Цифровий сейсмоприпливний комплекс Полтавської гравіметричної обсерваторії: технологія спостережень

Автори:
1
Полтавська гравіметрична обсерваторія Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна

Створено комп'ютерно-цифрового геодинамічний комплекс для реєстрації земних припливів, сейсмічної інформації та інших геофізичних полів. Комплекс складається з високочутливого приливного гравіметра, автокомпенсаціонного сейсмонахилометра, 24-бітних АЦП, комп'ютерних систем реєстрації. Комплекс з'єднаний з комп'ютерною інформаційною мережею обсерваторії з можливістю виходу в Інтернет. У комплекс входить система реєстрації метеопараметрів.

1. Шляховый В.П., Островский А.Е. Накло­номер автокомпенсационного типа и перс­пективы его применения для целей про­гноза землетрясений / Развитие сейсмо- прогностических исследований на Укра­ине. Сб. науч.тр. - Киев: Наук, думка, 1984.-С. 99-104.

2. Островский A.E., Матвеев П.С., Шляхо­вый В.П., Дубик П.С. Опыт параллельной регистрации приливных наклонов по кана­лам цифропечати и фото записи. // Враще­ние и приливные деформации Земли. - 1978.-Вып. 10.-С. 30-33.

3. Jahr Т., Jentzsch G., Kroner С. The Geodynamic Observatory Моха. / Germany: Instru­mentation and Purposes // Journal of the Geo­detic Society of Japan. - 2001 - V. 47. - № 1. -P. 34-39.

4. Ruymbeke М., Beauducel F., Somerhausen A. The Environmental Data Acquisition System (EDAS) developed at the Royal Observatory of Belgium // Journal of the Geodetic Society of Japan. - 2001 - V. 47. - № 1. - P. 40-46.

5. Imanishi Y. Development of a High-Ratc and High-Resolution Data Acquisition System based on a real-time Operating System // Jour­nal of the Geodetic Society of Japan. -2001 - V. 47.-№ l.-P. 52-57.

6. Аксентьєва 3.M., Баленко В.Г., Булацен В.Г., Голубицький В.Г. та інші. Спосте­реження варіацій вертикальної складової сили тяжіння на території України в 1955­1997 pp. // Вращение Земли и геодинамика. -2002.-Т. 18, № 3. - С. 195-204.

7. Shliahavoi V.P., Nekrasov V.V., Zalivadnyi N.M. Analysis of the Preliminary Results of GPS Observation Series at the Poltava Gravimetrical Observatory // Kinematics and Phys­ics of Celestial Bodies. - 2005. - N 5. - P. 365-368.