Дослідження вільної енергії поверхні склокристалічних покриттів по титану медичного призначення

Authors: 

Oksana Savvova, Galina Shadrina, Olena Babich and Оleksiy Fesenko

National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute” 21, Frunze str., 61002 Kharkiv, Ukraine; shadrinagalina@gmail.com

Одержано біосумісні кальційсилікофосфатні склокристалічні покриття по титану на основі стекол системи R2О – RO – RO2 – R2O3 – P2O5 – SiO2. Встановлено вплив кристалізаційної здатності та шорсткості отриманих покриттів на вільну енергію їх поверхнi. Встановлено, що використання титанових імплантатів з нанесеним на нього апатитвмісним склокристалічним покриттям суттєво підвищує біосумісність ендопротезу та дає можливість скоротити термін зрощування його з кісткою.

[1] Anil S., Anand P. et al.: INTECH, United Kingdom, London 2011, 83.
[2] Kalita V.: Phys. i Khim. Obrabotki Mat., 2000, 5, 28.
[3] Abramov D. and Iordanishvili A.: Stomatologicheskiye Konstruktsionnye Materialy. MANEB-Normedizdat, Sant-Peterburg 2012.
[4] Neyra M.: PhD thesis. Universitat Politècnicade Catalunya. Barcelona 2009.
[5] Gehrke P. and Neugebauer J.: Dent Implantol Update, 2003, 14, 57.
[6] Kubies D., Himmlova L. et al.: Physiol. Res., 2011, 60, 95.
[7] Adamson A. and Gаst A.: Physical Chemistry of Surfaces. Wiley Interscience Publ., NewYork 1997.
[8] Davies J.: Int. J. Prosthodont., 1998, 11, 391.
[9] Gnedenkov S., Sharkeev Yu., Sinebryukhov S. et al.: Perspektivnye Mat., 2011, 2, 49.
[10] Sorokin V.: 9 Mezhd. Konf. “Vzaimodeystvie Izlucheniy s Tverdym Telom”, Belarus, Minsk 2011, 453.
[11] Yakavets N., Krut’ko N. and Opanasenko O.: Sviridovskie Chteniya, 2012, 8, 253.
[12] Kuryakin N. and Bragina L.: Zbirka Nauk. Prats PAT “Ukrainsky NDI vognetryviv im. A.S. Berezhnogo”, 2011, 111, 239.
[13] Krotova G., Dubrovin V., Titov V. et al.: Tekhnologiya Materialov i Izdeliy Elektronnoy Tekhniki. Ivan. Gos. Khim.-Tekhn. Univ., Ivanovo 2007.
[14] Bogdanova Yu., Dolzhikova V., Belov G. et al.: Vestnik Moskovskogo Univ., 2008, 49, 319.
[15] Sventskaya N.: PhD thesis, RKhTU im. Mendeleyeva, Moskwa 2011.
[16] Sarkisov P.: Napravlennaya Kristallizatsiya Stekla – Osnova Polucheniya Mnogofunktsionalnykh Steklokristallicheskikh Materialov. RKhTU im. Mendeleyeva, Moskwa 1997.
[17] Sevastyanov V.: Biosovmestimost. Inf.Centre VNIIGS, Moskwa 1999.
[18] Glazkov S., Kozlov V. et al.: Sorbts. i Khromatograf. Proc., 2009, 9, 58.