Обгрунтування показників конфігурації земельних ділянок під час проведення рівноцінного обміну

2016;
: стоp. 100-111
https://doi.org/10.23939/istcgcap2016.01.100
Надіслано: Квітень 06, 2016
1
Київський національний університет будівництва і архітектури
2
Київський національний університет будівництва і архітектури

Мета. При проведенні рівноцінного обміну у сучасних соціально-економічних умовах серед інших характеристик важливе місце посідає конфігурація земельних ділянок. Метою дослідження є обґрунтування відповідних показників, врахування яких надасть можливість здійснювати зіставлення обмінюваних земельних ділянок за встановленим критерієм. Методика. Здійснено порівняльний аналіз найпоширеніших коефіцієнтів, які характеризують конфігурацію земельної ділянки. При цьому враховувалася виняткова роль земель як чинника виробництва та просторового базису, відповідно і конфігурація земельної ділянки оцінювалася як технологічна умова. З цією метою розглянуто поняття “конфігурації” з погляду впливу на ефективність використання земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів. Виконано аналіз результатів розрахунків виокремлених коефіцієнтів для земельних ділянок різної конфігурації з огляду на міру відображення форми, протяжності, компактності та ламаності меж, а також можливості врахування за їх допомогою корисної площі під час визначення розмірів рівноцінних земельних ділянок у процесі обміну земель, відповідно до існуючих підходів. Результати. Виокремлено основні характеристики конфігурації, за якими можна оцінити земельні ділянки з погляду ефективності використання як рівноцінні під час обміну. Запропоновано формулу розрахунку коефіцієнта ламаності меж та коефіцієнта відцентрованості, застосування якого відповідає встановленим вимогам щодо характеристики конфігурації земельної ділянки у перерізі розрахунку рівноцінного обміну земель. Наукова новизна. Обґрунтовано ефективність використання коефіцієнта відцентрованості для врахування конфігурації земельної ділянки за рівноцінного обміну земель. Практична значущість. Використання отриманого в результаті дослідження коефіцієнта відцентрованості дає змогу враховувати конфігурацію земельних ділянок під час зіставлення у процесі обміну. Отже, доцільним є застосування вказаного коефіцієнта під час розрахунків рівноцінного обміну у перерізі проведення масштабних заходів щодо впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань, за індивідуальних ініціатив землевласників у межах чинного законодавства. Результати можуть бути використані у подальших наукових дослідженнях.

 1. Бугаєнко О. А. Дослідження факторів, що впливають на проведення рівноцінного обміну земельних ділянок сільськогосподарського призначення / О. А. Бугаєнко // Містобудування та територіаль­не планування. – 2015. – № 57 – С. 73–78.
 2. Варламов А. А. Земельный кадастр: в 6 т. Оценка земель. – М.: КолосС, 2006. – Т. 4. – 463 с.
 3. Волков С. Н. Землеустроительное проектирование. Межхозяйственное (территориальное) землеуст­ройство / С. Н. Волков. – М.: Колос, 2002. – Т. 3. – 384 с.
 4. Волков С. Н. Землеустройство. Экономика землеустройства / C. Н. Волков. – М. : Колос, 2001. – Т. 5. – 456 с.
 5. Володін М. О. Теоретичні основи формування кадастрового забезпечення базових процесів використання земельних ресурсів: дис. … д-ра техн. наук: спец. 25.00.26 “Кадастр і моніторинг земель» / М. О. Володін. – К., 2004. – 316 с.
 6. Заплетин В. Я. Вопросы совершенствования землепользования колхозов / В. Я. Заплетин. – М.: Экономика, 1975. – 48 с.
 7. Землеустроительное проектирование / М. А. Ген­дельман, В. Я. Заплетин, А. Д. Шулейкин и др.; под ред. М. А. Гендельмана. – М.: Агро­промиздат, 1986. – 511 с.
 8. Землеустроительное проектирование. – 5-е изд., перераб. изд. / под ред. проф. С. А. Удачина. – М.: Колос, 1969. – 559 с.
 9. Семеркова Л. Н. Аксиология маркетинга сельскохозяйственных земель / Л. Н. Семеркова, Н. Ю. Улицкая // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2013. – № 1(25) – С. 104–116.
 10. Третяк А. М. Землевпорядне проектування: впоряд­кування існуючих землеволодінь і землеко­ристу­вань та їх угідь / А. М. Третяк, В. М. Дру­гак, І. Г. Кол­ганова. – К. : ТОВ “Август Трейд”, 2008. – 252 с.
 11. Чибіряков В. К. Вдосконалення методики розра­хунку рівноцінних земельних ділянок сільсько­господарського призначення при проведенні обміну / В. К. Чибіряков, М. А. Ма­лашевський, О. А. Бугаєнко // Інженерна геодезія. – 2015. – № 62 – С. 85–94.
 12. Hendricks А. Land consolidation for large-scale infrastructure projects in Germany / А. Hendricks, А. Lisec // Journal of the Association of Surveyors of Slovenia. – 2013. – Vol. 58, Issue 1. – P. 46–68.
 13. Janus J. The evaluate the possibility of shaping the new plot configuration in the land consolidation process using the analysis of aerial photographs for example the dąbrowski county / J. Janus, J. Taszakowski // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr. – 2013. – Vol. 02, Issue 3.
 14. The design of land consolidation pilot projects in Central and Eastern Europe [Електронний ресурс]: Land Tenure Stu­dies / Food and Agriculture Organization of the Uni­ted Nations. – Roмe, 2003. – № 6. – Режим доступу: http://www.fao.org/docrep/006/ Y4954E/y4954e00.htm.
 15. Van den Brink A. The origins of Dutch rural planning: a study of the early history of land consolidation in the Netherlands / A. Van den Brink, M. Molema // Planning Perspectives. – 2008. – Vol. 23, Issue 4. – P. 427–453.