. Паламарчук М. М. Конструктивно-географічні аспекти водогосподарського комплектування / Паламарчук М. М. // Україна та глобальні процеси: географічний вимір : Зб. наук. праць. - Київ - Луцьк : В-во Вежа, 2000. - С. 128 - 129.
 14. Панас Р. М. Ґрунтознавство : [навч. посібн.] / Р. М. Панас. - Львів: Новий Світ - 2000, 2006. - 272 с.
 15. Панас Р. М. Раціональне використання та охорона земель : [навч. посібн.] / Ростислав Миколайович Панас. - Львів : “Новий світ- 2000”, 2008. - 352 с.
 16. Проектування, упорядкування та експлуатація водоохоронних зон водосховищ. ВБН 33-4759129-03-05-92. – К. : Держводгосп України, Мін. природи України, 1993. – 45 с.
 17. Сиваков Д. О. Водное право: [учебно-практич. пособие] / Д. Сиваков . - М. : Юстицинформ, 2007. - 264 с.
 18. Henssen J. Basic Principles of the Main Cadastral Systems in the World / J. Henssen //  Cadastre and Rural Land Management, of International Federation of Surveyors (F J G), May, 16 Delft, The Netherlands, 2010. – Р. 171 – 175.
 19. Stubkjaer E. Cadastral research – issuer and approaches / E. Stubkjaer // Kart of Plan, vol. – 59. Oslo. – 2012. – Р. 267 – 278.
 20. Williamson I. The Evolution of Modern Cadaster. Paper presented on the Conference on new technology in a new century, FIG Working Week, Seoul, Korea, 6-11, May, 2011. – 59 р.