Інструкція для авторів

 1. Загальні вимоги і перелік необхідних документів
 2. Правила оформлення рукопису
 3. Порядок рецензування
 4. Етика публікації
 5. Вартість публікації
 6. Шаблон для написання рукопису

 

Загальні вимоги і перелік необхідних документів

Рукописи подаються на електронну адресу jcct@lpnu.ua

Автори надають наступні матеріали:

 • текст рукопису у форматі *.docx (*.doc);
 • супровідний лист, в якому обов’язково повинна бути інформація стосовно КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ АБО ЙОГО ВІДСУТНОСТІ та ТРЬОХ ЗАПРОПОНОВАНИХ РЕЦЕНЗЕНТІВ;
 • інформацію про авторів.

ТЕКСТ РУКОПИСУ повинен відповідати профілю журналу і бути написаний грамотною англійською мовою чітко та стисло. Статті, написані некоректною англійською, та такі, що не відповідають рівню та/або тематиці журналу, будуть відхилені автоматично без розгляду. Автори несуть повну відповідальність за зміст своїх опублікованих матеріалів. Український варіант статті бажаний. Автори повинні переконатись, що питання етики публікацій, структури рукопису, формату рисунків, і посилань розглянуті належним чином.

До представленої на розгляд публікації додається СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ у довільній формі. Відповідальний автор повинен надати цей лист від імені всіх авторів рукопису із заявою про те, що стаття не була опублікована раніше і не розглядається для публікації в будь-яких інших журналах, та не є переробкою опублікованих раніше статей. Крім того, автори повинні підкреслити будь-які несподівані, нові та/або значні небезпеки чи ризики, пов’язані з роботою, про яку повідомляється. Слід також зазначити будь-які КОНФЛІКТИ ІНТЕРЕСІВ АБО ЇХ ВІДСУТНІСТЬ. Також необхідно запропонувати ТРЬОХ МОЖЛИВИХ РЕЦЕНЗЕНТІВ (ім’я, прізвище, a-mail, місце праці). Рецензенти не повинні бути співавторами будь-яких статей авторів та не працювати з ними в одній установі. Редакція залишає за собою право здійснювати кінцевий вибір рецензентів.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВ повинна містити наступне: ім’я, прізвище, a-mail, Scopus Autor ID (за наявності), h-index (за наявності), ключові слова, що описують сфери наукових інтересів. Просимо також повідомляти про свою згоду стосовно рецензування статей журналу.

Після попередньої оцінки Редакційною колегією та прийняття рукопису як такого, що відповідає профілю журналу, стаття реєструється, і реєстраційний номер реєстру передається авторам. Рукопис вважається прийнятим для рецензування.

 

Правила оформлення рукопису

Рукописи повинні бути представлені в форматі MS Word,шрифт TimesNewRoman, кегль 10,5 з інтервалом 1,1.Всі сторінки повинні бути пронумеровані, починаючи з титульного аркуша.Обсяг статті повинен бути не менше 8 стор. !!!!Рисунки, схеми, рівняння і таблиці повинні бути вставлені в рукопис. Поля: 18 мм зліва, 22 мм справа, 20 мм зверху, 29 мм знизу.

Структура публікації: Назва, Автори, Анотація, Ключові слова, Вступ, Експериментальна частина, Результати і обговорення, Висновки, Подяка (за необхідності), Список літературних джерел. Скорочення і позначення, які не є загальноприйнятими, повинні бути пояснені при першому згадуванні. Можливий список скорочень.

Назва і автори:

 • назва статті повинна бути набрана великими літерами (кегль 14), бути стислою та інформативною. За можливості, уникайте скорочень і формул;
 • повні імена і прізвища всіх співавторів; якщо ім‘я або прізвище є складним (напр., подвійним), необхідно чітко зазначити це;
 • повна поштова адреса місця праці авторів, включаючи країну
 • e-mail та ім‘я автора, якому надсилається кореспонденція (відповідального автора).

Анотація повинна бути лаконічною, інформативною і містити не більше 50 слів. Вона повинна коротко представляти саму суть роботи та її новизну. Одержані результати не потрібно конкретизувати в анотації, це потрібно вказувати у висновках.

Ключові слова (не більше 5-6) повинні відображати зміст всієї роботи і бути характерними для тієї галузі, в якій представлена робота. Уникайте загальних термінів, множини, і багатослівних виразів (напр., активований цинком каталізатор). Уникайте скорочень. Можливі тільки ті, які є загальноприйнятими у даній галузі.

Вступ повинен бути стислим і зрозумілим з відповідними посиланнями. Мета досліджень виділяється наприкінці вступу.

В експериментальній або базовій теоретичній частині описуються всі матеріали і методики, використані для одержання результатів, що містяться в статті. Можуть використовуватись підзаголовки 2.1 (потім 2.1.1., 2.1.2…), 2.2.

Результати та обговорення. Результати повинні бути подані чітко і зрозуміло з обговоренням і обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В цій частині також можуть бути підзагаловки. Уникайте обговорення вже відомих даних. Описи методів або рівнянь повинні бути представлені в експериментальній або базовій теоретичній частині.
У Висновках наголошують основні досягнення роботи, підкреслюють їх значимість і наводять приклади можливого застосування.

Подяка за фінансову підтримку чи технічну допомогу приводиться в кінці статті.

Список посилань. Точність посилань має вирішальне значення і це є відповідальністюавторів. Авторам слід утримуватися від використання Вікіпедії як джерела.
Посилання нумеруються по мірі їх появи в тексті. Номер посилання зазначається в тексті надстроковим індексом без дужок, але в квадратних дужках у списку посилань. Посилання мають бути пронумеровані індивідуально (не може бути [29a], [29b], тощо).

Автори повинні дотримуватися стилю ACS для формування списку посилань. Необхідна назва статті, а також кінцеві номери сторінок. Посилання з більш ніж 10 авторами мають містити перелік перших 10 авторів, а потім "etal." Слід використовувати скорочення назв журналівзгідно з ISO4.

Посилання на неопубліковані результати не допускаються, але цитування рукописів, які були подані або прийняті до публікації і знаходяться в друці, є прийнятним. Посилання на матеріали, що знаходяться у друці, повинні містити DOI, якщо вони є.

Назви журналів та книг мовами оригіналу повинні бути набрані латинськими літерами без перекладу на англійську.

Приклади:

E-Book
Hammond, C. The Basics of Crystallography and Diffraction, 4th ed.; International Union of Crystallography Texts on Crystallography, Vol. 21; Oxford University Press, 2015. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198738671.001.0001

Book in Print
Frankel, F. Picturing Science and Engineering; MIT Press, 2018.
Chang, R. General Chemistry: The Essential Concepts, 12th ed.; McGraw-Hill, 2016.

E-Book Chapter
Hammond, C. Crystal Symmetry. In The Basics of Crystallography and Diffraction, 4th ed.; International Union of Crystallography Texts on Crystallography, Vol. 21; Oxford University Press, 2015; pp 99−134. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198738671.003.0004

Book Chapter in Print
Bard, A.J.; Faulkner, L.R. Double-Layer Structure and Absorption. In Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications, 2nd ed.; John Wiley & Sons, 2001; pp 534−579.

E-book with Editors
Mom the Chemistry Professor: Personal Accounts and Advice from Chemistry Professors Who Are Mothers, 2nd ed.; Woznack, K., Charlebois, A., Cole, R. S., Marzabadi, C. H., Webster, G., Eds.; Springer, 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-319-78972-9

Print Journal Article
Foster, J.C.; Varlas, S.; Couturaud, B.; Coe, J.; O’Reilly, R. K. Getting into Shape: Reflectionson a New Generation of Cylindrical Nanostructures’ Self-Assembly Using Polymer Building Block. J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 2742−2753. https://doi.org/10.1021/jacs.8b08648

Electronic Journal Article
Peacock-Lopez, E. Exact Solutions of the Quantum Double Square-Well Potential. Chem. Ed. [Online] 2007, 11, 383-393. http://chemeducator.org/bibs/0011006/11060383ep.htm (accessed Dec 6, 2018).
Chung, J.M.; Peacock-Lopez, E. Cross-Diffusion in the Templator Model of Chemical Self-Replication. Phys. Lett. A [Online early access]. https://doi.org/10.1016/j.physleta.2007.04.114. Published online: June 12, 2007. http://www.sciencedirect.com (accessed Aug 23, 2007).

Theses, Patents
Tsien, R. Y. The Design and Use of Organic Chemical Tools in Cellular Physiology. Ph.D. Thesis, University of Cambridge, Cambridge, U.K., 1976.
Diamond, G.; Murphy, V.; Leclerc, M.; Goh, C.; Hall, K.; LaPointe, A. M.; Boussie, T.; Lund, C. Coordination catalysts. US 20020002257 A1, January 3, 2002.

Conferences
Winstein, S. In University Chemical Education, Proceedings of the International Symposium on University Chemical Education, Frascati (Rome), Italy, October 16-19, 1969; Chisman, D.G. Ed.; Butterworths: London, 1970.
Kaplan, L.J.; Selder, A. Books of Abstracts, 213th ACS National Meeting, San Francisco, CA, April 13-17, 1997; American Chemical Society: Washington, DC, 1997; CHED-824.

Technical Reports and Bulletins
Crampton, S.B.; McAllaster, D. R. Collision and Motional Averaging Effects in Cryogenic Atomic Hydrogen Masers; WMC-AFOSR-002; NTIS: Springfield, VA, 1983.

Website
ACS Publications Home Page. https://pubs.acs.org/ (accessed 2019-02-21).

Document from a Website
American Chemical Society, Committee on Chemical Safety, Task Force for Safety Education Guidelines. Guidelines for Chemical Laboratory Safety in Academic Institutions. American Chemical Society, 2016. https://www.acs.org/content/dam/acsorg/about/governance/committees/chemi... (accessed 2019-02-21).

Ілюстрації (рисунки, графіки, фотографії) нумеруються послідовно арабськими цифрами. Підпис знаходиться в цьому є рядку під рисунком (не на самому рис.), по центру, кегль 9,5. Рисунки розміщують в тексті по мірі їх згадування, а не групувати в кінці. Вони повинні бути придатними для виправлень або змін, за розмірами, які відповідають параметрам сторінки. Якість ілюстрацій в журналі залежить від якості оригінальних файлів, наданих авторами.Кольорові рисунки будуть чорно-білими, тому потрібно звертати на це уваги при поясненні позначень на рисунку.

Структурні формулиповинні бути ретельно накреслиними та пронумеруваними послідовно в порядку їх появи у тексті (арабськими цифрами).

Хімічні та математичні рівняння позначаються арабськими цифрами в дужках праворуч і мають бути пронумеровані послідовно. Математичні рівняння мають бути набрані у відповідному редакторі та подані у відповідному стилі (тобто курсивом, жирним шрифтом, нижнім індексом, надрядком тощо).

Таблиці пронумеровані послідовно арабськими цифрами. Основний розмір 9,5; розмір заголовків таблиць 10,5. Заголовок повинен одразу слідувати за номером таблиці в одному рядку. Таблиці розміщують в тексті по мірі їх згадування, а не групувати в кінці.

Одиниці. Дотримуйтесь міжнародно прийнятих правил і конвенцій: використовуйте міжнародну систему одиниць (СІ). Якщо згадуються інші одиниці, вкажіть їх еквівалент у СІ.

Якщо є необхідність у представленні допоміжної інформації (спектри, рисунки, додаткові характеристики), вона надається лише рецензентам під час процесу рецензування. Інформацію необхідно подавати одночасно з рукописом.

При представленні допоміжної інформації, необхідно включати копії посилань, які не були опубліковані або знаходяться в друці. Ці файли доступні лише редакторам та рецензентам.

 

Порядок рецензування

Кожна стаття підлягає рецензуванню. Подаючи рукопис до редакційної колегії, автори погоджуються з процесом рецензування. Всі подані рукописи перевіряються на відповідність тематиці журналу, дотримання етичних норм і належне оформлення. Рукописи з недостатньою оригінальністю або відсутністю важливого повідомлення, а також якщо вони не оформлені відповідно до інструкцій журналу, будуть відхилені або повернуті авторам для доопрацювання і повторного подання.

Після попередньої оцінки та визнання тематики статті такою, що відповідає профілю журналу, стаття реєструється, а її реєстраційний номер передається авторам.

Рукописи, визнані придатними для публікації в журналі "Хімія та хімічна технологія", направляються на одноосібне сліпе рецензування (особи авторів відомі рецензентам). Зауваження та пропозиції, отримані від рецензентів, доводяться до відома відповідного автора. Якщо необхідно, автору пропонується надати по пунктах відповідь на зауваження рецензентів і подати доопрацьовану версію рукопису. Цей процес повторюється до тих пір, поки рецензенти і редактори не будуть задоволені рукописом.

На основі коментарів та порад рецензентів редакційна колегія приймає рішення про прийняття, відхилення або направлення рукопису на розгляд альтернативному рецензенту.
Після прийняття рукопис проходить професійне редагування, редагування англійською мовою, коректуру авторами, остаточні виправлення, пагінацію та публікацію.

Блок-схема процедури рецензування

 

Етика публікації

Етичні рекомендації надаються авторам, редакторам та рецензентам.

Журнал Chemistry&Chemical Technology прагне до об'єктивного та справедливого оцінювання представлених рукописів і до запобігання будь-якого фактичного чи потенційного конфлікту інтересів між редакцією, рецензентами і авторами. Редколегія дотримується загальновизнаних міжнародних принципів публікаційної етики, відображених, зокрема, в рекомендаціях Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics (COPE), Посібнику з етики наукових публікацій (Publishing Ethics Resource Kit) видавництва Elsevier, Кодексі етики наукових публікацій.

 • Безпека
  Автори повинні підкреслити будь-які несподівані, нові та/або значні небезпеки чи ризики, пов’язані з дослідженнями, про які повідомляється. Ця інформація повинна міститися в експериментальному розділі статті або міститися в супровідному листі.
 • Конфлікт інтересів
  Автори повинні розкривати у своїх роботах інформацію про будь-які фактичні або потенційні конфлікти інтересів, які можуть вплинути на результати досліджень або їх інтерпретацію. Усі потенційні конфлікти інтересів повинні бути розкриті до подання стаття в редакцію. Слід також зазначити будь-які фінансові конфлікти інтересів.
 • Плагіат
  Плагіат у всіх формах розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним. Плагіат, фабрикування даних та зображень не допускаються. Плагіат включає копіювання тексту, ідей, зображень або даних з іншого джерела, навіть із власних публікацій, без зазначення першоджерела. Повторне використання тексту, скопійованого з іншого джерела, має бути в лапках, а першоджерело потрібно цитувати. Якщо плагіат виявляється в процесі рецензування, рукопис може бути відхилений. Якщо плагіат виявляється після публікації, журнал може опублікувати виправлення або відкликати статтю.
 • Список авторів
  Автор, який контактує з редакцією і надсилає рукопис, приймає на себе відповідальність повідомляти всіх співавторів про подання рукопису.
  Якщо після подання рукопису необхідна будь-яка зміна авторства, автор-кореспондент має надіслати електронним листом підписаний лист головному редактору, що підтверджує, що всі оригінальні співавтори були повідомлені та погодилися на зміну. Якщо зміна передбачає видалення імені співавтора, автор-кореспондент повинен, крім того, домовитись про те, щоб залучений співавтор надіслав електронною поштою окремий підписаний лист головному редактору про згоду на зміну.
  Після прийняття рукопису зміни до списку авторів не допускаються.
 • Інтелектуальна власність
  Автори несуть відповідальність за забезпечення належного вирішення всіх питань патентної діяльності та інтелектуальної власності до опублікування. Невирішені питання такого характеру не впливають на терміни прийняття статті та її публікації.
  Усі авторські права на статті, опубліковані у журналі, належать авторам статей та охороняються відповідно до законодавства України.

Етичні обов’язки авторів

 • Основним обов’язком авторів є чітке представлення результатів своїх досліджень та об‘єктивне обговорення значимості їх результатів. Дані та методи, використані в дослідженні, повинні бути докладно представлені в роботі так, щоб інші дослідники могли відтворити роботу.
 • Всі автори, які подають свої рукописи до журналу Chemistry&Chemical Technology, усвідомлюють, що несуть відповідальність за новизну і достовірність результатів; гарантують, що всі особи, які зробили істотний внесок, вказані як співавтори, і що роботи не були скопійовані або плагіатовані повністю або частково з інших творів.
 • Співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які зробили істотний внесок у проведення дослідження і поділяють відповідальність за результати. Автори повинні належним чином визнати внесок технічного персоналу та інших фахівців. Такі внески слід вказувати у розділі «Acknowledgments».
 • Одночасне подання рукописів до більш ніж одного журналу не допускається. Автори не повинні подавати до розгляду раніше опубліковану статтю (наприклад, переклад на англійську статті, яка вже опублікована іншою мовою).
 • Рукопис не повинен містити жодної інформації, яка вже була опублікована. Якщо рукопис містить вже опубліковані рисунки або зображення, необхідно отримати дозвіл у власника авторських прав.
 • Автори мають указувати на публікації (цитувати), дані яких були використані під час проведення дослідження та написання наукової статті.
 • Якщо автор виявить істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якомога швидше повідомити про це редакцію журналу, щоб вжити відповідних заходів. Якщо редактор або видавець дізнаються від третьої сторони, що опублікований твір містить істотну помилку, автор зобов’язаний негайно відкликати або виправити статтю або надати редактору докази правильності оригіналу статті.

Етичні обов’язки рецензентів

 • Рецензент повинен об’єктивно судити про якість рукопису, включаючи експериментальні та теоретичні дані, інтерпретації та виклад, з належним урахуванням дотримання високих наукових та літературних стандартів. Персональна / особистісна критика автора неприйнятна.
 • Рецензент повинен поважати інтелектуальну незалежність авторів.
 • Рецензент, що не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукопису, або не може бути об’єктивним, повинен повідомити про це головного редактора.
 • Конфіденційність та анонімність особи рецензента протягом усього редакційного процесу, дозволяє відверте обговорення та оцінку поданого рукопису.
 • Рукопис, отриманий для рецензування, та вся відповідна кореспонденція повинні розглядатися як конфіденційні документи.
 • Рецензент має право публічно оголошувати, що він є рецензентом журналу Chemistry & Chemical Technology, однак ні за яких обставин не повинен ідентифікувати себе як рецензента певного рукопису.
 • Неопублікована інформація, аргументи чи тлумачення, розкриті у поданому рукописі, не повинні використовуватися у власних дослідженнях рецензента, окрім як за згодою автора.
 • Рецензенти повинні належним чином пояснювати та підтримувати свої судження, щоб редактори та автори могли зрозуміти основу їх коментарів
 • Рецензент повинен звернути увагу редактора на будь-яку істотну схожість між рукописом, що розглядається, та будь -якою опублікованою статтею або будь-яким рукописом, поданим одночасно до іншого журналу.

Етичні обов’язки головного редактора/редакційної колегії

 • Редакційна колегія повинна розглядати всі рукописи, запропоновані до публікації, оцінюючи кожен виключно за науковим змістом та правильністю оформлення, незалежно від раси, релігії, національності, статі, чи інституційної належності автора (авторів).
 • Редколегія повинна розглядати рукописи, подані до публікації, в розумних часових межах.
 • Редколегія залишає за собою право приймати статті до друку або відмовити автору у публікації. Під час прийняття рішення щодо прийняття або відхилення статті редакційна колегія керується політикою журналу (відповідність науковій спеціалізації, недотримання основних вимог, неприйнятна англійська мова, тощо.
 • Головний редактор журналу несе відповідальність за рішення про те, які з представлених статей будуть прийняті до публікації, а які відхилені. При цьому він керується політикою журналу і дотримується юридичних основ, попереджаючи порушення авторських прав і плагіат.
 • Редактор не повинен розкривати будь-яку інформацію про рукопис, що розглядається, нікому, крім тих, до кого звертаються за професійною порадою.
 • Редактор повинен поважати інтелектуальну незалежність авторів.
 • Неопублікована інформація, аргументи чи тлумачення, розкриті у поданому рукописі, не повинні використовуватися у власних дослідженнях редактора, окрім як за згодою автора.
 • Автор може вимагати від головного редактора не використовувати певних рецензентів при розгляді рукопису. Однак редактор може прийняти рішення використати одного або кількох таких рецензентів, якщо вважає, що їх думки важливі для справедливого розгляду рукопису.
 • Редактор спільно з видавцем не повинні залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів, а також при виявленні конфліктної ситуації вживати всіх необхідних заходів для відновлення порушених прав.

 

Вартість публікації

Публікація матеріалів у Сhemistry&ChemicalTechnology є платною. Оплата здійснюється після рецензування статей та прийняття їх до друку, про що авторів повідомляють додатково.

Вартість публікації однієї статті становить 2000 грн.

Редакція не практикує додаткову оплату за прискорення публікації

 

Шаблон для написання рукопису

Шаблон оформлення (.docx)

 

AttachmentSize
Шаблон60.28 KB