Digital seismotidal complex of Poltava gravimetric observatory: technology of supervision

Authors:
1
Poltava Gravimetric Observatory within S. I. Subbotin Institute of Geophysics

The digital computer geodynamic complex is used for registration of earth tides, the seismic information and other geophysical fields. It consists from high-sensitivity tidal gravimeter, autocompensatory seismotiltmeter, 24-bits ADC, computer systems of registration and the system of registration of meteoparameters. The com­plex is connected from a computer information network of an observatory to Internet.

1. Shljahovyj V.P., Ostrovskij A.E. Naklo­nomer avtokompensacionnogo tipa i pers­pektivy ego primenenija dlja celej pro­gnoza zemletrjasenij / Razvitie sejsmo- prognosticheskih issledovanij na Ukra­ine. Sb. nauch.tr. - Kiev: Nauk, dumka, 1984.-S. 99-104.

2. Ostrovskij A.E., Matveev P.S., Shljaho­vyj V.P., Dubik P.S. Opyt parallel'noj registracii prilivnyh naklonov po kana­lam cifropechati i foto zapisi. // Vrashhe­nie i prilivnye deformacii Zemli. - 1978.-Vyp. 10.-S. 30-33.

3. Jahr Т., Jentzsch G., Kroner С. The Geodynamic Observatory Моха. / Germany: Instru­mentation and Purposes // Journal of the Geo­detic Society of Japan. - 2001 - V. 47. - № 1. -P. 34-39.

4. Ruymbeke М., Beauducel F., Somerhausen A. The Environmental Data Acquisition System (EDAS) developed at the Royal Observatory of Belgium // Journal of the Geodetic Society of Japan. - 2001 - V. 47. - № 1. - P. 40-46.

5. Imanishi Y. Development of a High-Ratc and High-Resolution Data Acquisition System based on a real-time Operating System // Jour­nal of the Geodetic Society of Japan. -2001 - V. 47.-№ l.-P. 52-57.

6. Aksentieva 3.M., Balenko V.H., Bulatsen V.H., Holubytskyi V.H. ta inshi. Sposte­rezhennia variatsii vertykalnoi skladovoi syly tiazhinnia na terytorii Ukrainy v 1955­1997 pp. // Vrashchenye Zemly y heodynamyka. -2002.-T. 18, № 3. - S. 195-204.

7. Shliahavoi V.P., Nekrasov V.V., Zalivadnyi N.M. Analysis of the Preliminary Results of GPS Observation Series at the Poltava Gra- vimetrical Observatory // Kinematics and Phys­ics of Celestial Bodies. - 2005. - N 5. - P. 365-368.