Тріщинуватість гірських порід флішевого комплексу Українських Карпат у межиріччі Опору та Оряви, її тектонічне значення

1
Кафедра інженерної геодезії, Національний університет “Львівська політехніка”
2
Моравске нафтове доли; Інститут геологічних наук, Польська академія наук
3
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
4
Львівський національний університет імені Івана Франка

Стаття присвячена вивченню тріщин, які є найпоширенішими структурними елементами земної кори і зустрічаються у всіх літологічних типах гірських порід, для вивчення напруженого стану та механічної поведінки гірських порід. Тріщини є чутливими індикаторами напружень при геотектонічному розвитку території. Визначення реальної залежності співвідношень між тріщинами і причинами їх виникнення дає можливість використовувати тріщини при палеотектонічних реконструкціях, а також при створенні моделей резервуарів в нафтовій геології.

1. Chahibiňska А. О spekaniu skal na Podolu // Przegl. Geogr. - 1928. - Z. 10. - S. 5-32..

2. Гофштейн И.Д. Тектоническая трещино­ватость осадочных пород в среднем течении Днестра // Изв. АН СССР. Сер. геол. - 1952. - № 6. - С. 108-117.

3. Свынко И.М. О тектонической трещи­новатости западной части Подолии // Геол. сб. - 1973,-№ 14.-С. 64-66.

4. Орлов А.А., Бак А.М. Трещиноватость гор­ных пород Покутских складок // Геология нефти и газа. - 1965. - № 5. - С. 47-51.

5. Копистянський Р. С. Значення тріщинува­тості порід у формуванні нафтових родовищ Радянських Карпат. - Київ: Вид.-во АН УРСР,- 1959.-74 с.

6. Копистянський P. С. Проблема тріщинува­тості порід у нафтовій геології. — Київ: Наук, думка. - 1968. - 158 с.

7. Копыстянский Р. С. Трещиноватость гор­ных пород и ее значение в нефтегазовой геологии. - Київ: Наук, думка, 1978. - 214 с.

8. Гинтов О. Б. Полевая геотектонофизика и ее применение при изучении деформаций земной коры Украины. — Киев: Феникс, 2005. - 572 с.

9. Pollard D.D., Aydin A. Progress in under­standing jointing over the past century // Geol. Soc. Amer. Bull. - 1988. - Vol. 100. - P. 1181-1204.

10. Багринцева К.И. Трещиноватость осадоч­ных пород. - М.: Недра, 1982.-256 с.

11. Hancock P. L. Brittle microtectonics principles and practice // J. Struct. Geol. - 1985. - Vol. 7. - P. 437-457.

12.  Oszypko N., Zuchiewicz W. Jointing in Eocene flysch strata of the mid-eastern Magura Nappe, Polish outer Carpathians: implication for the timing of deformation // Slovak Geol. Mag. - 2000. - Vol. 6. - № 4. - P. 441-456