Прогнозування селів в Українських Карпатах

2014;
: pp. 129-143
https://doi.org/10.23939/jgd2014.01.129
Надіслано: Травень 24, 2014
1
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
2
Науково-дослідний інститут гідрогеології, інженерної геології та екогеології

Мета. Метою досліджень є встановлення закономірностей розвитку селевих процесів залежно від дії факторів, що їх зумовлюють, та виконання регіонального просторово-часового прогнозування селенебез­пеки із застосуванням геоінформаційних технологій. ]Методика. Із застосуванням геоінформаційних техно­логій обрано релевантний і репрезентативний комплекс значущих за характером впливу факторів, які запропоновано використовувати при регіональному прогнозуванні селенебезпеки. В якості просторових чинників обрано геологічні, геоморфологічні, техногенні, кліматичні, ландшафтні. Просторовий аналіз здійснюється на основі виявлення закономірного зв'язку просторових факторних ознак з просторовим розподілом вогнищ селесходження. Часовий довгостроковий прогноз селевої активності ґрунтується на гіпотезі про закономірну повторюваність природних процесів. Часовими чинниками обрані геліофізичні, сейсмічні, метеорологічні, гідрогеологічні. Можна стверджувати про наявність ритмічності як у ряді селевої активності, так і в групах факторів. На підставі розподілу факторів розраховані функції еталонного комплексного просторового показника ймовірності розподілу вогнищ селесходження і комплексного показника часової багаторічної селеактивності.Результати. Остаточним результатом досліджень є ство­рення прогностичної геоінформаційної моделі селенебезпеки, яка будується на основі виявлених законо­мірностей просторового і часового поширення селів з урахуванням сумарного комплексного впливу факторів.Наукова новизна. Розглянутий варіант вирішення актуальної наукової проблеми – регіонального просторово-часового прогнозу активізації селевих процесів з представленням теоретичного обґрунтування, алгоритму прогнозу та результатів апробації на конкретній території.Практична значущість. Розроблена модель багаторічної активності селів для ділянки території Карпат дозволяє оцінити зміни багаторічного режиму селеактивності залежно від впливу факторів, становить практичний інтерес для цілей довго­строкового планування розвитку регіонів, а також може бути взята до уваги під час проектування селезахисних споруд. Виявлені залежності розвитку селевих процесів і чинників впливу можна вико­ристовувати для побудови геоінформаційних моделей селенебезпеки для геолого-геоморфологічно подібних територій, а у разі врахування зміни тренду гармонік часових факторів можлива побудова таких моделей на наступні періоди часу.

 1. Адаменко О.М. Основы экологической геологии / О.М. Адаменко, Г.И. Рудько – К.: Манускрип, 1995. – 348 с.
 2. Виноградов Ю.Б. Возможные пути прогноза гля­циальных селей. Селеве потоки / Ю.Б. Вино­градов // Гидрометеоиздат. – 1976 – С. 122−138.
 3. Геодинамика Карпат / С.С. Круглов, С.Е. Смир­нов, С.М. Спитковская и др. – К.: Наукова думка, 1985. – 136 с.
 4. Зак А.И. Гидрологические условия формирования селевых потоков на реках Армянской ССР и методика прогноза селеопасных периодов / А.И. Зак. − Л.: Гидрометеоиздат, 1974. − Вып. 56(62) − 192 с.
 5. Замай В.І. Дослідження прогнозного фону паводкової і селевої небезпеки на основі даних моніторингу надзвичайної події / В.І. Замай // Проблеми автоматики і управління – Бішкек: Ілім, 2008. – С. 97–103.
 6. Керемкулов В.А. Прогнозирование селей на трас­се БАМ / В.А. Керемкулов, Т.Л. Киренская // Селевые потоки. − М.: Гидрометеоиздат.− 1984. − Сб.8. − C. 52–59.
 7. Кондратьева Н.В. Районирование территории Кабардино-балкарской Республики по селевой активности: автореф. дисс. канд. географ. наук / Н.В. Кондратьева – Нальчик: Высокогор. геофиз. ин-т, 2007. – 25 с.
 8. Красноок Л.М. Інформаційний щорічник щодо активізації небезпечних екзогенних геологіч­них процесів на території України за даними моніторингу ЕГП / Л.М. Красноок, І.І. Драпі­ковська, А.А. Сергієнко. − К.: ДНВП, 2011. – 88 с.
 9. Сейнова И.Б. Ледники и сели Приэльбрусья / И.Б. Сейнова, E.A. Золотарев − M.: Научный мир, 2001. − 204 c.
 10. Сейнова И.Б. Селевые потоки на Центральном Кавказе / И.Б. Сейнова // Склоновые процессы (лавины и сели). − М.: Изд-во МГУ, 1980. − вып.4.− С. 106–110.
 11. Сидорова Л.В. О гидрологическом районировании и долгосрочном прогнозе стока весенне-летнего половодья рек Армении / Л.В. Сидо­рова, Э.В. Суханская // Тр. ЗакРНИИ. − 1984. − Вып. 83(90). − C.124–130.
 12. Сусідко М.М. Методичні засади ймовірнісного прогнозування сельових явищ в Українських Карпатах / М.М.Сусідко, О.І. Лук’янець // Наук. пр. УкрНДГМІ. – 1999. – Вип. 247. –С. 114–124.
 13. Тукеев О.В. Селевые явления Памира: Ката­строфа, закономерности, прогноз / Тукеев О.В. – М.: Научный мир, 2002.– 176 с.
 14. Узагальнення матеріалів моніторингу екзогенних геологічних процесів по території України з використанням ГІС-технологій.: звіт про науково-дослідну роботу / [Л.М. Климчук, Л.М. Красноок, Е.Д. Кузьменко та ін.]. – К.: ДНВП “Геоінформ України”, 2009. – 262 с.
 15. Чепурна Т.Б. Регіональний просторово-часовий прогноз селевої небезпеки із застосуванням геоінформаційних технологій: дис. канд. геол. наук: 04.00.05 / Чепурна Тетяна Богданівна. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. − К., 2011. − 174 с.
 16. Шеко А.И. Закономерности формирования и прог­ноз селей / А.И. Шеко. − М.: Недра, 1980. − 296 с.
 17. Berti M. Prognostication of debris flow inundation areas using empirical mobility relationships / M. Berti, A. Simoni // Geomorphology − vol. 90. − 2007. − P. 144–161.
 18. Chang Tung-Chiung. Application of back-propagation networks in debris flow prognostication / Tung-Chiung Chang, Ru-Jen Chao// Environmental Geology −2006 − Volume 85− P. 270–280.
 19. Chang Tung-Chiung. The application of genetic algorithm in debris flows prognostication / Tung-Chiung Chang, Yue-Hone Chien // Environmental Geology.− Volume 53 − Number 2. – 2007. − P. 339–347.
 20. J. Xu. A study on the integrated regional meteorological forecast and warning model for geological hazards. Селевые потоки: катастрофы, риск, прогноз, защита: матер. Междунар. конф., Пятигорск, Россия, 22-29 сентября 2008 г. – Пятигорск, Институт “Севкавгипроводхоз”, 2008. − C. 178–181.