Зміни пружних характеристик гірських порід від мінерального складу, високого тиску і температури

1
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, м. Київ
2
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, м. Київ

Досліджено вплив мінерального складу, структурно-текстурних особливостей на пружні властивості порід Українського щита при дії на них різного тиску і температур. Отримані статистично обґрунтовані кореляційні залежності швидкості розповсюдження повздовжніх і поперечних хвиль від мінерального складу на різних глибинах.

  1. Карнаухова Е.Е. Влияние минерального состава гранитоидов УЩ на изменение их упругих параметров в различных термобарических условиях литосферы (по экспериментальным данным) / Е.Е. Карнаухова, В.А. Корчин // Сучасні проблеми геологічної науки: зб. наук. пр. Ін-ту геол. наук НАН України. – К., 2003. – С. 22-24.
  2. Карнаухова Е.Е. Влияние основных породооб­разующих минералов пород Украинского щита на их упругие характеристики при различных РТ-параметрах / Е.Е. Карнаухова // XI Уральская молодежная научная школа по геофизике: сборник докладов. – Екатеринбург: ИГф УрО РАН, 2010. – С. 112-114.
  3. Корчин В.О. Корові термобаричні перетворення мінеральної речовини і пов’язане з ними сейсмічне вертикальне розшарування літосфери // Геодинаміка. – 2010. – №1(9). – С. 50-56.
  4. Корчин В.А., Буртный П.А., Карнаухова Е.Е. Прогнозирование геологической среды земной коры по материалам ГСЗ и петрофизического термобарического исследования минерального вещества // Геодинаміка. – 2009. – №1(8). – С. 67-75