Реалізація ефекту Зоммерфельда у вібраційному майданчику з інерційним приводом

2013;
: 12-28

Ланець О. В. Реалізація ефекту Зоммерфельда у вібраційному майданчику з інерційним приводом / О. В. Ланець, Я. В. Шпак, В. І. Лозинський, П. Ю. Леонович // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. - 2013. - Вип. 47. - С. 12-28.

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Розроблено та змодельовано вібраційний майданчик, резонансні режими в якому ґрунтуються на ефекті Зоммерфельда. Наведено аналітичні залежності для встановлення інерційно- жорсткісних та силових параметрів коливальної системи, що забезпечують робочі білярезонансні режими роботи вібраційної машини з інерційним збуренням. Складено математичну модель такої машини та проаналізовано рух її коливальних мас та маси дебалансу в перехідних та усталених режимах роботи. Теоретичні результати експериментально підтверджено.

1. Назаренко И.И. Высокоэффективные вибротрамбовочные машины. – К.: Вища шк., 1982. – 200 с.

2. Назаренко І.І., Туманська О.В. Машини і устаткування підприємств будівельних матеріалів: Конструювання та основи експлуатації: підручник. – К.: Вища шк., 2004. – 590 с.: іл.

3. Ярошевич М.П. Динаміка розбігу вібраційних машин з дебалансним приводом / М.П. Ярошевич, Т.С. Ярошевич. – Луцьк: ЛНТУ, 2010. – 220 с.

4. Блехман И.И. Вибрационная механика / И.И. Блехман. – М.: Фізматлит, 1994. – 400 с.

5. Кузьо І.В. Експериментальне дослідження вібраційних машин з аероінерційним збуренням / І.В. Кузьо, О.В. Ланець, В.М. Гурський // Вібрації в техніці та технологіях. – 2012. – № 4 (68). – С. 48–56.

6. Кузьо І.В. Синтез низькочастотних резонансних вібраційних машин з аероінерційним збуренням / І.В. Кузьо, О.В. Ланець, В.М. Гурський // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2013. – № 2 (134). – С. 60–67.

7. Кузьо І.В. Формування та аналіз математичної моделі вібраційної машини з аероінерційним збуренням / І.В. Кузьо, О.В. Ланець, В.М. Гурський // Вібрації в техніці та технологіях. – 2012. – № 2 (66). – С. 50–58.