Системна модель топографічного картографування в національній інфраструктурі геопросторових даних в Україні

https://doi.org/10.23939/istcgcap2020.92.024
Надіслано: Вересень 04, 2020
1
Науково-дослідний інститут геодезії і картографії
2
Київський національний університет будівництва і архітектури

В статті пропонується нова концепція розвитку топографічного картографування в Україні. Мета. Вона ґрунтується на впровадженні нової системної моделі, яка відповідає геоінформаційному підходу до топографічного картографування в умовах розвитку Національної Інфраструктури Геопросторових Даних (НІГД) та передбачає формування наборів геопросторових даних у вигляді баз даних та баз знань на основі існуючих стандартів і специфікацій: серії міжнародних стандартів ISO 19100 «Географічна інформація/Геоматика», Відкритого геопросторового консорціуму (Open Geospatial Consortium – OGS), INSPIRE, національних стандартів України (ДСТУ), комплексу стандартів організації України (СОУ) «База топографічних даних». Методи. Основою дослідження є аналіз можливостей застосування теорії баз даних і баз знань, міжнародних стандартів і специфікацій. Наукова новизна і практичне значення. Це забезпечує  високий інтелектуальний рівень базових і тематичних геопросторових даних, який здатний забезпечувати геоінформаційний аналіз і моделювання в сучасних ГІС. Крім того впровадження інфраструктурного підходу в топографічне виробництво та створення і розвиток постійно діючої системи топографічного моніторингу забезпечить публікацію геопросторових даних в режимі реального часу практично одночасно зі змінами на місцевості, що гарантує підтримання в актуальному стані єдиної цифрової топографічної основи і відповідно наборів базових геопросторових даних для НІГД.

 1. Карпінський Ю. О., Лазоренко-Гевель Н. Ю. Застосування топографічних планів в умовах розвитку національної інфраструктури  геопросторових даних Містобудування і територіальне планування, К.: КНУБА, 2018. Вип. 68. С. 712-724. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2018_68_85
 2. Карпінський Ю. О., Лазоренко-Гевель Н. Ю. (2018) Методи збирання геопросторових даних для топографічного картографування Сучасні досягнення геодезичної науки і виробництва. Збірник наукових праць, 2018. Вип. І (35). С.204-211. URL: http://gki.com.ua/ua/metodi-zbirannja-geoprostorovih-danih-dlja-topografichnogo-kartografuvannja
 3. Лисицкий Д. Б. Системный анализ способов наземной топографической съемки  Системные исследования в геодезии. Межвузовский сборник, Новосибирск, 1984. С. 76-84.
 4. Національний стандарт України ДСТУ 8774:2018 “Географічна інформація. Правила моделювання геопросторових даних”: URL: http://gki.com.ua/ua/prinjato-nacionalni-standart-ukraiini-dstu-87742018...
 5. Сосса Р. І. Топографічне картографування України (1917 – 2012): моногр. К.: Наук. Думка, 2014. 384 с., 96 іл.
 6. Frank A. Requirements for a database management system for a GIS, Photogrammetric Eng. & Remote Sensing, Nov. 1988. Vol. 54, no. II, pp. 1557-1564, Retrieved from https://www.asprs.org/wp-content/uploads/pers/1988journal/nov/1988_nov_1...
 7. Hampe M., Sester M., & L. Harrie. Multiple Representation Databases To Support Visualisation On. Proceedings of the XXth ISPRS Congress, 2004.URL:https://www.researchgate.net/publication/2933118_Multiple_Representation_Databases_To_Support_Visualisation_On. 2004.
 8. Jakobsson A. On the Future of  Topographic  Base Information  Management  in  Finland and  Europe. Doctoral dissertation. Helsinki University of Technology, 2006. 180 p URL: http://lib.tkk.fi/Diss/2006/isbn9512282062/isbn9512282062.pdf.
 9. Karpinskyi Yu., Lazorenko-Hevel N., & D. Kin. Inspireid implementation in the topographic database of the main state topographic map of Ukraine. ISTCGCAP. 2020. 91, 20-27. https://www.doi.org/10.23939/istcgcap2020.91.020
 10. Lee D. Kent. Russian data illuminate world mapping. Imaging notes. 2003. URL: http://gis-lab.info/docs/russian-topo.pdf
 11. Lu S., Shao X., Freitag M., Klein L. J., Renwick J., Marianno F. J., ... & Hamann H. F. IBM PAIRS curated big data service for accelerated geospatial data analytics and discovery. In 2016 IEEE International Conference on Big Data (Big Data) (pp. 2672-2675). IEEE.
 12. Sarjakoski L. Tiina. Multiple Representation and Generalization of Geo-Databases for Topographic Maps. Doctoral dissertation, Helsinki University of Technology. Publications of the Finnish Geodetic Institute, 1997. No 124, Kirkkonummi, 229 p. URL: https://www.researchgate.net/publication/269278367_Multiple_Representation_and_Generalization_of_GeoDatabases_for_Topographic_Maps_Doctoral_dissertation_Helsinki_University_of_TechnologyPublications_of_the_Finnish_Geodetic_Institute_No_124_Kirkkonumm