Порівняльна оцінка газовіддавальних властивостей порід колекторів різних геологічних умов формування

https://doi.org/10.23939/jgd2012.02.066
Надіслано: Грудень 14, 2012
1
Львівський комплексний науково-дослідний центр УкрНДІгазу,
2
Львівське відділення УкрГГРІ, Львівський комплексний науково-дослідний центр УкрНДІгазу
3
Карпатське відділення Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна НАН України
4
Львівський комплексний науково-дослідний центр УкрНДІгазу,

За результатами дослідження динаміки вилучення газу залежно від відкритої пористості порід-колекторів, сформованих у різних геологічних умовах осадонагромадження, виділено три режими вилу­чення газу: початковий, де βг змінюється від 0 до 0,5, перехідний – 0,5–0,7 (для колекторів сарматського ярусу Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину), 0,5–0,8 (для колекторів візейського ярусу Рудівсько-Червонозаводської групи родовищ Дніпровсько-Донецької западини) і 0,5–0,6 (для карбо­натних колекторів міоцену південної частини акваторії Азовського моря) і завершальний. На завер­шальному етапі коефіцієнт вилучення газу не залежить від пористості (монотонно зростає на 2–3  %).

  1. Геодинамика Карпат / С.С. Круглов, С.Е. Смир­нов, С.М. Спитковская и др. – К.: Наук. думка, 1985. – 136 с.
  2. Крупський Ю.З. Геодинамічні умови формування і нафтогазоносність Карпатського та Волино-Подільського регіонів України. – К.: УкрДГРІ, 2001. – 144 с.
  3. Лукин А.Е. Вторичные минералого-геохимичес­кие изменения пород, связанные с нефтегазо­носностью //Атлас геологического строения и нефтегазоносности Днепровско-Донецкой впа­дины. Ч. ІІ. Нефтегазоносность палеозойских отложений Днепровско-Донецкой впадины. – Львов: УкрНИГРИ, 1984. – 122 с.
  4. Нафтогазоперспективні об’єкти України. Наукові і практичні основи пошуків вуглеводнів в Азов­ському морі / П.Ф. Гожик, Б.М. Полухтович, С.М. Захарчук та ін. – К.: ПП ЕКМО, 2006. – 340 с.
  5. Нестеренко М.Ю. Петрофізичні основи обґрунту­вання флюїдонасичення порід-колекторів. – К.: УкрДГРІ, 2010. – 224 с.
  6. Федишин В.О. Низькопористі породи-колектори газу промислового значення. – К.: УкрДГРІ, 2005. – 148 с.