Особливості геологічної будови зони Калуського розлому за сейсмічними даними

Автори:
1
Львівське відділення Українського державного геологорозвідувального інституту

За аналізом і переінтерпретацією хвильової картини сейсмічних профілів одержана у плані нова форма Калуського розлому за серією дугоподібних площин зміщення порід, сформованих процесами ерозії. За напрямком локальних фрагментів зміщення порід рекомендуються пошуки нових пасток вуглеводнів у неогені.

  1. Гневуш В., Бодлак П., Андрейчук М., Петровський Д., Перспективи пошуків родо­вищ вуглеводнів у межах системи палеоврізів на прикладі Старобогородчанського газового родовища // Гео-логія і геохімія горючих копалин. – 2007р. – №4 – С.25-32.
  2. Заяць Х.Б.,Турчаненко Н.Г., Бойко В.А., Поверхня дорифейського кристалічного фундаменту  західних областей УРСР // Доп. АН УРСР. сер.Б. – 1980. - №5. – с.15-18.
  3. Заяць Х.Б., Королюк П.О., Бєловолова Л.П., По-шуки нових пасток газу в бадені за змінами ерозійних форм палеорельєфу основи Більче-Волицької зони // Мінеральні ресурси України. –  2005. – №5 – С.23-26.
  4. Заяць Х.Б., Морошан Р.П., Довгий І.І., Особливос-ті давнього ерозійного рельєфу мезопалеозойської основи Передкарпатського прогину за сейсмічними даними // Геологія і геохімія го-рючих копалин. –  2000р. – №1. – С.60-64.
  5. Ізотова Т.С., Заяць Х.Б., Рябчун С.Д., Роль ерозій-ного рельєфу крейди у формуванні пасток вуглеводнів у Більче-Волицькій зоні Передкарпат-ського прогину // Геологія і геохімія горючих копалин. –  2000р. – №1. – С.65-71.
  6. Утробин В.Н., Вишняков И.Б., Карпенчук Ю.Р. Тектоника Внешней зоны Предкарпатского прогиба в свете новых материалов сейсморазведки и бурения// Новые данные по геологии и нефтегазоносности УССР.Вып.9. – Львов: УкрНИГРИ, 1974. – С.36-43.
  7. Утробин В.Н., Особенности тектонического строения Внешней Зоны Предкарпатского прогиба, Сборник Львовского геологического общества при Львовском Госуниверситете им. Ив.Фран-ко №5-6, 1958, ст.25-41.
  8. Тектонічна карта Українських Карпат, М 1:500 000, С.С.Круглов, 1986р.