Комплексні підходи до пошуку ймовірних провісників землетрусів в районі гір Вранча

1
Головний центр спеціального контролю НЦУВКЗ ДКА України
2
Головний центр спеціального контролю
3
Інститут ядерних досліджень

В роботі запропонована узагальнена робоча модель підготовки землетрусу, яку можливо адаптувати для пошуку провісників землетрусів в районі гір Вранча з використанням технічних засобів, встановлених в Автономному пункті спостереження "Кам'янець-Подільський" Головного центру спеціального контролю. Основою моделі є факт взаємодії і синхронізації геофізичних полів при підготовці землетрусу. Модель враховує також можливі тригерні афекти від припливів, магнітних бур і метеорологічних факторів. Запропоновано склад комплексу технічних засобів геофізичного моніторингу для реєстрації можливих передвісники ефектів і методика обробки даних, отриманих за допомогою цих засобів.

1. Добровольский И.П. Теория подготовки тектонического землетрясения. - М.: ИФЗ АН СССР, 1991.-217 с.

2. Соболев Г.А., Пономарев A.B. Физика зем­летрясений и предвестники. - М.: Наука, 2003.-270 с.

3. Яначихара К., Иосимацу Т. Предсказание землетрясений. - М.: Мир, 1968.

4. Рикитаке Т. Предсказание землетрясений. — М.: Мир, 1979.-388 с.

5. Эйби Дж. А. Землетрясения. — М.: Недра, 1982.

6. Касахара К. Механика землетрясений: Пер. с англ. - М.: Мир, 1985. - 264 с.

7. Ващенко В.М., Русов В.Д., Павлович В.М., Шапка В.М., Лящук O.I. Моніторинг кон­центрації радону для прогнозу землетрусів у регіоні Антарктичного півострова // Київ. III Міжнародна антарктична конференція. 2006 р. Збірник тез. - Київ, 2006. - С. 48.

8. Лящук О.І., Ващенко В.М., Павлович В.М. Синхронні комплексні дослідження за гео­динамічними процесами в сейсмонебезпеч­них регіонах Вранча та морі Скоша //. Матеріали VIII Міжнародної наукової кон­ференції «Моніторинг небезпечних геоло­гічних процесів та екологічного стану середовища». Київ, 2007. - Київ, 2007. - С. 103-104.

9. Ніколас Г. Пригожин И. Познание сложно­го. - М.: Мир, 1990. - 344 с.

10. Гилмор Р. Прикладная теория катастроф: в 2-х книгах. - М.: Мир, 1984. - 350 с. и 285 с.

11. Хакен Г. Синергетика. - М.: Мир, 1980.

12. Flerov G.N., Chirkov A.M., Tretyakova S.P., Dzholos L.V., Merkina K.I. The Use of Radon as an Indicator of Volcanic Processes // Izvestiya Earth Physics. - 1986. - V.22. - P. 213-216.

13. Бончковский В.Ф. Изменения градиента электрического потенциала атмосферы как один из возможных предвестников земле­трясений // Тр. Геофизического ин-та. - 1954.-№25 (152).-С. 193-206.

14. Сывороткин В.Л. Глубинная дегазация Зем­ли и глобальные катастрофы. - М.: ООО “Геоинформцентр”, 2002. - 250 с.

15. Moore G. Magnetic disturbances preceding the 1964 Alaska earthquake // Nature. - 1964. Vol. 203.-№. 4944.-Р. 508.

16. Седова Ф.И., Мозговая Т.А., Бахмутов В.Г. О морфологических признаках в структуре геомагнитных вариаций накануне и в мо­мент землетрясения в Крымско-Черномор­ском и Карпатском регионах // Геофиз. журн. - 2001. — Т.23, №4. - С. 61-68.

17. Лящук O.I., Ващенко В.М., Павлович В.М.  Синхронні комплексні дослідження за гео­динамічними процесами в сейсмонебез­печних регіонах Вранча та морі Скоша // Матеріали VIII Міжнародної наукової конференції “Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища”. Київ, 2007. - Київ, 2007. - С. 103-104