Propagation of seismic waves in a layered medium: numerical methods of calculations of wavefield

1
Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics of NAS of Ukraine
2
Hetman Petro Sahaidachny National Army Academy
3
Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics of NAS of Ukraine
4
Carpathian Branch of Subbotin Institute of geophysics of NAS of Ukraine
5
Carpathian Branch of Subbotin Institute of geophysics of NAS of Ukraine

This article is considered for the displacement field on the free surface of a layered medium. The relations of a wave field are checked by MATLAB. Matrix and recurrent methods give the same results for numerical calculations.

1. Aki K., Richards P. Kolichestvennaja sejsmo­logija. Teorija i metody. - M.: Mir, 1983. - 520 s.2. Molotkov L.A. Issledovanie rasprostra­nenija voln v poristyh i treshhinovatyh sreda

h na osnove jeffektivnyh modelej Bio i sloistyh sred. - M.: Nauka, 2001. -348 s.

3. Kennet B.L.N. The seismic wavefield. — Cambrige: University Press, 2001. - 370 p.

4. Müller G. The reflectivity method: a tutorial. // Geophys. J. - 1985. -№ 58. - P.153-174.

5. Chervenі V. Rasschet sinteticheskih sej­smogramm dlja odnomernyh i dvumernyh sred // Chislennye metody v sejsmicheskih issledovanijah. - Novosibirsk, 1983. - S. 41-53.

6. Malickij D.V. Reshenie prjamoj dvumernoj zadachi teorii rasprostranenija voln na osnove rekkurentnogo podhoda // Geofiz. zhurn. - 1994. - № 4. - S. 62-64.

7. Malytskyi D.V. Osnovni pryntsypy rozvia­zannia dynamichnoi zadachi seismolohii na osnovi rekurentnoho pidkhodu // Heofiz. zhurn. - 1988. - № 5. - S.96-98.

8. Malytskyi D.V., Pak P.M. Vykorystannia rekurentnoho metodu dlia rozviazannia zadach seismolohii // Heofiz. zhurn. - 2004. — № 6. — S. 168-173.

9. Pak P.M., Malytskyi D.V. Vyznachennia khvylovykh potentsialiv u formi intehralnykh peretvoren dlia efektyvno-tochkovoi dyslo­katsii // Heodynamika. — 2004. - № 1 (4). - S. 68-74.

10. Pak P.M. Modeliuvannia khvylovoho polia, zbudzhenoho hlybynnym dzherelom u vertykalno-neodnoridnomu seredovyshchi // Heofiz. zhurn. - 2005. - № 5. - S. 887-894.

11. Malytskyi D.M. Modeliuvannia khvylovykh poliv, zburenykh efektyvno-tochkovoiu dyslo­katsiieiu // Visnyk KNU. - 2007. - № 41. -  S.    25-29. https://doi.org/10.1016/S0031-398X(07)70722-1