Дослідження запропонованих способів визначення елементів внутрішнього орієнтування цифрових неметричних знімальних камер

Автори:
1
Національний університет "Львівська політехніка"

Наведено результати дослідження способів визначення елементів внутрішнього орієнтування x0 , y0 фокусної відстані і еквівалентної фокусної відстані варіооб'єктива цифрових неметричних камер. Акцентується увага на уніфікованості засобів, що застосовуються для реалізації способів.

1. Быков В.Л. Полевая калибровка снимков с использованием средств спутникового позицио¬нирования / В.Л. Быков // Геодезия и картография. – 2007. – № 8. – С. 39–43. 
2. Блохинов Ю.Б. Автоматическая калибровка цифровых камер на основе использования кольцевых кодированых меток / Ю.Б. Блохинов, Д.А. Грибов, С.В. Скрябин, Б.Н. Приматов, Ю.Ю. Шашов // Известия высших учебных заведений. “Геодезия и аэрофотосъемка”. − М., 2009. − № 2. − С. 104−108. 
3. Глотов В. Аналіз впливу похибок елементів внутрішнього орієнтування при короткобазисному стереофотограмметричному зніманні / В. Глотов, О. Пащетник // Сучасні досягнення геодезичної науки і виробництва: Зб. наук. пр. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2008. – Вип. ІІ (16). – С. 117 – 122. 
4. Глотов В. М., Майоров Г. Є. Метод калібрування цифрових камер // Матеріали 2-ї Міжнародної наук.-практ. Конф. “Кадастр, фотограмметрія, геоінформатика: Сучасні технології та перспективи розвитку. – Львів–Краків, 2000. – С. 163–169. 
5. Глотов В.М. Методи навігаційно-цифрової фотограмметрії при дослідженні кінематичних процесів: Дис. … д-ра техн. наук: 05.24.02; – Захищена: 09.12.2007; Затв. 09.12.2007. – Львів, 2007. – 357 с. 
6. Глотов В.Н. Разработка и исследование способов определения элементов внутреннего ориентирования фототеодолитных камер: Дис. … канд. техн. наук: 05.24.02; – Защищена: 09.12.1990; Затв. 09.12.1990. – Львов, 1990. – 141 с. 
7. Глотов В.М. Спосіб визначення фокусної віддалі цифрових неметричних знімальних камер / В.М. Глотов, О.Д. Пащетник // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів, ІІ (20). – 2010. – С. 150–153. 
8. Глотов В.М. Спосіб визначення зміни еквівалентної фокусної віддалі варіооб’єктива цифрової неметричної камери / В.М. Глотов, О.Д. Пащетник // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів, І (21). – 2011. – С. 150–153. 
9. Глотов В.М. Спосіб визначення планових елементів внутрішнього орієнтування цифрових неметричних знімальних камер / В.М. Глотов, О.Д. Пащетник // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів, ІІ (18). – 2009. – С. 75–79. 
10. Калантаров Е.И. Фотограмметрическое инструментоведение: Учебник для вузов. − М.: Недра, 1986. − 126 с., ил. 
11. Крылов Д.В. Исследование метода фотограмметрической калибровки цифровых камер с использованием пространственного тест-объекта / Д.В. Крылов // Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка.– Москва, 2011. – № 1. – С. 57–62. 
12. Купко В.С. Атестація неметричних цифрових фотокамер на метрологічному стенді / В.С. Купко, І.В. Лукін, І.О. Власов // Вісник геодезії та картографії, 2009. – № 1 (58). – С. 24–27. 
13. Могильный С.Г. Конструктивная калибровка цифровой камеры / С.Г. Могильный, А.А. Шоломицкий, А.А. Лунев // Известия высших учебных заведений. “Геодезия и аэрофотосъемка”. – М., 2011. – № 2. – С. 62–65. 
14. Remondino F. Digital camera calibration methods: considerations and comparisons / Fabio Remondino, Clive Fraser // IAPRS: Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, Dresden 25-27 September 2006. − Volume XXXVI. − Part 5. − Р. 266−272.