Удосконалення методики визначення фільтраційних параметрів порід-колекторів

2013;
: стоp. 78-81
https://doi.org/10.23939/jgd2013.01.078
Надіслано: Червень 03, 2013
1
Львівський комплексний науково-дослідний центр УкрНДІгазу,
2
Львівське відділення УкрГГРІ, Львівський комплексний науково-дослідний центр УкрНДІгазу
3
Львівський комплексний науково-дослідний центр УкрНДІгазу,
4
Карпатське відділення Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна НАН України

Запропоновано методику визначення фазової проникності для нафти і води та абсолютної газопроникності, яка передбачає послідовне проведення на зразках сипучих порід і пробах шламу, попередньо ущільнених під дією ефективного тиску до пластових (геодинамічних) умов, капіляри­метричних досліджень та інтерпретацію отриманих залежностей із розрахунками фільтраційних параметрів. У разі відсутності експериментальних вимірів проникності, або неможливості їх здійснення через технічні причини, реалізація цього варіанта методики дає змогу значно розширити область її застосування.

  1. ГОСТ 26450.0-85. Породы горные. Методы опре­деления коллекторских свойств. – М.: Изд-во стандартов, 1985. – 12 с.
  2. ГОСТ 26450.1-85. Породы горные. Метод опреде­ления коэффициента открытой пористости жидкостенасыщением. – М.: Изд-во стандартов, 1985. – 8 с.
  3. ГОСТ 26450.2-85. Породы горные. Метод опреде­ления коэффициента абсолютной газопроницае­мос­ти при стационарной и нестационарной фильт­рации. – М.: Изд-во стандартов, 1985. – 16 с.
  4. ГСТУ 41-00032626-00-025-2000. Визначення залиш­кового водонасичення гірських порід. Методи­ка виконання вимірювань методом центрифу­гування зразків. – Київ: Мінекоресурсів Украї­ни, 2001. – 19 с.
  5. ГСТУ 41-31-2002. Визначення параметрів струк­тури нафтонасичення порід-колекторів мето­дом центрифугування зразків. – Київ: Мінеко­ресурсів України, 2002. – 20 с.
  6. Методические рекомендации по обоснованию кон­диционных параметров терригенных коллек­торов по керну / В.М. Бортницкая, Т.М. Ципе­нюк. – Львов: УкрНИГРИ, 1985. – 35 с.
  7. Нестеренко М.Ю. Петрофізичні основи обґрунту­вання флюїдонасичення порід-колекторів. – К.: УкрДГРІ, 2010. – 224 с.
  8. Обґрунтування кондиційних значень фільтрацій­но-ємнісних параметрів теригенних порід-ко­лекторів для підрахунку загальних запасів ву­глеводнів (за лабораторними дослідженнями керну). Методичні вказівки. – Київ–Львів: ДКЗ України, ЛВ УкрДГРІ, 2005. – 58 с.
  9. Ромм Е.С. Структурные модели порового прос­транства горных пород. – Л.: Недра, 1985. – 240 с.