Трансформації картосхем геотермічного поля північно-західного форланду Карпат

1
Наукове товариство імені Шевченка (НТШ)
2
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

Побудована за даними свердловинної геотермії картосхема температур на глибині мінус 1000 м північно-західного форланду Карпат. Виконана поліноміальна апроксимація і розраховані картосхеми локальних аномалій та латеральних градієнтів температур. Проведена їх інтерпретація з позиції нафтогазоперспективності локальних структур.

  1. Заяць Х.Б., Морошан Р.П. Резерви нафтогазоперспективних об‘єктів у геологічному розрізі смуги транскарпатського геотраверсу Ужок–Борислав–Рудки–Великі Мости // Збірник наукових праць УкрДГРІ. – 2007. – №2. – С. 312-316.
  2. Морошан Р.П., Заяць Х.Б. Взаємозв’язки кристалічного фундаменту з осадовим комплексом у Карпатському регіоні (За матеріалами регіональних геофізичних досліджень)//Геологія і геохімія горючих копалин.–2001.–№4.–С.48-54.
  3. Морошан Р.П., Федорцов І.М. Розподіл теплового поля північно-західної частини Карпатської, Передкарпатської та Волино-Подільської нафтогазоносних областей: матер. наук. конф. (Львів, 5 жовтня 2006 р.) – Львів: КВ ІГФ НАН України. – 2006. – С.13-14.
  4. Морошан Р.П., Федорцов І.М., Гула О.С.. Неоднорідності теплового поля південного сходу Прикарпаття у зв’язку з нафтогазоносністю // Перспективи нарощування та збереження енергетичних ресурсів України: зб. наук. праць наук.-тех. конф. (Івано-Франківськ, 6-8 грудня 2006) – Івано-Франківськ. – 2006. – С.29-34.
  5. Осадчий В.Г., Куровець І.М., Грицик І.І., Мельничук С.П. Термобаричні параметри продуктив-них горизонтів вуглеводнів родовищ Карпатської нафтогазоносної провінції//Геологія і геохімія горючих копалин.–2005.–№1.–С.28-35.
  6. Соллогуб В.Б., Чекунов А.В., Старостенко В.И и др. Комплексные геофизические исследования Карпат // Геофизические исследования литосферы. – К.: Наук. думка. – 1993. – С.11-42.
  7. Федорцов И.М., Хоруженко Э.П. Прогнозирование температурного режима районов заложения глубоких скважин // Тепловой режим при сверхглубоком бурении. – К.: Наук. думка. – 1971. – С.12-13.