Дослідження річних змін зенітної тропосферної затримки за даними українських метеостанцій

2016;
: стоp. 13-20
https://doi.org/10.23939/istcgcap2016.01.013
Надіслано: Травень 11, 2016
1
Кафедра вищої геодезії та астрономії, Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Мета. Метою дослідження у цій роботі є визначення складових зенітної тропосферної затримки для різних станцій на території України та порівняння їх між собою. Методика. Під час визначення тропосферної затримки її отримують як суму сухої та вологої складових. Розрахунки складових зенітної тропосферної затримки проводилися інтегральним методом за даними аерологічного зондування атмосфери. Оскільки суха складова є більш прогнозованою, то важливо було встановити вплив вологої складової на сумарну поправку, яка є чутливішою до зміни метеорологічних параметрів. Результати. Для обчислення складових тропосферної затримки використано дані аерологічного зондування атмосфери, отримані на території України, зокрема на метеорологічних станціях Львів, Київ, Одеса і Харків протягом 2015 року. Ці дані доповнювалися до верхньої границі нейтральної атмосфери даними Стандартної моделі атмосфери (СМА-81). На основі отриманих атмосферних профілів проводились обчислення сухої та вологої складових зенітної тропосферної затримки. У результаті обчислень отримано графіки зміни величин сухої та вологої складових, що дають змогу порівняти особливості та характер цих змін протягом річного періоду на різних станціях. Наукова новизна. Сьогодні дослідження зміни тропосферної затримки у результати ГНСС-вимірів зали­шається актуальним, оскільки пов’язане із питанням точнішого врахування впливу тропосфери на супутникові виміри, а відповідно й на підвищення точності визначення координат пунктів на поверхні Землі. Актуальність роботи полягає у тому, що сьогодні остаточно ще не сформульований цілісний підхід до вра­хування регіональних кліматичних особливостей чи то станів тропосфери і відповідного їхнього врахування під час обчислення величини затримки. Практична значущість. Отримані результати можуть бути використані для побудови регіональних моделей зміни тропосферної затримки, а також для прогнозування впливу тропосфери на ГНСС-виміри. Побудовані графіки зміни значень зенітної тропосферної затримки дали можливість оцінити її зміну протягом річного періоду, а також порівняти значення на різних станціях.

 1. Заблоцький Ф. Д. До вибору моделей визначення скла­дових зенітної тропосферної затримки при гео­динамічних дослідженнях / Ф. Д. Заблоцький // Геодинаміка. – Львів, 2000. –  № 1(3). – С. 1–7.
 2. Заблоцький Ф. Д. Визначення і оцінка складових тропосферної затримки у GPS-вимірах / Ф. Д. За­блоцький // Геодезія, картографія і аерофо­тознімання, 2001. – Вип. 61. – С. 11–23.
 3. Заблоцький Ф. Д. Особливості формування тро­по­сферної затримки в Антарктиді (за даними стан­ції Мак–Мердо) / Ф. Д. Заблоцький, Н. Р. Довган, Б. Б. Паляниця // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів, 2006. – С. 115–119.
 4. Заблоцький Ф. Д. Аналіз зенітної тропосферної затримки в тихоокеанських тропічних широтах / Ф. Д. Заблоцький, О. Ф. Заблоцька // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів, 2010. – Вип. 1(19). – С. 50–55.
 5. Каблак Н. Методика визначення впливу тропосфери на результати GNSS-вимірювань в мережі актив­них референцних станцій / Н. Каблак // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів, 2013. – Вип. 1(25). – С. 62–66.
 6. Пазяк М. В., Заблоцький Ф. Д. Порівняння вологої складової зенітної тропосферної затримки виведеної із GNSS-вимірювань, з відповідною величиною із радіозондування / М. В. Пазяк, Ф. Д. Заблоцький // Геодезія, картографія і аеро­фотознімання, 2015. – Вип. 81. – С. 16–24.
 7. Паляниця Б. Особливості зміни атмосферних по­правок у супутникові віддалемірні виміри / Б. Паляниця // Геодезія, картографія і аерофо­тознімання. – 1999. – Вип. 59. – С. 27–29.
 8. Паляниця Б. Дослідження аналітичних моделей тропосферної затримки / Б. Паляниця // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів, 2010. – Вип. 1(19). – С. 120– 122.
 9. Служба атмосферних досліджень при університеті Вайомінга, Інтернет ресурс [Режим  доступу]: http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html.
 10. Турчин Н. Сучасні підходи до визначення тро­посферної затримки та її складових / Н. Турчин, Ф. Заблоцький // Геодезія, картографія і аерофо­тознімання/ – 2015. – Вип. 78. – С. 155–159.
 11. Ifadis I. M., Katsoungiannopoulos S., Pikridas C., Rossikopoulos D., and Fotiou A. Tropospheric Refraction Estimation Using Various Models, Radio-sonde Measurements and Permanent GPS Data. PS5.4 – GNSS Processing and Applications, XXIII FIG Congress, Munich, Germany, October 8–13, 2006. – P. 15.
 12. Mendes V. B., Langley R. B., A Comprehensive Analysis of Mapping Functions Used in Modeling Tropospheric Propagation Delay in Space Geodetic Data. Paper presented it KIS94, International Symposium on Kinematic System in Geodesy, Geo­matics on Navigation, Banff, Canada, August 30 – September 2, 1994, 12 pp.
 13. Mendes V. B. Modeling the neutral-atmosphere propagation delay in radiometric space techniques // Ph. D. dissertation, Department of Geodesy and Geomatics Engineering Technical Report № 199, University of New Brunwick, Fredericton, New Brunswick, Canada, 1999. – 353 pp.
 14. Niell A. E. Global mapping functions for the atmosphere delay at radio wavelengths. ”Journal of Geophysical Research”. – 1996. – Vol. 101. – № B2. – Pp. 3227–3246.
 15. Saastamoinen J. Atmospheric correction for the troposphere and stratosphere in radio ranging of satellites // The Use of Artifical Satellites for Geodesy, Geophysics. Monogr. Ser., Vol.15, AGU, Washington, D.C., 1972. – Р. 247–251.