Випуск 6, Номер 3, 2012

У цьому номері

(19 статей)
Jimsher Aneli, Levan Nadareishvili, Grigor Mamniashvili, Anatoli Akhalkatsi and Gennady Zaikov
Angela Murzagildina, Elena Kulish, Lyudmila Kuzina, Roza Mudarisova, Sergei Kolesov and Gennady Zaikov
Gennady Zaikov, Slavcho Rakovsky and Metody Anachkov
Elena Pekhtasheva, Anatoly Neverov and Gennady Zaikov
Oleksandr Ivashchuk, Viktor Reutskyy, Sergiy Mudryy, Oleksandr Zaichenko and Nataliya Mitina