Властивості термопластичних поліуретанів на основі сумішей простих олігоетерів

Authors: 

Volodymyr Anisimov

Розглянуто взаємозв’язок будови із міцнісними, деформаційними, реологічними і триботехнічними характеристиками поліуретанових термопластів на основі сумішей простих олігоетерів. Встановлено суттєву зміну властивостей у всьому концентраційному діапазоні та визначено оптимальний склад композицій.

[1] Dombrou B.: [in:] Blagonravovoy A. (Ed.) Poliuretany. Goskhimizdat, Moskwa 1961.
[2] Noshay A. and McGrath J.: Bloksopolimery. Mir, Moskwa 1980.
[3] Lipatov Yu., Kercha Yu. and Sergeyeva L.: Struktura i Svoystva Poliuretanov. Naukova dumka, Kiev 1970. 
[4] Wright P. and Cumming A.: Poliuretanovye Elastomery. Khimiya, Leningrad 1973. 
[5] Buist J.: Kompozitsionnye Materialy na Osnove Poliuretanov. Khimiya, Moskwa 1982.
[6] Strakhov V.: Termoplastichny Poliuretan “Vitur”: Katalog-spravochnik. Tranzit-Iks, Vladimir 2002.
[7] Anisimov V., Kurachenkov V., Trofimovich A. et al.: Problemy Treniya i Iznashivaniya, 1988, 33, 90.
[8] Letunovsky M., Anisimov V., Strakhov V. et al.: Plast. Massy, 1987, 3, 23.
[9] Anisimov V. and Semenets A.: Kompozytsiyni Polimerni Materialy, 2001, 23, 113.
[10] Anisimov V., Semenets A., Letunovsky M. and Strakhov V.: Fiziko-Khim. Mekhanika Materialov, 2002, 1, 79.
[11] Tishchenko G., Kurachenkov V., Anisimov V. et al.: Sovershenstvovaniye Metodov Issledovaniya Fiziko-Khimicheskikh Svoystv Polymernykh Materialov i Zashchitnykh Pokrytiy, vyp. 12/242. NIITEKhIM, Moskwa 1985.