ГІС-технології в аналізі проектів розвитку вітрової енергетики на Прикарпатті

2014;
: стоp. 79-90
Надіслано: Березень 03, 2014
Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”

Мета. Серед інвестиційних проектів, пов’язаних з розвитком економіки в регіонах, особливу увагу привертають проекти, які передбачають відведення значної кількості земель, цінних з огляду на їхній екологічний стан, високий рекреаційний ресурс чи інші обставини. Саме до таких типів проектів належать програми розвитку вітрової енергетики. Актуальною є проблема оцінювання якості проектування вітрових парків з урахуванням існуючих ландшафтно-кліматичних умов. Методика. Для вирішення означеної проблеми пропонується застосувати методи геоінформаційного моделювання та аналізу. Обґрунтуванням параметрів, з якими застосовуються програмні інструменти має бути аналіз літературних джерел, описано вплив на людину і довкілля вітрових енергетичних установок (ВЕУ), а також умови виникнення так званого “промислового вітру”, необхідного для їхньої роботи. Результати. Наведені результати дослідження вказують на можливість ефективного, науково обґрунтованого застосування ГІС для аналізу проектів розміщення вітропарків. Подання результатів просторового аналізу в вигляді карт наглядно демонструє всі переваги та недоліки проектів. На прикладі проекту вітрового парку в Турківському районі Львіської області показано можливість виявлення проблем у просторовому розташуванні вітрових енергетичних установок (ВЕУ). Наукова новизна. Вперше з погляду геоінформатики проаналізовано комплекс вимог до просторового розташування ВЕУ як у відношенні до використання місцевих кліматичних умов, розміщення вітрових енергетичних установок щодо елементів ландшафту, так і у дотриманні санітарно-гігієнічних рекомендацій щодо відстаней до місць постійного перебування людей. Виконано геоінформаційне дослідження проекту вітропарку великої потужності в конкретних кліматичних і ландшафтних умовах Прикарпаття. Практична значущість. Отримані результати дослідження можуть мати важливе значення під час презентування проектів як громадськості, так і фахівцям для прийняття інвестиційних рішень. Подані у статті методи аналізу можна застосувати щодо проектів регіональних і місцевих програм розвитку вітрової енергетики.

 1. Ветроэнергетика / Под ред. Д. де Рензо; пер. с англ.  – М., Энергоатомиздат, 1982. –  272 с.
 2. A. Lopez, B. Roberts, D. Heimiller, N. Blair, G. Porro. U.S. Renewable Energy Technical Potentials: A GIS-Based Analysis. Technical Report. July 2012, [web-сайт]. – Режим доступу: http://www.nrel.gov/ docs/fy12osti/51946.pdf
 3. Wind GIS Data Layer. Designed for: Engineer, Consultant, Developer & Government Agency. [web-сайт]. – Режим доступу:  http://www.3tier. com/en/package_detail/wind-gis-data-layer/ Solar and Wind Resource Map. [web-сайт]. – Режим доступу: https://www.awstruepower.com/ knowledge-center/maps/
 4. Solar and Wind Resource Map. Available at: https://www.awstruepower.com/knowledge-center/maps/
 5. Wind Energy and Landscape: Proceedings of the international workshop WEL, Genova, Italy, 26–27 June 1997.
 6. Renewable Energy Atlas of Vermont. [web-сайт]. – Режим доступу: http://www.vtenergyatlas.com/
 7. Атлас енергетичного потенціалу відновлювальних та нетрадиційних джерел енергії України: Енергія вітру, сонячна енергія, енергія малих рік, енергія біомаси, геотермальна енергія, енергія довкілля, енергія скидного енерготехнологічного потен­ціалу, енергія нетрадиційного палива / Інститут відновлюваної енергетики Національної Ака­демії наук України. – К., 2007.
 8. Макеева Д. А., Костенко В. К., Кольчик А. Е. Перспективы развития ветроэнергетики в про­мышленных регионах Украины / Геотехнології і управління виробництвом ХХI сторіччя: моно­графія: в 2-х т. Редакційно-видавнича агенція ДонНТУ. – Донецьк, 2006. – Т. 2.  – С. 232–237.
 9. Шкляев В. А., Шкляева Л. С., Баскевич И. А. Оценка влияния местных условий на ветровой режим Пермской области. [web-сайт]. – Режим доступу: www.psu.ru/pub/meteo/29.rtf
 10. Эристави В. В., Геловани М. С., Лобжанидзе Н. Г. и др. Ветроэнергетический атлас Грузии (Регио­нальные оценки). // International Scientific Journal for Alternative Energy and Ecology ISJAEE. – 2005. – № 11(31). – Р. 55–57.
 11. Атлас ветров России (Russian Wind Atlas) / А. Н. Стар­ков, Л. Ландберг, П. П. Безруких, М. М. Борисенко. – М.: Можайск-Терра, 2000. – 551 с.
 12. Тупикин С. Н., Орлова Н. С. Ветроэнергетические ресурсы Калининградской области: учеб. пособие / Калинингр. ун-т. – Калининград, 1998. –52 с.
 13. Клімат Львова / Збірник за ред. В. М. Бабіченко, Ф. В. Зузука. –  Луцьк, 1998. – 188 с.
 14. Швень Н. І. Про приведення швидкості вітру до умов відкритого рівного місця // Наук. праці УкрНДГМІ. – К., 2006. – Вип. 255. – С. 97–103.
 15. Martin PasqualettiPaul GipeRobert Righter. Wind Power in View: Energy Landscapes in a Crowded World. Academic Press,  2002. – Р. 248.
 16. Мichael N. DeMers. Fundamentals of geographic in­formation systems. New Mexico State University. – 1999. – Р. 300
 17. Колб І., Процик М., Андріюк В., Ворон Н. Про застосування геоінформаційних технологій при оцінці вітроенергетичного потенціалу //  Гео­дезія, картографія і аерофотознімання. – 2009. – Вип. 71. – С. 180–185.
 18. Сила вітру Львівської області.[web-сайт]. – Режим доступу: http://ecost.lviv.ua/ua/grafic/lviv.html
 19. Ставлення суспільства до енергії вітру. [web-сайт] режим доступу: (www.Windpower.org)
 20. Presentations by Paul Gipe . [web-сайт]. – Режим доступу: http://www.wind-works.org/cms/index. php?id=557.
 21. Кірєєва І. С. та інші. Розвиток вітроенергетики та гігієнічні проблеми щодо розміщення, будів­ництва та експлуатації вітрових електростанцій в Україні // Гігієна населених місць. – 2012. – № 59. – С. 3–13.
 22. Закон України “Про альтернативні джерела енергії” // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 24, ст.155.[web-сайт] режим доступу: (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/555-15)
 23. Енергетична стратегія України на період до 2030 р. Текст з сайту Міністерства енергетики та ву­гільної промисловості України. [web-сайт] режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua/
 24. Про Програму державної підтримки розвитку не­традиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики. Кабінет Міністрів України. Постанова від 31 грудня 1997 р. № 1505. [web-сайт]. – Режим доступу: http://zakon3. rada.gov.ua/laws/show/1505-97-п
 25. Про Комплексну програму будівництва вітрових електростанцій. Кабінет Міністрів України; Постанова від 03.02.1997 № 137
 26. Програма розвитку вітрової енергетики на території Турківського району Львівської області на 2012–2018 роки. [web-сайт]. – Режим доступу: https:// docs.google.com/file/d/0B6kmznBjk076TGJ4OHpQMW9QUGc/edit?pli=1
 27. Про затвердження районної програми розвитку вітрової енергетики на території Рожнятівського району  на 2012–2015 роки. [web-сайт]. – Режим доступу: http://rzhrada.if.ua/index.php?id=288
 28. Програма розвитку вітрових електростанцій на території Тлумацького району на 2011–2015 ро­ки. [web-сайт]. – Режим доступу:  http:// tlumachrada.if.ua/files/8/118Dod.pdf