Поширення сейсмічних хвиль у шаруватому середовищі: числові методи розрахунку хвильового поля

1
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
2
Hetman Petro Sahaidachny National Army Academy
3
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
4
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
5
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Робота присвячена побудові поля зсувів на вільні поверхні шаруватого середовища. Отримані співвідношення для хвильових полів були перевірені за допомогою програмного пакету MATLAB. Матричний і рекурентний методи дали однакові результати при чисельних розрахунках.

1. Аки К., Ричардс П. Количественная сейсмо­логия. Теория и методы. - М.: Мир, 1983. - 520 с.

2. Молотков Л.А. Исследование распростра­нения волн в пористых и трещиноватых средах на основе эффективных моделей Био и слоистых сред. - М.: Наука, 2001. -348 с.

3. Kennet B.L.N. The seismic wavefield. — Cambrige: University Press, 2001. - 370 p.

4. Müller G. The reflectivity method: a tutorial. // Geophys. J. - 1985. -№ 58. - P.153-174.

5. Червені В. Рассчет синтетических сей­смограмм для одномерных и двумерных сред // Численные методы в сейсмических исследованиях. - Новосибирск, 1983. - С. 41-53.

6. Малицкий Д.В. Решение прямой двумерной задачи теории распространения волн на основе реккурентного подхода // Геофиз. журн. - 1994. - № 4. - С. 62-64.

7. Малицький Д.В. Основні принципи розв’я­зання динамічної задачі сейсмології на основі рекурентного підходу // Геофіз. журн. - 1988. - № 5. - С.96-98.

8. Малицький Д.В., Пак P.M. Використання рекурентного методу для розв’язання задач сейсмології // Геофіз. журн. - 2004. — № 6. — С. 168-173.

9. Пак P.M., Малицький Д.В. Визначення хвильових потенціалів у формі інтегральних перетворень для ефективно-точкової дисло­кації // Геодинаміка. — 2004. - № 1 (4). - С. 68-74.

10. Пак P.M. Моделювання хвильового поля, збудженого глибинним джерелом у вертикально-неоднорідному середовищі // Геофіз. журн. - 2005. - № 5. - С. 887-894.

11. Малицький Д.М. Моделювання хвильових полів, збурених ефективно-точковою дисло­кацією // Вісник КНУ. - 2007. - № 41. -  С.    25-29.