Визначення оптимальних параметрів широтно- імпульсно модульваної напруги для живлення електромагнітного віброприводу

2022;
: cc. 96 - 105
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Інститут інженерної механіки та транспорту, Національний університет «Львівська політехніка»
3
Львівський національний університет природокористування

Мета. Визначити оптимальні параметри різних типів широтно-імпульсно модульованої (ШІМ) напруги, яка застосовується в системах керування електромагнітним віброприводом для  створення резонансних вібромашин та керування параметрами робочого органу вібромашини в резонансному режимі. Методика. Робота базується на аналізі спектру основних трьох форм ШІМ сигналів у їх низькочастотній області, на яку реагує коливна механічна система вібромашин. Для оцінки кодованої ШІМ напругою синусоїди, що відповідає власній резонансній частоті вібромашини, використано в часовій області середньоквадратичне відхилення, а в спектральній коефіцієнт нелінійних спотворень (гармонік). Результати. Побудовано математичний апарат та встановлено зв’язок між коливною механічною системою вібромашини, параметрами ШІМ наруги та характеристиками кодованого нею синусоїдального сигналу в часовій і спектральній області. Наукова новизна. Вперше отримано математичну модель та проведено моделювання впливу параметрів коливної механічної системи вібромашини та несучої частоти широтно-імпульсно модульованої напруги на середньоквадратичне відхилення та коефіцієнт нелінійних спотворень (гармонік) сигналу, що живить електромагнітний вібропривод. Практична значущість. Запропонована методика розра- хунку несучої частоти ШІМ синусоїдальної напруги, яка може бути використана для розробки алгоритму керування силовими ключами (транзисторами) та вибору типу силових ключів на етапі проектування силової частини систем керування електромагнітним віброприводом керованих та адаптивних вібромашин.

 1. Чубик Р. В., Ярошенко Л. В. Керовані вібраційні технологічні машини : монографія.  Вінниця : ВНАУ, 2011. 355 с.
 2. Зелінський І. Д. Система керування електромагнітним віброзбудником // Автоматизація вироб- ничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні: український міжвідомчий науково-технічний збірник. 2003. Вип. 37. С. 3-7.
 3. Z. Despotovic A. R. The increasing energy efficiency of the vibratory conveying drives with electromagnetic excitation // International Journal of Electrical and Power Engineering. 2012. № 6 (1). P. 38-42.
 4. Чубик Р. В. Математичні моделі двополярних широтно-імпульсно модульованих сигналів для живлення електромагнітних віброприводів адаптивних вібраційних технологічних машин. // Вібрації в техніці та технологіях. Всеукраїнський наук.-тех. журнал. 2007. № 3 (48). С. 18-22.
 5. Chubyk R. Optimal ruling system of electromagnetic vibrodrive of adaptive vibrational technological machines. // Vibroengineering. Proceedings of the 8th International Conference. Klaipeda. Lithuania. September 16- 18. 2009. Р. 10-14.
 6. Chubyk R., Zelinsky I., Cherno O. Neurocontroller for vibrodrive control of adaptive vibration technological machines // IEEE 2nd KhPI Week on Advanced technology: conference proceedings. Kharkiv, 13-17 September. 2021. P. 278-282. DOI: 10.1109/KhPIWeek53812.2021.9570058.
 7. A. A. Cherno. Control of electromagnetic vibratory drive using a phase difference between current harmonics // Journal of automation and information sciences,. 2017. Vol. 49. Issue 7. Р. 58-76.
 8. V. Sinik, Z. Despotovic, I. Palinkas. Optimization of the operation and frequency control of electromagnetic vibratory feeders // Elektronika ir Elektrotechnika. 2016. №1. Vol. 22. P. 24-30.
 9. Chubyk R. Investigation of current parameter in electro-magnettic drive of resonance adaptive vibromachines while using the duopolar latitude-impulsive voltage for its power supply // VIBROENGINEERING. Journal Of Vibroengineering. 2011. Vol. 13. Issue 2. Р. 295-301.
 10. Гаврильченко О. В., Таянов С. А., Чубик Р. В. Аналіз похибки форми та частоти при формуванні синусоїдального сигналу з допомогою ШІМ для системи керування вібротранспортером. // Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні .2003. № 480. С. 47-52.
 11. Гаврильченко О. В., Таянов С. А., Чубик Р. В. Аналіз коефіцієнту нелінійних спотворень синусоїдального сигналу системи керування ШІМ вібротранспортером при відсутності фільтрів живлення // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. 2004. Вип. 38. С. 104-109.
 12. Гаврильченко О. В., Таянов С. А., Чубик Р. В. Аналіз коефіцієнту нелінійних спотворень синусоїдального сигналу при керуванні амплітудою ШІМ синусоїди за допомогою зміни шпаристості // Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. 2004. № 506. С. 183-187.
 13. Берник П. С., Чубик Р. В., Таянов С. А. Математична модель сигналу на виході силової частини системи керування на базі ШІМ вібраційними технологічними машинами. // Вібрації в техніці та технологіях. 2005. № 1 (39). С. 1-7.
 14. Зелінський І. Д. Швидкий алгоритм формування ШІМ-коду для системи керування електромаг- нітним віброзбудником // Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. 2010. № 679. С. 98-101.
 15. Таянов С. А., Чубик Р. В. Дослідження закону руху адаптивної вібраційної технологічної машини при використанні прямокутної широтно-імпульсно модульованої циклічної вимушуючої сили для її збурення. // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. 2008. Вип. 42. С. 174-185.