Безкисневий седиментогенез нашарувань едіакарію та силуру південно-західного схилу Східноєвропейської платформи

https://doi.org/10.23939/jgd2017.01.045
Надіслано: Квітень 21, 2017
1
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

Мета. Мета цієї роботи – дослідити умови седиментації збагачених органічною речовиною відкладів едіакарію та силуру південно-західного схилу Східноєвропейської платформи. Зокрема, врахувати фактори, що сприяють ефективній фосилізації органічної речовини в морських осадах та відіграють ключову роль в утворенні чорносланцевих товщ, які є основоположним елементом сланцевих нафтогазових систем. Методика. Методика ґрунтується на літологічних дослідженнях, які стали основою для встановлення речовинного складу порід, поширення досліджених товщ та їхніх потужностей, діапазону залягання в розрізі, та реконструкції палеосередовища досліджених вікових інтервалів. Результати. Проведені дослідження платформових відкладів едіакарію (калюські верстви) та силуру дали змогу встановити, що калюські верстви поширенні суцільним пасмом уздовж південно-західного силу Східноєвропейської платформи і досягають Українського щита. Їх потужності становлять 90 м і більше в межах Волино-Подільської плити та Молдовської плити, а в Переддобрудзькому прогині – 150 м і більше. Для нашарувань силуру встановлено, що відклади, збагачені органічною речовиною (аргіліти та мергелі), поширені в найзануренішій ділянці платформи, де потужності відкладів силуру сягають 700 м і більше. Проведено реконструкцію палеосередовища в едіакарії та силурі, з’ясовано фактори, що зумовили безкисневий седиментогенез у ці часові проміжки геологічної історії. Встановлено, що морський басейн у калюський час охоплював значну територію кратону Балтика, де зона кисневого мінімуму у водній колоні починалася з глибини щонайбільше 100 м. Реконструкція палеосередовища для силурійського часу вказує на те, що басейн мав батіометричну зональність. До глибини приблизно 100 м нагромаджувалися сульфатні, глинисто-карбонатні та карбонатні (риф) осади, а збагачені органічною речовиною – нагромаджувались на глибинах більше 100 м, у зоні кисневого мінімуму. Наукова новизна. Для відкладів едіакарію встановлено їх поширення, потужності та нафтоматеринський потенціал. Для відкладів силуру з’ясовано ділянки поширення найперспективніших порід та встановлено, що нагромадження збагачених органічною речовиною осадів контролювалось зоною кисневого мінімуму. Практична значущість. Результати досліджень дали змогу встановити нафтоматеринський потенціал для відкладів едіакарію та виділити ділянки поширення найперспективніших порід силуру, збагачених органічною речовиною (аргіліти, мергелі), які складають потенційний ресурс для розвідки та видобутку сланцевого газу.

 

 1. Великанов В. А.. Венд Украины / В. А. Великанов, Е. А. Асеева, М. А. Федонкин. – К. : Наук. думка, 1983. – 164 с.
 2. Геотектоника Волыно-Подолии / И. И. Чебаненко, И. Б. Вишняков, Б. И. Власов, Б. Я. Воловник, В. Дулуб, Т. А. Знаменская, В. В. Кирьянов, Л. В. Коренчук, В. М. Марковский, А. П. Медве­дев, В. П. Палиенко, В. Ф. Полкунов, Г. М. По­мяновская, Ю. Н. Сеньковский, Л. Е. Филь­штинский, П. Д. Цегельнюк, В. Ф. Шульга, Г. М. Яценко. – К. : Наук. думка, 1990. – 244 с.
 3. Гниловская М. Б. Вендотениды / М. Б. Гниловская // Палеонтология верхнедокембрийских и кембрийских отложе­ний Восточно-Европейской платформы. – М. : Наука, 1979. – С. 39–48.
 4. Дригант Д. М. Нижній і середній палеозой Волино-Подільської окраїни Східноєвропейської плат­форми та Передкарпатського прогину / Д. М. Дригант // Нау­кові записки Державного природознавчого му­зею. – 2000. – Т. 15. – С. 24–87.
 5. Зелізна С. Т. Бітуміноло­гічне дослідження миньковецьких відкладів Придністров’я / С. Т. Зелізна, Я. П. Плакса, Д. І. Фільц // Геологія і геохімія горючих копалин. – 1971. – Вип. 25. – С. 79–86.
 6. Іванців О. Є. До літології давніх світ Середнього Придністров’я / О. Є. Іванців // Матер. з геології та гео­хімії корисних копалин України. – K. : АН УРСР, 1962. – С. 49–57.
 7. Крупський Ю. З. Геодинамічні умови формування і нафтогазоносність Карпатського та Волино-Подільського регіонів України / Ю. З. Крупський. – К. : УкрДГРІ, 2001. – 144 с.
 8. Лунгерсгаузен Л. Ф. О страти­графическом отношении силурийских слоев Подолии к аналогичным слоям некоторых дру­гих мест Западной Европы / Л. Ф. Лунгерсгаузен, О. И. Никифорова // Докл. АН СССР. – 1942. – Нов. сер., 34, № 2. – С. 69–74.
 9. Різун Б. П. Особливості розташування та систематика розломів Волино-Подільської плити / Б. П. Різун, Є. І. Чиж // Доп. АН УРСР. – 1986. – № 11. – С. 22-25.
 10. Сеньковський Ю. М. Безкисневі події океану Тетіс / Ю. М. Сеньковський, Ю. В. Колтун, К. Г. Григорчук , В. П. Гнідець, І. Т. Попп, Н. Я. Радковець . – К. : Наук. думка, 2012. – 184 с.
 11. Стащук М. Ф. До стратиграфії давньопалеозойсь­ких відкладів Середнього Придністров’я // Гео­логічний журнал. – 1957. – Вип. 2. – С. 38–48.
 12. Чебаненко И. И. Тектоника и перспективы нефтегазоносности Северного Причерноморья / И. И. Чебаненко, Ю. М. Довгаль, Р. В. Палинский, В. Н. Найденов, В. П. Клочко, В. С. Токовенко. – К. : Преп. АН УССР. Ин-т геологических наук, 1987. – 46 с.
 13. Berger W. H., von Rad U. Cretaceous and Cenozoic Sediments from the Atlantic ocean / W. H. Berger, U. von Rad // Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, (US Government Printing Office, Washington). – 1972. – Vol. 14. – P. 787–954.
 14. Berner R. A. Modeling atmospheric O2 over Phanero­zoic time / R. A. Berner // Geochimica et Cosmochimica Acta. 2001, Vol. 65, P. 685–694.
 15. Craig J. Global Neoproterozoic Petroleum Sys­tems: The Emerging Potential in North Africa / J. Craig, J. Thurow, B. Thusu, A. A. Whitham, Y. Butar­ruma // Geological Society, London, Special Publications, 2009. – 326 p.
 16. Craig J. The palaeobiology and geochemistry of Precambrian hydrocarbon source rock / J. Craig, U. Biffi, R. F. Galimberti // Marine and Petroleum Geology. – 2013. – Vol. 113. – P. 401–407.
 17. Curtis J. B. Fractured shale-gas systems / J. B. Curtis // AAPG Bulletin. – 2002. – Vol. 86. – P. 1921–1938.
 18. Kosakowski P. Occurrence and burial and thermal history of the Ediacaran strata (W-SW Ukraine and Moldova) / P. Kosakowski, N. Radkovets, J. Rauball, A. Zakrzew­ski  // 79th EAGE Conference & Exhibition 2017, Paris, France, 2017. – Р. 75–80.
 19. Krzywiec P. Devonian-Cretaceous repeated subsiden­ce and uplift along the Teisseyre-Tornquist zone in SE Poland – Insight from seismic data inter­pretation // Tecotonophysics. – 2009. – Vol. 475. – P. 142–159.
 20. Lindsay J. F. Supersequences, superbasins, supercon­tinents – evidence from the Neoproterozoic – Early Palaeozoic basins of central Australia / Lindsay J. F. // Basin Research. – 2002. – Vol. 14, No. 2. – P. 207–223.
 21. Nawrocki J. Development of Trans-European Suture Zone in Poland: from Ediacaran rifting to Early Palaeozoic accretion / J. Nawrocki, P. Poprawa // Geolоgical. Quarterly. – 2006. – Vol. 50. – P. 59–76.
 22. Radkovets N. The Silurian of southwestern margin of the East European Platform (Ukraine, Moldova and Romania): lithofacies and palaeoenvironments / N. Radkovets // Geological Quarterly. – 2015. – Vol. 59, No. 1. Access Mode: DOI: org/10.7306/gq.1211.
 23. Radkovets N. Silurian black shales of the Western Ukraine: petrography and mineralogy / N. Radkovets, J. Rauball, І. Iaremchuk // Estonian Journal of Earth Sciences. – 2017. – Vol. 66, No. 3. Access Mode: DOI: org/10.3176/earth.2017.06.
 24. Schlanger S. O. Cretaceous oceanic anoxic events: causes and consequences / S. O. Schlanger, H. C. Jenkyns // Geologie en Mijnbouw. – 1976. – Vol. 55, No. 3–4. – P. 179–184.
 25. Seghedi A., Vaida M., Iordan M., Verniers J. Pa­leozoic evolution of the Romanian part of the Moesian platform: an overview / A. Seghedi, M. Vaida, M. Iordan, J. Verniers // Geologica Belgica. – 2005. – Vol. 8., No. 4. – P. 99–120.
 26. Sonnenberg S. A., Pramudito A. Petroleum geology of the giant Elm Coulee field, Williston Basin // AAPG Bulletin. – 2009. – Vol. 93. – P. 1127–1153.
 27. Torsvik T. H. Continental break-up and collision in the Neoproterozoic and Paleozoic – a tale of Baltica and Laurentia / T. H. Torsvik, M. A. Smethurst, J. G. Meert, R. Van der Voo, W. S. McKerrow, M. D. Brasier, B. A. Strut , H. J. Walderhaug // Earth Science Review. – 1996. – Vol. 40. – P. 229–258.
 28. Verniers J. Silurian / J. Verniers, J. Maletz, J. Kříž, Ž. Žigait, F. Paris, H. P. Schönlaub, R. Wrona // The Geo­logy of Central Europe. – Vol. 1: Precambrian and Palaeozoic. Geological Society. – London, 2008. –P. 249–302.