Інструкція для авторів

1. Подання публікації
2. Порядок рецензування
3. Правила оформлення статей
4. Етика публікації
5. Вартість публікації


 

 

1. ПОДАННЯ ПУБЛІКАЦІЇ

Рукописи подаються на електронну адресу головного редактора, проф. Михайла Братичака: mbratychak@gmail.commbratych@polynet.lviv.ua

Матеріал публікації повинен відповідати профілю журналу і бути написаний грамотною англійською мовою чітко та стисло. Статті, написані некоректною англійською, будуть відхилені автоматично без розгляду. Автори несуть повну відповідальність за зміст своїх опублікованих матеріалів. Український варіант статті бажаний. Автори повинні переконатись, що питання етики публікацій, структури рукопису, формату рисунків, і посилань розглянуті належним чином.

До представленої на розгляд публікації додається супровідний лист у довільній формі за підписом автора/авторів, що стаття не була опублікована або запропонована для публікації в будь-яких інших вітчизняних і зарубіжних журналах, і не є переробкою опублікованих раніше статей.

 

2. ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ

Кожний рукопис підлягає процедурі рецензування. Передаючи рукопис до редакції, автори погоджуються з процесом рецензії.

Всі представлені рукописи перевіряються, щоб визначити, чи відповідають вони профілю, етичній політиці журналу та чи належним чином підготовлені. Неналежним чином підготовлені рукописи будуть відхилені або повернуті авторам на доопрацювання і повторного подання.

Після попереднього оцінювання і прийняття рукопису, стаття реєструється і номер реєстрації повідомляють авторам. Прийняті для публікації рукописи спрямовуються на рецензію. Рецензентами є досвідчені фахівці – члени редколегії або сторонні фахівці. Під час рецензування оцінюються відповідність статті та її назви тематиці журналу, актуальність і науковий рівень, переваги і недоліки, відповідність оформлення статті вимогам редакції. Наприкінці робиться висновок про доцільність публікації. Рецензія надається автору статті на його запит без підпису, вказівки прізвища, посади і місця роботи рецензента. Якщо рецензент рекомендує виправити або доопрацювати статтю, редакція відправляє автору текст рецензії для внесення в роботу відповідних змін. Автору, стаття якого не була прийнята до публікації, на його запит відправляється мотивована відмова.

На основі зауважень і рекомендацій рецензентів редколегія приймає рішення прийняти, відхилити або надіслати рукопис до альтернативного рецензента. Остаточне рішення про публікацію статті приймається головним редактором.

Після того, як рукопис прийнято, проходить професійне редагування, редагування англійської мови, коректура авторами, внесення остаточних поправок і публікація.


 

3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Рукописи повинні бути представлені в форматі MS Word. Рисунки, схеми, рівняння і таблиці повинні бути вставлені в рукопис. Формат А4 (210х297 мм) з наступними полями: 18 мм зліва, 22 мм справа, 20 мм зверху, 29 мм знизу. Шрифт Times New Roman, кегль 10,5 з інтервалом 1,1. Всі сторінки повинні бути пронумеровані, починаючи з титульного аркуша.

Структура публікації: Назва, Автори, Анотація, Ключові слова, Вступ, Експериментальна частина, Результати і обговорення, Висновки, Подяка (при необхідності), Список літературних джерел. Скорочення і позначення, які не є загальноприйнятими, повинні бути пояснені при першому згадуванні. Можливий список скорочень.

Назва і автори:

  • назва статті повинна бути набрана великими літерами (кегль 14), бути стислою та інформативною. За можливості, уникайте скорочень і формул
  • повні імена і прізвища всіх співавторів; якщо ім‘я або прізвище є складним (напр., подвійним), необхідно чітко зазначити це;
  • повна поштова адреса місця праці авторів, включаючи країну
  • e-mail та ім‘я автора, якому надсилається кореспонденція,

Анотація повинна бути лаконічною, інформативною і містити не більше 50 слів. Вона повинна коротко представляти суть роботи та її новизну.

Ключові слова (не більше 5-6) повинні відображати зміст всієї роботи і бути характерними для тієї галузі, в якій представлена робота. Уникайте загальних термінів, множини, і багатослівних виразів (напр., активований цинком каталізатор). Уникайте скорочень. Можливі тільки ті, які є загальноприйнятими у даній галузі.
Вступ повинен бути стислим і зрозумілим з відповідними посиланнями. Мета досліджень виділяється наприкінці вступу.

В експериментальній або базовій теоретичній частині описуються всі матеріали і методики, використані для одержання результатів, що містяться в статті. Можуть використовуватись підзаголовки 2.1 (потім 2.1.1., 2.1.2…), 2.2.

Результати та обговорення. Результати повинні бути подані чітко і зрозуміло з обговоренням і обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В цій частині також можуть бути підзагаловки. Уникайте обговорення вже відомих даних. Описи методів або рівнянь повинні бути представлені в експериментальній або базовій теоретичній частині.

У Висновках наголошують основні досягнення роботи, підкреслюють їх значимість і наводять приклади можливого застосування.

Подяка за фінансову підтримку чи технічну допомогу приводиться в кінці статті.

Список джерел літератури. Посилання нумеруються по мірі їх появи в тексті, в квадратних дужках. Прізвища авторів та назви журналів українською або російською мовами наводять латинськими буквами згідно з однією з міжнародних систем транслітерації (напр., http://translit.kh.ua/?lat&ling#lat/isor9) без перекладу. В дужках зазначають мову оригіналу.

Приклади:

Книги: Автор(и) або редактор(и), назва книги або розділу, видавництво, місто, рік, номери сторінок, якщо це розділ.
[1] Kovalskiy D. and Plekhov V.: Neorganichna Khimiya. Naukova dumka, Kyiv 1990. (in Ukrainian)
[2] Hess M.: High Performance Polymers [in:] W. Brostow (Ed.), Performance of Plastics. Hanser, Munich-Cincinnati 2000, 277-289.
Журнальні статті: Автори, назва журналу (всі слова з великої букви), рік, том, початкова сторінка. Якщо стаття має DOI, обов‘язково вказувати
[3] Holla B., Akberali P., Shivananda M.: Farmaco, 2000, 55, 256.
[4] Pyshyev S., Prysiazhnyi Yu., Shved M.: Techn. Audit i Reservy Vyrobnytsva, 2016, 3, 48. (in Ukrainian)
http://dx.doi.org/10.15587/2312-8372.2016.70858
[5] Bratychak M., Iatsyshyn O., Shyshchak O. et al.: Chem. Chem. Technol., 2017, 11, 49.
http://dx.doi.org/10.23939/chcht11.01.049
Патенти: Автори, країна і номер патенту, дата опублікування
[6] Vaynberg M., Horn H. and Horn R.: Pat. US 6981377, Publ. Oct. 13, 2006.
Конференції: Автори, назва конференції, країна, місто, рік, початкова сторінка.
[7] Young C. and Jordan T.: Proceed. 10th Annual Conference on Engineering, Greece, Patras 2008, 34.
[8] Babyak L., Matsyak L. et al.: Khimichni Chytannya, Ukraine, Lviv 2011, 27.
Веб-сайти: веб-адреса
[9] http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=60858

Ілюстрації (рисунки, графіки, фотографії) повинні бути подані в тексті у вигляді окремих об‘єктів, придатних для виправлень або змін, за розмірами, які відповідають параметрам сторінки. Рисунки підписують і нумерують (якщо їх більше від одного) під рисунком (не на самому рис.), по центру, кегль 9,5. Фотографії і фотокопії повинні бути чіткої якості, придатні до копіювання.

Рекомендується надсилати ілюстрації окремим файлом у вихідному форматі. Кольорові рисунки будуть чорно-білими, тому потрібно звертати на це уваги при поясненні позначень на рисунку.

Таблиці подають у форматі MS Word. Лінії таблиці повинні розділяти рядки та колонки. Основний кегль таблиці 9,5. Заголовок розміщують по центру таблиці жирним шрифтом (кегль 10б 5), а нумерація (якщо таблиць більше за одну) по правому краю таблиці, курсивом.

Формули і рівняння розміщують посередині тексту і нумерують в круглих дужках праворуч.

Одиниці. Використовуйте тільки міжнародну систему одиниць (СІ). Якщо зазначені інші одиниці, подавайте їх еквівалент в одиницях СІ.

 

4. ЕТИКА ПУБЛІКАЦІЇ

Всі автори, які подають свої рукописи до журналу Chemistry & Chemical Technology, усвідомлюють, що несуть відповідальність за новизну і достовірність результатів; гарантують, що всі особи, які зробили істотний внесок, вказані як співавтори.

Одночасне подання рукописів до більш ніж одного журналу не допускається. Автори не повинні подавати до розгляду раніше опубліковану статтю (наприклад, переклад на англійську статті, яка вже опублікована іншою мовою).

Автори повинні розкривати у своїх роботах інформацію про будь-які фактичні або потенційні конфлікти інтересів, які можуть вплинути на результати досліджень або їх інтерпретацію. Усі потенційні конфлікти інтересів повинні бути розкриті до подання стаття в редакцію.

Зі своєї сторони, журнал прагне до об'єктивного та справедливого оцінювання представлених рукописів і до запобігання будь-якого фактичного чи потенційного конфлікту інтересів між редакцією, рецензентами і авторами.

Автори повинні чітко представити свої результати досліджень і об‘єктивне обговорення значимості їх результатів. Дані та методи, використані в дослідженні, повинні бути докладно представлені в роботі так, щоб інші дослідники могли відтворити роботу.

Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов‘язковим зазначенням автора і першоджерела. Якщо стаття включає вже опубліковані дані або зображення, необхідно отримати дозвіл від власника авторських прав.

Якщо після публікації своєї статті авторами виявлені помилки і неточності, вони повинні негайно довести це до відома редакції журналу для вживання відповідних заходів. Якщо редактор або видавець дізнається від третьої сторони про те, що опублікована робота містить суттєву помилку, то обов'язок автора негайно виправити помилку або надати редакції докази правильності вихідного рукопису.

Плагіат, фабрикування даних та зображень не допускаються. Плагіат включає копіювання або перефразування чужого тексту (без зазначення авторства), ідеї, зображення присвоювання результатів досліджень, проведених іншими. Плагіат у всіх формах розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним. Якщо плагіат виявляється в процесі рецензування, рукопис може бути відхилений. Якщо плагіат виявляється після публікації, журнал може опублікувати виправлення або відкликати статтю.

 

5. ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ

Публікація матеріалів у Сhemistry & Chemical Technology є платною. Оплата здійснюється після рецензування статей та прийняття їх до друку, про що авторів повідомляють додатково.

Оплата проводиться з розрахунку:

  • 91 грн. за одну сторінку, (формат сторінки такий, як вказано в правилах оформлення статей);
  • 100 грн. за вартість одного номеру і пересилку;
  • 80 грн. за присвоєння цифрового ідентифікатора DOI.

Якщо Ви потребуєте більше ніж 1 примірник журналу, то додаткова оплата становить 55 грн. за примірник.

Редакція не практикує додаткову оплату за прискорення публікації