Забезпечення мінімізації витоків рідинної фази через стик клапанного ущільнення з використанням явища капілярної компресії

2019;
: 73-83
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Мета. Обґрунтування оптимального значення величини тиску підпірного газового середовища, що забезпечить мінімальні витоки рідинного середовища через стик клапанного ущільнення. Методика. Зо об’єкт досліджень обрано електро гідро-пневмо клапан двосторонній (ЕГКД). Визначено силові фактори викликані діями підклапанного тиску, надклапанного тиску та зусиллям привідної пружини. Враховуючи складність розрахункового визначення цих силових впливів середовищ, в роботі розроблено методику експериментального визначення сумарного зусилля герметизації клапанного ущільнення. Розроблено цю методику як для в’язкісного, так і для молекулярного режимів витоків герметизованого середовища.  Використовуючи визначенні зусилля герметизації клапанного ущільнення проведено серії експериментальних випробувань  ЕГКД на здатність герметизувати рідинне середовище за змінними значеннями тисків підпірного газового середовища. Результати. Визначено залежність оптимального значення протитиску газового середовища від комплексу конструктивних параметрів клапанного ущільнення, а також від напружено деформованого стану контактуючих елементів ущільнення. Отримано вираз, за яким визначається оптимальне значення протитиску газового середовища. Аналіз збіжності результатів експериментальних і розрахункових досліджень значень еквівалентного гідравлічного діаметру мікроканалу вказує на можливість застосування пропонованої моделі процесу герметизації металополімерних клапанних ущільнень для забезпечення їх працездатності в експлуатаційних умовах  Наукова новизна. Запропонована модель процесу герметизації клапанного ущільнення та методика випробувань на герметичність з високою імовірністю гарантує мінімальні витоки через подібні ущільнення. Практична значущість. Результати досліджень дають можливість визначати капілярний тиск в стику герметизуючих поверхонь ущільнення, а також визначати еквівалентний гідравлічний діаметр мікроканалу через який відбуваються витоки герметизованого середовища.

 

1. Чегодаев Д.Е., Мулюкин О.П. Элементы клапанных устройств авиационных агрегатов и их надежность. – М.: Изд-во МАИ, 1994. – 208с.: ил.

2. Шеремета Р.М., Білоус Б.Д. Аналіз причин виникнення течі через ущільнювальні елементи. Вісник ДУЛП «Проблеми економії енергії», № 2, 1999р.

3. Шеремета Р.М., Тижай В.С. Підвищення  точності контролю герметичності пневмо- гідросистем. Вісник ЛПІ № 246 «Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль в машинобудуванні і приладобудуванні», 1990р.

4. Продан В.Д. Герметичность разъемных соединений оборудования, эксплуатируемого под давлением рабочей среды. / В.Д. Продан. - Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. - 280 с.

5. Шеремета Р.М. Визначення контактного зусилля герметизації в стику клапанного ущільнення. Вісник ДУЛП «Проблеми економії енергії», спеціальний випуск, 1998р., 1а Міжнародна наук.-практ. конф. «Проблеми економії енергії», Львів, 16-19 червня 1998р.

6. Шеремета Р.М. Забезпечення роботоздатності деталей металополімерних кла-панних ущільнень. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня к. т. н. Львів, 2000. 20 с.

7. http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/u_course/Lekc/Part2/Glava6/6.10.htm

8. Шеремета Р.Н., Долотов А.М., Огар П.М., Пушкарский Я.А. Рациональное конструирование затворов трубопроводной арматуры // Тез. докл. зональной н/т конф. «Пути совершенствования конструкций элементов трубопроводной арматуры». - Пенза. - 1988. - С. 75-76.

9. Шеремета Р.М. До питання оптимального профілювання металополімерних ущільнюючих елементів // Вісник Державного університету “Львівська політехніка”. Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль в машинобудуванні і приладобудуванні. - 1999. - № 359 - С. 67-70.

10. Огар П.М., Шеремета Р.М., Лханаг Д. Герметичность металлополимерных стыков шероховатых поверхностей. Монография. – Братск: изд-во БрГУ, 2006.

11. http://ndt-testing.ru/germetichnost-sistemy.html

12. Шатинский В.Ф. Исследование герметичности металлических уплотнений арматуры для жидких и газовых сред / В.Ф. Шатинский, М.С. Гойхман, Р.Н. Гарлинский // Химическое и нефтяное машиностроение. - 1975.-№ 8. - С. 33-34.

13. Forest, О. Metal-to-Metal and Metal Gasketed seals / O. Forest, J. Rathbum // Machin Design. - 1985. - August 5.