Вплив кута відсічки та типу приймача на точність визначення положення пунктів

2014;
: стоp. 20-29
Надіслано: Жовтень 14, 2014
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”

Мета. Дослідити вплив зміни кута відсічки на точність визначення положення пунктів супутникових геодезичних мереж під час спостережень різної тривалості дво- та одночастотними приймачами супутників тільки системи GPS та одночасно двох систем: GPS і ГЛОНАСС. Методика. Вихідними даними для дослідження послугували результати спостережень тривалістю 10 діб на 35 перманентних станціях Франції.
З цих спостережень сформовано три мережі. У двох із них кількість станцій дорівнює 12, а в третій – 11. Середня довжина сторін у них змінюється від 21,9 км до 24,1 км. Також із WEB-сторінки www.rgp.ing.fr взято координати станцій, які в дослідженні прийняті за істинні. Опрацювання спостережень виконувалось програмою Trimble Business Center, змінюючи такі параметри, як тривалість спостережень (24, 12, 6, 3, 2, 1, 0,5 та 0,25 год) та кут відсічки (0º, 5º, 10º, 15º, 20º, 30º і 40º). Для кожної мережі сформовано сеанси спостережень дво- і одночастотними приймачами сигналів супутників систем GPS і ГЛОНАСС і тільки системи GPS. Отже, опрацьовано загалом 12096 сеансів. Порівнявши значення істинних та визначених за результатами спостережень планових координат пунктів мереж, отримані середні квадратичні помилки положення пунктів. Результати. Аналіз отриманих значень середніх квадратичних помилок положення пунктів, отриманих за результатами спостережень дво- і одночастотними приймачами супутників тільки системи GPS, показав що найменша точність пунктів під час сеансів спостережень тривалістю від 0,25 год до 12 год, одержана за кута відсічки 40º, а найвища – за кутів відсічки 20º–30º та тривалості сеансів від 1 до
12 год Під час спостережень супутників двох систем (GPS i GLONASS) дво- і одночастотними приймачами за тривалості сеансів від 1 до 12 год найвища точність пунктів, отримана за кута відсічки 30º, тоді як найнижча, здебільшого, за кутів відсічки від 0º до 15º, а за тривалості спостережень не більшій від 2 год – за 40º. За тривалості спостережень 0,5–0,25 год точність визначення положення пунктів є найвищою за кута відсічки 15°–20° для двочастотних приймачів. Крім того, виконуючи спостереження супутників тільки системи GPS двочастотними приймачами тривалістю від 24 до 3 год точність пунктів у мережах є практично такою самою, як і в разі використання сигналів двох систем. Наукова новизна та практична значущість. Проведені дослідження ефективності збільшення кута відсічки за наявності більшої кількості GNSS-супутників, використовуючи великий масив даних, робить одержані результати достовірнішими порівняно з результатами, отриманими іншими дослідниками. Результати дослідження дають можливість встановити оптимальні значення кутів відсічки під час створення супутникових геодезичних мереж за спостереженнями супутників тільки системи GPS та разом двох систем GPS і ГЛОНАСС дво- і одночастотними приймачами.

 1. Інструкція про побудову державної геодезичної мережі з використанням супутникових радіона­вігаційних систем. – Офіц. вид. – К.: Мініс­терство екології та природних ресурсів України, 2002. – 56 с.
 2. Янчук О.Є. Геодезичний моніторинг техногенно-наван­тажених територій: дис. канд. техн. наук 05.24.01 / Янчук Олександр Євгенович. Рівне., 2011. – 173 с.
 3. Dawod G. M. Proposed standards and specifications for GPS geodetic surveys in Egypt / G. M. Dawod // Wa­ter Science Magazine. 2003. – № 33. – рр. 33–39.
 4. Doberstein D. Fundamentals of GPS Receivers: A Hard­ware Approach / D. Doberstein. – Wien–New York: Springer Science & Business Media, 2012. – 329 p.
 5. El-Rabbany A. Introduction to GPS: The Global Posi­tioning System / A. El-Rabbany // Artech House. – 2002. – 176 p.
 6. GPS guidebook. Standards and Guidelines for Land Surveying Using Global Positioning System Methods. – State of Washinghton Department of Natural Resources, 2004. – 66 p.
 7. Grewal M. S. Global Navigation Satellite Systems, Inertial Navigation, and Integration / M. S.  Grewal, A. P. Andrews C. G. Bartone. – Third edition // John Wiley & Sons Ltd. – 2013. – 608 p.
 8. Groves P. D. Principles of GNSS, Inertial, and Multi­sensor Integrated Navigation Systems / P. D. Gro­ves. – Second edition. – Artech House, 2013 – 800 p.
 9. Guideline for Control Surveys by GNSS. Special Publication 1. Version 2.0. – Intergovernmental Committee on Survey and Mapping, 2012. – 14 p.
 10. Guidelines and Specifications for Global Navigation Satellite System Land Surveys in Connecticut. – The Connecticut Association of Land Surveyors, Inc, 2008. – 12 p.
 11. Guidelines for the use of GNSS in land surveying and map­ping. – 2nd ed. – RICS guidance note, 2010. – 82 р.
 12. Hofmann-Wellenhof B. Navigation. Principles of positioning and guidance / B. Hofmann-Wellenhof, K. Legat, M. Wieser. – Wien–New York: Springer Science & Business Media, 2003. – 427 p.
 13. Hofmann-Wellenhof B. GNSS – Global Navigation Satellite Systems: GPS, GLONASS, Galileo, and more / B. Hofmann-Wellenhof, H. Lichtenegger, E. Wasle. – Wien–New York: Springer Science & Business Media, 2008. – 516 p.
 14. Lange A. F. Differential GPS Update / A. F. Lange, R. Buick [V. H. Singhroy, D. T. Hansen, R. R. Pierce, A. I. John­son] // Spatial methods for solution of environ­mental and hydrologic problems – Science, Policy and Standardization, ASTM STP 1420 / ASTM Inter­national, West Conshohocken, PA, 2003. – Р. 18–25.
 15. Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS. Załącznik nr 2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bip.msw.gov.pl/download/4/9204/ Zalacznik_nr_ 2_do_rozporzadzenia.pdf
 16. Principles and Practice of GPS Surveying. [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.gmat.unsw.edu.au/snap/gps/gps_survey/principles_gps.htm
 17. Richharia M. Satellite Systems for Personal Appli­cati­ons: Concepts and Technology / M. Richharia, L. D. West­brook // John Wiley & Sons Ltd. – 2010. – 476 p.
 18. TxDOT Survey Manual / Texas Department of Transportation, 2011. – 338 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://onlinemanuals. txdot.gov/txdotmanuals/ess/manual_notice.htm