Дослідження впливу масштабів топографічних карт на величини гідрологічних характеристик річкової мережі з використанням GIS-технологій

https://doi.org/10.23939/istcgcap2023.97.032
Надіслано: Квітень 26, 2023
1
Одеський державний екологічний університет
2
Одеський державний екологічний університет
3
Одеський державний екологічний університет

Геоінформаційні технології сьогодні використовуються у багатьох сферах життєдіяльності людини, як у повсякденному житті, так й у наукових дослідженнях. Представлене дослідження присвячено  виявленню зв’язку між масштабом топографічних карт та основними гідрографічними характеристиками річки на основі даних спостережень в басейні Сіверського Донця. Дослідження базується на результатах ідентифікації гідрографічної мережі, яка була виконана на основі  відкритої карти світу Open Street Map  в геоінформаційному середовищі програми QGIS з використанням методу А. Н. Штраллера та І. Н. Гарцмана. Процес виявлення, опису та аналізу субпідрядних зв’язків полягає в присвоєнні кожному елементу річкової мережі свого ідентифікаційного порядку, за допомогою якого з’являється можливість порівняння та стандартизації водотоків. Оперуючи ієрархічним «деревом» руслової мережі, головною характеристикою в котрій є кількість елементарних нерозгалужених водотоків, можливо виявити та аналітично описати залежності між деталізацією карти та основними характеристиками будови річкової мережі – витратами води, щільністю мережі, площею водозбору та довжиною річки. За основу для опису даних зв’язків була взята методика Б. В. Кіндюка, який ввів поняття коефіцієнта структури річкової мережі або ж дробового порядку водотоку, як базис в апроксимації вищезазначених залежностей, котрий дозволяє математично  описати отримані функції й отримати числові значення емпіричних параметрів. Використання QGIS дозволило створити картосхеми гідрографічної мережі Сіверського Донця в межах України на основі карт масштабів 1:50 000 та 1:200 000. За їх допомогою, а також за даними з карти масштабу 1:100 000, підрахована кількість елементарних нерозгалужених водотоків, а також ідентифікований кожен елемент системи, де порядок головної річки зазнає змін залежно від масштабу карти. Зміна цих показників демонструє тенденцію до збільшення щільності та складності річкової мережі зі збільшенням деталізації карти, і, як наслідок, потенційної зміни показників площі водозбору, витрати води й довжини річки. Виявлені залежності отримали математичне вираження у вигляді функцій, а також характеризуються високими значеннями коефіцієнта достовірності апроксимації, що дозволило побудувати загальний перехідний графік від порядку водотоку до масштабу карти із відповідними значеннями розрахункових параметрів. Новизна та практична значущість полягає в тому, що використання сучасних геоінформаційних технологій в гідрологічній науці значно підвищує якість картографічних даних, а щодо досліджуваного об'єкта – річки Сіверський Донець,  створює базу у вигляді цифрових карт для подальшого використання в гідрографо-геодезічних дослідженнях. Даний суббасейн раніше не досліджувався з використанням запропонованої Б. В. Кіндюком методики стосовно впливу масштабів карт на характеристики будови річкової мережі, що в практичному плані значно ускладнює роботу інженерів, дослідників і проєктантів  з картографічними даними. Дане дослідження покликано пояснити особливості в  масштабуванні річкових мереж, а також запропонувати механізм науково обґрунтованого переходу від наявного масштабу карти до бажаного в межах суббасейну Сіверського Донця.

 1. Бірюков О. В. Будова та стік річкової системи Сіверського Донця в межах Харківської області. Наук. Вісн. Чернівецького нац. ун-ту. 2016. Географія. С. 11-19.
 2. Бірюков О. В. Дистанційне дослідження гідрографічної мережі річки Уди. Наук. зап. Тернопільського національного педагогічного ун-ту імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. 2012. Тернопіль: № 3 (33).
 3. Вишневський В. І., Косовець О. О. Гідрологічні характеристики річок України. К.: Ніка-Центр, 2003. 324 с.
 4. Гребінь В. В., Хільчевський В. К. Ретроспективний аналіз досліджень річкової мережі України та застосування типології річок Водної рамкової директиви ЄС на сучасному етапі. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2016. Т. 2 (41). С. 32-47.
 5. Гриб О. М., Сербов М. Г., Яров Я. С., Бояринцев Є. Л., Терновий П. А., Пилип’юк В. В. Оцінка сучасного стану прибережних захисних смуг у басейні річки Великий Куяльник та загальні рекомендації щодо заходів з його поліпшення у майбутньому. Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології. Київ: Ніка-Центр, 2019. С. 90-99.
 6. Державний водний кадастр: Багаторічні дані про режим та ресурси поверхневих вод суші (за 2011-2015 рр. та весь період спостережень). Ч. 1. Річки. Випуск 3: Басейни Сіверського Дінця, річок Приазов’я. Київ, 2017. 465 с.
 7. Кіндюк Б. В. Система показників для визначення параметрів структури річкової мережі при переході від одного масштабу карт до іншого. Вісн. геодезії та картографії. 2003. № 4(31). С. 26-31.
 8. Кіндюк Б. В. Характеристики будови річкової мережі і фактори формування максимального зливового стоку в басейні р. Ріка. Наук. зап. Він. держ. пед. ун-ту. 2003. Вип. 5. С. 103-110.
 9. Основні положення створення та оновлення топографічних карт масштабів 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000. Затверджені наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру України № 156 від 31.12.1999 р. і погоджені з Воєнно-топографічним управлінням Генерального штабу Збройних сил України.
 10. Селегєєв А. Історія виникнення та методи ідентифікації сучасної гідрографічної мережі Сіверського Донця: матеріали студент. наук. конф. ОДЕКУ, м. Одеса, 15-18 квіт. 2019 р., Одеса, 2019. С. 152-153.
 11. Часковський О., Андрейчук Ю., Ямелинець Т. Застосування ГІС у природоохоронній справі на прикладі відкритої програми QGIS: навч. посіб. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, Вид. Простір-М, 2021. 228 с.
 12. Drwal, J., (1982). Wykształcenie i organizacja sieci hydrograficznej jako podstawa oceny struktury odpływu na terenach młodoglacjalnych. Uniwersytet Gdański in Gdańsk.
 13. Fahrul, H., Nugroho, P., Danang, B. S., Mochamad, I. H., Tia, R., Nuzula, R., & Rizka, W. (2020). IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 500 012022, https://doi.org/10.1088/1755-1315/500/1/012022
 14. Hazir S. Çadraku. (2022). Analyzing Morphometric Parameters and Designing of Thematic Maps Using Raster Geoprocessing Tool. Civil Engineering Journal, 8(9), 1835-1845. https://doi.org/10.28991/CEJ-2022-08-09-06
 15. Hryb O., Loboda N., Yarov Ya., Hrashchenkova T., Hryb O. Assessment of the filling regime and variability of morphometric characteristics of ponds and reservoirs of small rivers of the steppe zone of Ukraine using data from remote sensing of the Earth (on the example of the Velykyi Kuyalnyk River). International Conference of Young Professionals «GeoTerrace-2021», October 4-6, 2021, Lviv, Ukraine. P. 1-5. https://openreviewhub.org/geoterrace/paper-2021/assessment-filling-regime-and-variability-morphometric-characteristics-ponds
 16. Lindsay, J. B, Yang, W, & Hornby, D. D. (2019). Drainage Network Analysis and Structuring of Topologically Noisy Vector Stream Data. ISPRS International Journal of Geo-Information, 8(9):422. https://doi.org/10.3390/ijgi8090422
 17. Loboda, N., Hryb, O., Yarov, Ya., Pylypiuk, V., & Balan, A. (2020). Monitoring of coastal protective strips of the Velykyi Kuyalnyk River and recommendations for their state improvement in the future. International Conference of Young Professionals «GeoTerrace-2020», December 7-9, 2020, Lviv, Ukraine. P. 1-5. https://openreviewhub.org/geoterrace/paper-2020/monitoring-coastal-protective-strips-velykyi-kuyalnyk-river-and
 18. Răducă Cristian, Sandu Boengiu, Oana Mititelu-Ionuș & Constantin Enache. (2021). Correlation of the relief conditions, hydrographic network features, and human interventions within the Blahniţa river basin (Southwestern Romania), Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, February, 16(1),. 117-127; https://doi.org/10.26471/cjees/2021/016/160
 19. Scheidegger, A. E., Statistical description of river networks. Water Resources Research, 1966. 2(4): p. 785-790. https://doi.org/10.1029/WR002i004p00785
 20. Strahler, A. N. (1957). Quantitative analysis of watershed geomorphology. Eos, Transactions American Geophysical Union, 38(6), 913-920.
 21. Shreve, R. L., Statistical law of stream numbers. The Journal of Geology, 1966. 74(1): p. 17-37. https://doi.org/10.1086/627137