Порівняльний аналіз побудови цифрових моделей рельєфу з використанням апроксимаційних функцій

1
Національний університет “Львівська політехніка”

Розглядаються математичні моделі для цифрового моделювання рельєфу, які базуються на використанні: поліномів, мультіквадріків, сплайнів, середнього вагового, вагових функцій, випадкових функцій і методу Крайгінга. З метою дослідження різних функцій для апроксимування рельєфу застосовувався картометричний метод побудови ЦМР. На підставі аналізу середніх квадратичних помилок визначення відміток 560 точок зроблено висновок про найбільш зручне використання методу Крайгінга з експоненціальним, лінійним або сферичним типом варіограмми. Високу точність для побудови ЦМР забезпечує також застосування методу тріангуляції.

1. Aлбepг Дж., Нильсон Э., Уолш Дж. Теория сплайнов и ее приложения. - М.: Мир, 1972. - 316 с. 
2. Бойко A.B. Методыг и средства автоматизации топографических съемок. - М.: Недра, 1980. - 222 с.
 3. Бурштинська X.B., Тумська O.B. Дослідження точності методу Крайгінга при побудові цифрових моделей рельєфу. - 10с. - Деп. M 2097, Ук-92 30.12.92.
4 Бурштинська X., Тумська O., Лелюх Д. Застосування кореляційно-спектрального аналізу для вибору інтервалу при побудові цифрової моделі рельєфу // Мат. 2-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Кадастр, фотограмметрія, геоінформатика - сучасні технології і перспективи розвитку". Львів-Краків, 2000. - С. 98 - 102. 5. Давид М. Геостатические методы при оценке запасов руд. - Л.: Недра, 1980. - 360 с. 
6. Девис Дж. Статистика и анализ геологических данных. - М.: Мир, 1997. - 571 с. 
7. Завьялов Ю.С., Квасов Б.H.,     Мирошниченко B.Я.     Методы сплайн-функций.     М.:    Наука,    1989. – 352 с.
8. Завьялов Ю.С., Леус B.A., Скороспелов B.A. Сплайны в инженерной геометрии. - М.: Машиностроение, 1985. - 224 с. 
9.. Калиткин Н.Н. Численные методы. - М.: Наука, 1978. - 512 с. 
10. Лобанов A.H., Журкин H.T. Автоматизация фотограмметрических процессов. - М.: Недра, 1980. - 240 с. 
11. Burshtynska Kh, Tumska O., Lelukh D. Computer Technology of Determination of Area of Digital Elevation Model. 19fh ISPRS Congress, Amsterdam. 2000. Vol. XXXIII Work. Gr IV, - P. 14S - 154. 
12. N. Siu-Ngan Jam. Spatial Interpolation Methods: A. Review. The American Cartographer. 19S3. Vol. 10. - M2. - P. 129 - 149. 
13. Wild E. Interpolation With Weigt-functions - a general interpolation method. Int. Ach. Photogramm. 14th. Congr., Hamburg. 19S0. - Vol. 23, Part B 3, Comiss. 3. - P. 7S0 - 793. 
14. Wysocki J. Aproksymacya poWierZchni terenu W opracoWaniach WarstWicoWych metodami komputerowymi // Міжвід. наук. техн. зб. 1997.-Bип. 58. - С. 228 - 234.