The complex approaches tо search of credible precursors of earthquakes in Vranchea mountains area

1
Main Center for Special Control NSMC SSA of Ukraine
2
Main centre of special control
3
Institute for Nuclear Research of the National Academy of Sciences of Ukraine

The generalized working model of preparation of earthquake, which it is possible to adapt for the search of precursors of earthquakes in the district of mountains of Vranchea with the use of hardwares of set in the Autonomous observation post “Kamenets-Podol'sky” of the Main center of the special control, is offered in this work. The fact of co-operation and synchronization of the geophysical fields is model basis at preparation of earthquake. A model takes into account also possible triggers effects from the waves, magnetic boraxes and meteorological factors. Composition of complex of hardwares of the geophysical monitoring is offered for registration of possible precursors effects and method of the measuring data got by these facilities processing.

1. Dobrovol'skij I.P. Teorija podgotovki tektonicheskogo zemletrjasenija. - M.: IFZ AN SSSR, 1991.-217 s.

2. Sobolev G.A., Ponomarev A.B. Fizika zem­letrjasenij i predvestniki. - M.: Nauka, 2003.-270 s.

3. Janachihara K., Iosimacu T. Predskazanie zemletrjasenij. - M.: Mir, 1968.

4. Rikitake T. Predskazanie zemletrjasenij. — M.: Mir, 1979.-388 s.

5. Jejbi Dzh. A. Zemletrjasenija. — M.: Nedra, 1982.

6. Kasahara K. Mehanika zemletrjasenij: Per. s angl. - M.: Mir, 1985. - 264 s.

7. Vashchenko V.M., Rusov V.D., Pavlovych V.M., Shapka V.M., Liashchuk O.I. Monitorynh kon­tsentratsii radonu dlia prohnozu zemletrusiv u rehioni Antarktychnoho pivostrova // Kyiv. III Mizhnarodna antarktychna konferentsiia. 2006 r. Zbirnyk tez. - Kyiv, 2006. - S. 48.

8. Liashchuk O.I., Vashchenko V.M., Pavlovych V.M. Synkhronni kompleksni doslidzhennia za heo­dynamichnymy protsesamy v seismonebezpech­nykh rehionakh Vrancha ta mori Skosha //. Materialy VIII Mizhnarodnoi naukovoi kon­ferentsii «Monitorynh nebezpechnykh heolo­hichnykh protsesiv ta ekolohichnoho stanu seredovyshcha». Kyiv, 2007. - Kyiv, 2007. - S. 103-104.

9. Nіkolas G. Prigozhin I. Poznanie slozhno­go. - M.: Mir, 1990. - 344 s.

10. Gilmor R. Prikladnaja teorija katastrof: v 2-h knigah. - M.: Mir, 1984. - 350 s. i 285 s.

11. Haken G. Sinergetika. - M.: Mir, 1980.

12. Flerov G.N., Chirkov A.M., Tretyakova S.P., Dzholos L.V., Merkina K.I. The Use of Radon as an Indicator of Volcanic Processes // Izvestiya Earth Physics. - 1986. - V.22. - P. 213-216.

13. Bonchkovskij V.F. Izmenenija gradienta jelektricheskogo potenciala atmosfery kak odin iz vozmozhnyh predvestnikov zemle­trjasenij // Tr. Geofizicheskogo in-ta. - 1954.-№25 (152).-S. 193-206.

14. Syvorotkin V.L. Glubinnaja degazacija Zem­li i global'nye katastrofy. - M.: OOO “Geoinformcentr”, 2002. - 250 s.

15. Moore G. Magnetic disturbances preceding the 1964 Alaska earthquake // Nature. - 1964. Vol. 203.-№. 4944.-Р. 508. https://doi.org/10.1038/203508b0

16. Sedova F.I., Mozgovaja T.A., Bahmutov V.G. O morfologicheskih priznakah v strukture geomagnitnyh variacij nakanune i v mo­ment zemletrjasenija v Krymsko-Chernomor­skom i Karpatskom regionah // Geofiz. zhurn. - 2001. — T.23, №4. - S. 61-68.

17. Liashchuk O.I., Vashchenko V.M., Pavlovych V.M.  Synkhronni kompleksni doslidzhennia za heo­dynamichnymy protsesamy v seismonebez­pechnykh rehionakh Vrancha ta mori Skosha // Materialy VIII Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii “Monitorynh nebezpechnykh heolohichnykh protsesiv ta ekolohichnoho stanu seredovyshcha”. Kyiv, 2007. - Kyiv, 2007. - S. 103-104