Удосконалення методики диференційованого визначення коефіцієнта витіснення пластової води промисловими стоками

https://doi.org/10.23939/jgd2014.01.050
Надіслано: Грудень 12, 2013
1
Відділ екологічних досліджень, Львівський комплексний науково-дослідний центр УкрНДІгазу
2
Львівське відділення УкрГГРІ, Львівський комплексний науково-дослідний центр УкрНДІгазу

Мета. Сьогодні відсутня аргументована методика диференційованого визначення коефіцієнта витіснення пластової води залежно від фільтраційних властивостей порід-колекторів, що є істотним недоліком. Доступні методики нині є або надзвичайно громіздкі і тривалі за часом або не адаптовані для водонасичених пластів, де відбувається гідродинамічне заміщення пластової води промисловими стоками. Метою досліджень є пропонування оригінальних методичних підходів для диференційованого визначення коефіцієнта витіснення пластової води промисловими стоками залежно від фільтраційних властивостей порід - колекторів.Методика. На підготовлених відповідно зразках порід, насичених пластовою водою, моделюють процес витіснення пластової води за допомогою центрифугування (капіляметричні дослідження). За результатами моделювання, графічно визначають числову величину коефіцієнта витіснення пластової води відносно загального об’єму пор. Результати досліджень також дозволяють визначати числову величину коефіцієнта витіснення пластової води відносно загального об’єму пор та кількісне співвідношення в колекторах різних типів вод - вільної, плівкової і залишкової. Результати. Під час досліджень виявлено, що величина коефіцієнта витіснення пластової води залежить від фільтраційних властивостей поглинальних пластів, коефіцієнта водонасичення та капілярного тиску.Наукова новизна. Запропонована методика дозволяє диференційовано визначати коефіцієнт гідродинамічного витіснення (заміщення) пластової води промисловими стоками, що сприятиме підвищенню вірогідності в оцінці об’ємів захоронених промислових стоків та об’єктивніше змоделювати гідродинамічну активність цих стоків у поглинальному пласті в процесі їхнього захоронення.Практична значущість. Практичне застосування значень коефіцієнта витіснення пластової води в нафтогазовій гідрогеології дасть змогу точніше оцінити та змоделювати гідродинамічні процеси, які відбуваються після закачування промислових стоків у поглинальному пласті та сприятиме підвищенню вірогідності в оцінці об’ємів захоронених промислових стоків порівняно з відомою методикою.

 1. Владика В.М., Нестеренко М.Ю, Крива І.Г., Ба­лацький Р.С. Порівняльна оцінка газовідда­вальних властивостей порід-колекторів в різних геологічних умовах формування // Геодинаміка. – 2012. – № 2 (13). – С. 66–69.
 2. Владыка В.Н., Нестеренко Н.Ю, Балацкий Р.С. Газоотдающие свойства пород-коллекторов в различных геологических условиях осадкона­копления // Нефтегазовая геология. Теория и практика. – 2014. – Т.9. – №1. – С. 1–8. Режим доступа: http://www.ngtp.ru/rub/4/3_2014.pdf/ – Загл. с экрана.
 3. Гаев А.Я. Подземное захоронение сточных вод на предприятих газовой промышленности /А.Я. Гаев. – Л.: Недра, 1981. – 166 с.
 4. ГОСТ 26450.0-85. Породы горные. Методы опре­деления коллекторских свойств. – Введ. 1985-02-27. – М.: Изд-во стандартов, 1985. – 12 с.
 5. ГОСТ 26450.1-85. Породы горные. Метод опре­деления коэффициента открытой пористости жидкостенасыщением. – Введ. 1985-02-27. – М.: Изд-во стандартов, 1985. – 8 с.
 6. ГОСТ 26450.2-85. Породы горные. Метод опре­деления коэффициента абсолютной газопрони­цаемости при стационарной и нестационарной фильтрации. – Введ. 1985-02-27. – М.: Изд-во стандартов, 1985. – 16 с.
 7. ГСТУ 41-00032626-00-025-2000. Визначення залишкового водонасичення гірських порід. Методика виконання вимірювань методом центрифугування зразків; надано чинності 2000-12-27. – К.: Мінекоресурсів України, 2001. – 19 с.
 8. Карпюк Е.Ф. Подземное захоронение промысло­вых стоков углеводородных месторождений в Тимано-Печорской провинции: состояние и перс­пективы. [Электронный ресурс] / Е.Ф. Карпюк // Вестник ТО РЭА. М.: – 2001. – №1–2. – С. 18–22 Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/ – Загл. с экрана.
 9.  Міськів Н.Й. Методика диференційованого визначення коефіцієнта витіснення пластової води промисловими стоками / Н.Й. Міськів // Нафтогазова геофізика – нетрадиційні ресурси (20.05-24.05.2013): тез. III міжнар. наук.-практ. конф. / НАН України та ін., Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – С. 145–148.
 10. Нестеренко М. Ю. Петрофізичні основи обґрунту­вання флюїдонасичення порід-колекторів. – К.: УкрДГРІ, 2010. – 224 с.
 11. Пат. 3995, Україна, МПК Е21В 47/10. Спосіб визначення залишкової водонасиченості гірсь­ких порід / Губанов Ю.С., Нестеренко М.Ю., Сказко Є.Й. (Україна); заявник та патенто­влас­ник Український державний геолого-розвіду­вальний інститут. – № 4871519/03; заявл. 08.10.90; опубл. 27.12.94; Бюл. № 6–1. – 5 с.
 12. Пат. 14323, Україна, МПК Е21В 47/10. Спосіб моніторингу за поверненням супутньо-пластових вод (Холодкова Л.А., Павлов С.Д., Тердовідов А.С., Чоловський І.Г, Солдатов Є.В. (Україна); заявник та патентовласник Український науково-дослідний інститут природних газів. – № u 200510373; заявл. 03.11.05; опубл. 15.05.06; Бюл. №5. – 4 с.
 13. Пат. 85960, Україна, МПК Е21В 47/10. Процес визначення коефіцієнта витіснення пластової води промстоками (Міськів Н.Й., Владика В.М., Нестеренко М.Ю. (Україна); заявник та патентовласник Український науково-дослідний інститут природних газів. – № u 201306566; заявл. 27.05.13; опубл. 10.12.13; Бюл. №23. – 3 с.
 14. Петрофизические методы исследования кернового материала. Учебное пособие в 2-х книгах.Кн. 2: Лабораторные методы петрофизических исследований кернового материала /М.К. Иванов, Г.А. Калмыков, В.С. Белохин, Д.В. Корост, Р.А. Хамидуллин. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2008. – 113 с. Режим доступа: http://oilmsu.ru/All_images/book/book_2.pdf. – Загл. с экрана.
 15. Севастьянов О.М., Захарова Е.Е. Подземное захо­ронение жидких производственных отходов нефтегазовой отрасли России [Электронный ресурс] / О.М. Севастьянов, Е.Е. Захарова // Нефтегазовая геология. Теория и практика. – 2011. Т.6. – №1. – 21 c. Режим доступа: http://www.ngtp.ru/. – Загл. с экрана.
 16. Севастьянов О.М. Геологический прогноз и перспективы подземного захоронення пром­стоков предприятий нефтегазовой отрасли Восточной Сибири и Дальнего Востока / О.М. Севастьянов // Нефтегазо­геологический прогноз и перспективы развития нефтегазового комплекса Востока России. – сб. матер. науч.-практ. конф. (22–26 ноября 2010 г. ВНИГРИ, Санкт-Петербург). – СПб.: ВНИГРИ, 2010. – С. 416–420.
 17. Соколов А.Ф. Закачка промстоков в водоносный пласт: обоснование методики экспериментальных исследованию [Электрон­ный ресурс] / А.Ф. Соколов // Сб. науч. трудов. “Экология и промышленная безопасность”. – М., 2003. – Вып. 1. – С. 203–220. Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/ – Загл. с экрана.
 18. Соколов А.Ф. Методы экспериментальных иссле­дований при контроле ареала захоронения промстоков на подземных хранилищах газа [Электронный ресурс] // А.Ф. Соколов // Научно-технический журнал “Защита окружа­ющей среды в нефтегазовом комплексе”. – М., 2003. – № 6. – С. 25–33. Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/ – Загл. с экрана.
 19. Соколов А. Ф. Обоснование гидродинамических условий захоронения жидких отходов при до­быче и подземном хранении газа: автореф. дисс... канд. техн. наук: 25.00.17 [Электронный ресурс] / Cоколов А.Ф.; Научно-исследо­ва­тель­ский институт природных газов и газовых тех­нологий – ВНИИГАЗ. – М., 2006. – 27 с. Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/ – Загл. с экрана.
 20. СТО Газпром 18-2005. Гидрогеологический контроль на специализированных полигонах размещения производства в газовой отрасли. – На смену РД 51-31323949-48-2000. – Введ. 2006-01-01 – М: ООО “ИРЦ “ГАЗПРОМ”. – 2005. – 85 с. Режим доступа: http://www.znaytovar.ru/gost/2/STO_Gazprom_182005_Gidrogeoeko.html. Загл. с экрана.
 21. Kosakowski P. 1-D modeling of the hydrocarbon generation history of the Jurassic source rocks in the Tarnogrod –Stryi area (SE Poland –western Ukraine) / P. Kosakowski, M. Wrobel, Yu. Koltun // Annales Societatis Geologorum Poloniae. – 2011. – V.81. – P. 473–485.
 22. Kosakowski P. Assessment of hydrocarbon potential of Jurassic and Cretaceous source rocks in the Tarnogrod–Stryi area (SE Poland and W Ukraine) / P. Kosakowski, D. Wieclaw, A. Kowalski, Yu. Koltun // Geologica Carpathica. – 2012. – V. 63/4. – P. 319–333.
 23. Kotarba M.J. Evaluation of hydrocarbon potential of the autochthonous Miocene strata in the NW part of the Ukrainian Carpathian Foredeep / M.J. Kotarba, D. Wieclaw, P. Kosakowski, Yu. Koltun, A. Kowalski // Annales Societatis Geologorum Poloniae. – 2011. – V. 81. – P. 395–407.
 24. Vladyka V. Trends of changing reservoir properties of Sarmatian stage rocks at the northwestern port of Bilche-Volytsia zone in different facial terms of sedimentation / Vladyka V., Push A., Nesterenko M., Balatskyi R. // 2013. – The oil and gas industry of Ukraine. – Vol. 5. – P. 11–14.
 25. Zhong H. The study on increase low permeability reservoir adsorption ability with nano-polymerisation emulsion / H. Zhong, Z. Wang, E. Cao // Int. J. of Oil, Gas and Coal Technology, 2013, Vol.6, No. 5. – pp. 507–516.