Вдосконалення цифрових термометричних засобів для досліджень сонячних колекторів

2016;
: pp. 70-79
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”
4
Національний університет “Львівська політехніка”

Проаналізовано вимоги до метрологічних параметрів цифрових вимірювачів температури та різниці температур для досліджень сонячних колекторів. Подано результати експериментальних досліджень взаємозамінності напівпровідникових перетворювачів температури з метою створення температурних сенсорів. Встановлено, що у цифрових термометричних засобах найдоцільніше використовувати послідовно сполучені транзисторні діоди, у яких можна зменшити значення розкиду спадків напруги та близькі до гранично можливого значення коефіцієнта ідеальності. Розроблено структури цифрових вимірювачів температури та різниці температур і вдосконалено методики коригування їх адитивних і мультиплікативних складових похибки. 

1. Енергія сонячна. Технічні характеристики та класифікація приладів для вимірювання півсферичного й прямого сонячного випромінення (ISO 9060:1990, IDT): ДСТУ ISO 9060:2008. – К.: Держ- споживстандарт України, 2010. – 11 с.

2. Колектори сонячні. Методи випробування. – Ч. 1: Теплові характеристики та перепад тиску засклених сонячних колекторів для нагрівання рідини (ISO 9806-1:1994, IDT): ДСТУ ISO 9806-1:2005. – К.: Держспожив- стандарт України, 2008. – 56 с.

3. Колектори сонячні. Методи випробування. – Ч. 2: Кваліфікаційні випробування (ISO 9806-2:1995, IDT): ДСТУ ISO 9806- 2:2005. – К.: Держспоживстандарт України, 2008. – 36 с.

4. Колектори сонячні. Методи випробування. – Ч. 3: Теплові характеристики (лише відчутне тепло- передавання) та перепад тиску незасклених сонячних колекторів для нагрівання рідини (ISO 9806-3:1995, IDT) : ДСТУ ISO 9806-3:2005. – К. : Держспожив- стандарт України, 2008. – 36 с.

5. Енергія сонячна. Калібрування піранометра із застосуванням пірге- ліометра (ISO 9846:1993, IDT): ДСТУ ISO 9846:2006. – К.: Держспоживстандарт України, 2009. – 19 с.

6. Енергія сонячна. Калібрування польових піраномет- рів порівнянням з еталонним піранометром (ISO 9847:1992, IDT): ДСТУ ISO 9847:2007. – К.: Держ- споживстандарт України, 2010. – 16 с.

7. Тепло- постачання сонячне. Системи водогрійні побутові. – Ч. 1: Визначення робочих характеристик методами випробування в закритих приміщеннях (ISO 9459- 1:1993, IDT): ДСТУ ISO 9459-1:2005. – К.: Держспо- живстандарт України, 2007. – 31 с.

8. Енергія сонячна. Польові піранометри. Рекомендації щодо застосування (ISO/TR 9901:1990, IDT): ДСТУ ISO/TR 9901:2006. – К.: Держспоживстандарт України, 2009. – 15 с.

9. Патент № 31494 UA 6 F23J 3/02. Спо- сіб випробувань сонячних колекторів / К. І. Луданов // Промислова власність. – 2000. – № 7.

10. Патент № 41789 UA МПК(2009) F24J 2/00. Геліонагрівник / С. П. Шаповал, О. Т. Возняк, О. С. Дацько // Про- мислова власність. – 2009. – № 11.

11. Мисак Й. С. Сонячна енергетика: теорія та практика: монографія / Й. С. Мисак, О. Т. Возняк, О. С. Дацько, С. П. Шаповал. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 340 с.

12. Назаренко Л. А. Развитие прецизионной фото- метрии и радиометрии / Л.А Назаренко, Е.П. Тимофеев // Сучасні проблеми світлотехніки: матеріали ІV міжнар. наук.-техн. конф. – Харків, 2011. – С. 15–17.

13. Серкез Х.В. Покращення характеристик приймачів сонячного випромінення з електричним заміщенням / Х. В. Серкез., В. О. Яцук, Ю. В. Яцук // Вісник Нац. ун- ту “Львівсьна політехніка” “Автоматика, вимірю- вання та керування”. – Львів: Вид-во Львівсьної політехніки, 2013. – Вип. 753. – С. 25–30.

14. Мет- рологія та вимірювальна техніка: підручник / Є. С. Поліщук, М. М. Дорожовець, В. О. Яцук та ін.; за ред. проф. Є. С. Поліщука. – 2-ге вид., допов. та переробл. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівсьна політехніка”, 2012. – 544 с.

15. Gardner J.W. Microsensors. Principles and applications. – J. Willey & Sons, Chichester, England. – 1994. – 331 p.

16. Постанова від 21 липня 2005 р. № 630 Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua Вимірювальна техніка та метрологія, № 77, 2016 р. 79 гарячої води і водовідведення” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nou.kiev.ua/.

17. Серкез Х. В. Дослідження взаємозамінності характеристик напів- провідникових сенсорів для вимірювання різниці температур під час випробувань сонячних перетво- рювачів / Х. В. Серкез, Ю. В. Яцук, А. Г. Павельчак // зб. мат. Всеукр. наук.-техн. конф. молодих вчених у царині метрології “ Technical Using of Measurement-2016”. – К.: Академія метрології України, 2016. – С. 70–71.

18. Столярчук П. Г. Розробка математичної моделі ефективності сонячних перетворювачів / П. Г. Столярчук, М. М. Микийчук, В. О. Яцук, М. С. Міхалєва, О. І. Шпак, Т. М. Олеськів // Східно-європейський журнал передових технологій. – 5/8(71) 2014. – Харків, 2014. – С. 30–36.

19. Серкез Х. В. Стан і тенденції розвитку прецизійних вимірювачів температури під час випробувань сонячних колекторів / Х. В. Серкез, В. О. Яцук, Ю. А. Лапченко // II Міжнар. наук.-практ. конф. “Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи”. – Львів: Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2015. – С. 217–219.

20. Серкез Х. В. Дослідження діодних сенсорів тем- ператури для застосування в абсолютному радіометрі з електричним заміщенням / Х. В. Серкез, В. О. Яцук // Зб. наук. пр. Х Міжнар. наук.-техн. конф. “Метрологія та вимірювальна техніка”. – Харків, 2016. – С. 125.

21. Vivek Shankar Kannan, Julie Chen. AN60590. PSoC® 3, PSoC 4, and PSoC 5LP – Temperature Measurement with a Diode. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www. cypress.com/documentation/applicationnotes/ an60590-psoc-3-psoc-4-and-psoc-5lp-temperaturemeasurement- diode.

22. Методи підвищення точності вимірювань: підручник / В. О. Яцук, П. С. Мала- чівський//. – Львів: Бескид-біт, 2008. – 368 с.